Admit Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Admit là gì

*
*
*

admit
*

admit /əd"mit/ ngoại cồn từ thừa nhận vào, mang lại vào; tiếp nhận (vào ở đâu, tổ chức triển khai như thế nào...); mang đến tận hưởng (quyền hạn...) cất được, cảm nhận, gồm đầy đủ địa điểm chothis hall can admit 200 persons: phòng này hoàn toàn có thể chứa 200 người nhận, vượt nhận; thụ nhận (kỹ thuật) nạp nội động từ (+ of) bao gồm vị trí đến, cóthis wood admits of no other meaning: trường đoản cú này không có nghĩa nào khác dấn, quá nhậnthis, I admit, was wrong: tôi xác định điều này là sai
mang đến vàothừa nhận vàoLĩnh vực: giao thông và vận tảiđược cho phép lên bờ
*

Xem thêm: Ngày Sinh Của Kelvin Khánh Và Cuộc Sống Hôn Nhân Hạnh Phúc Với Khởi My

*

*

admit

Từ điển Collocation

admit verb

ADV. freely, readily He freely admitted that he had taken bribes. | frankly, honestly | openly | privately Some ministers admit privately that unemployment could continue khổng lồ rise. | grudgingly, reluctantly In the end he"d done a good job, Caroline admitted grudgingly.

VERB + ADMIT be forced lớn, have lớn, must I must admit that the results were disappointing. | refuse to | be honest enough to, be prepared lớn, be the first khổng lồ, be willing khổng lồ, dare (to), have the courage lớn He was honest enough lớn admit his mistake. She would be the first to admit that she is very difficult to lớn work with. She dared not admit her fear. | be ashamed lớn, be embarrassed to, be loath to, be reluctant lớn, be unwilling lớn, hate lớn, not care khổng lồ I hate khổng lồ admit it, but I think he is right. He had caused her more pain than she cared khổng lồ admit.

PREP.. lớn He admitted to lớn feeling a bit tired.

PHRASES I don"t mind admitting I was scared và I don"t mind admitting it.

Từ điển WordNet


v.

give access or entrance to

The French doors admit onto lớn the yard

serve sầu as a means of entrance

This ticket will admit one adult lớn the show


English Synonym & Antonym Dictionary

admits|admitted|admittingsyn.: acknowledge confess consent induct receiveant.: exclude forbid prohibit