Aim là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

aim
*

aim /eim/ danh từ sự nhắm, sự nhắmkhổng lồ take aim: nhắm, nhắm, nhắm bắn đích (nhằm nhắm bắn) mục đích, phương châm, ý địnhkhổng lồ miss one"s aim: phun trơ tráo đích; ko đạt mục đíchkhổng lồ attain one"s aim: đạt mục đích ngoại rượu cồn từ nhắm, nhắm, chĩato ayên ổn one"s gun at the enemy: chĩa súng vào tình địch, nhắm bắn quân thùthis measure was aimed at him: giải pháp chính là nhằm nhắm hạn chế lại hắn, biện pháp đó chống vào hắn giáng, nện, némlớn alặng a stone at somebody: ném một khối đá vào aito ayên a blow at somebody: giáng đến ai một quả đấm hướng về phía, tập trung vào, xoáy vàoto alặng one"s efforts at something: phía những nỗ lực vào câu hỏi gì nội hễ từ nhắm, nhắmto aim at somebody: nhắm vào ai; nhắm phun ai nhắm mục tiêu, có dự định, nvội vàng nxịt, ao ước mỏikhổng lồ ayên ổn higher: nhắm một chiếc gì cao hơn nữa, ý muốn mỏi cái gì cao hơn (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) định, cố gắng
đíchđịnh hướngngắmnhằm mục đích (mục tiêu)mục đíchmục tiêuLĩnh vực: xây dựngphía vào

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Aim

Xem associate in management (aim).

Bạn đang xem: Aim là gì

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): alặng, ayên ổn, aimless, aimlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): ayên ổn, alặng, aimless, aimlessly


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

aim

Từ điển Collocation

alặng noun

1 purpose/goal

ADJ. broad, general, overall | basic, central, essential, fundamental | chief, first, key, main, major, primary, prime, principal, overriding | sole His sole ayên ổn in life is to lớn enjoy himself. | clear, explicit It is important khổng lồ have a clear alặng in view. | ambitious | high, worthy Simple truth must be the highest aim of any real enquiry. | limited, modest | legitimate | comtháng I want khổng lồ see a svào & united country in which people work together with comtháng aims. | underlying Although the report covers many areas, its underlying alặng is lớn ensure that another accident never happens. | immediate, initial | original | eventual, ultimate His ultimate aim was khổng lồ force the prime minister khổng lồ resign. | long-term, short-term | avowed, declared, express/expressed, stated The express alặng of the treaty is to keep the whole region miễn phí from nuclear weapons. | war | policy/political, strategic

VERB + AIM have | mix youself | achieve sầu, fulfil You will have sầu to lớn work hard to lớn achieve your alặng. | further, pursue They were intent on furthering their aims. The country is still pursuing its alặng of joining the EU.

PREP. with the ~ of She started the organization with the ayên ổn of helping local people.

PHRASES aims và objectives What are the aims and objectives of this visit?

2 pointing weapon, etc.

ADJ. careful I"ll take more careful alặng next time. | poor His alặng was poor & he missed the target.

VERB + AIM take

PREPhường. ~ at He took ayên at the target & fired.

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Indeed " Là Gì? Nghĩa Của Từ Indeed Trong Tiếng Việt

the action of directing something at an object

he took aim và fired

v.

direct (a remark) toward an intended goal

She wanted lớn ayên a pun


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for America Online Instant Messenger. A popular instant-messaging service provided for không tính tiền by America Online. With the AIM service, instant messages can be sent over an Internet connection using the AIM software or directly from a Web browser using AIM Express. See also America Online, instant messaging. Compare ICQ, .NET Messenger Service, Yahoo! Messenger.

File Extension Dictionary

AOL Instant Messenger (AIM) (America Online, Inc.)Asm Text Mode Image File (The Ultimate Draw)

English Synonym & Antonym Dictionary

aims|aimed|aimingsyn.: direct kết thúc goal intover intention objective sầu point purpose target try