Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Các em còn nhớ vào bài học trước cô đang chia sẻ cho tới các em tổng thể về kiến thức của thì quá khđọng đối kháng buộc phải không nào?

Để học lại kiến thức và kỹ năng lý thuyết của thì ngày nay solo các bạn hãy coi =>> Thì quá khđọng đơn (Past Simple) - Toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về thì thừa khứ đọng đơn bắt buộc biết. Bạn nào nắm rõ kiến thức kim chỉ nan rồi thời giờ sẽ là thời gian nhằm luyện tập một số bài bác tập thì quá khứ đối chọi nâng cấp bao gồm đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

*

BÀI TẬPhường. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ bỏ trong ngoặc sinh sống thì quá khứ đối kháng để ngừng mẩu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. a hunter to kill Snow White but he couldn’t bởi it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, and she (take) 5............. refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs & took care of them and they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow White was still alive sầu. She (change) 9.............herself into lớn a witch & (make) 10.............a poisoned hãng apple. She (go) 11............. to lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned táo khuyết, which (put) 12.............her inkhổng lồ an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married and lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁPhường ÁN: 

Giải say mê đáp án: Đoạn văn uống biểu đạt những hành vi xảy ra thường xuyên trong thừa khđọng với sẽ kết thúc

=> Chia toàn bộ câu trả lời ngơi nghỉ thì hiện tại đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất trường đoản cú vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp tự vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự khác biệt thân Evil với Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xí, Việc xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): Nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): Vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: Giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (cùng với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live sầu happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi sau này = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc rất nhiều gì Laure nói về một ngày làm việc điển hình nổi bật.

Laure: I usually get up at 7 o"clock & have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave sầu lunch. I finish work at 5 o"cloông chồng. I"m always tired when I gettrang chủ. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I golớn bed at about 11 o"clochồng and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vì yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... a big breakfast

3. She .....

4. It ..... to lớn get khổng lồ work.

5. ..... at 8:45.

6. ..... lunch

7 ..... at 5 o" clock

8 ..... tired when ..... home.

9 ..... a meal yesterday evening

10 ..... out yesrerday evening.

11 ..... at 11 o" clock

12 ..... well last night.

 

Bài 2: Chia cồn từ trong ngoặc đến đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... the buổi tiệc nhỏ early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... very well (sleep)

6. The window was open và a bird ..... into lớn the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive sầu. It ..... very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... time to lớn phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... very heavy. (be)

Bài 3: Hoàn thành đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins lớn find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets khổng lồ make them." 

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come baông chồng in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ bachồng to lớn the oto. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ hyên ổn but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bịn Rịn In English, Nghĩa Của Từ Bịn Rịn Trong Tiếng Việt

16. I _____ at home all weekover. ( stay) 17. Angela ______ to lớn the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) đôi mươi. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan và Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ to lớn Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết lạ câu sau, chia rượu cồn từ ở thì thừa khứ đối chọi.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekkết thúc.

=>

6. my father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. they/ have/ nice/ weekend.

=>

9. she/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: Sử dụng tự trong ngoặc cho đúng thì cùng hãy trả lời mọi thắc mắc dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, Nam (get)...............up at six. He (do) ........... his morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. hair, & then he (have) .............. breakfast with his parents. Nam (eat)............ a bowl of noodles và (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... his teeth, (put).......... on clean clothes, và (go)............ lớn his grandparents" house. He (have) .............. lunch with his grandparents. He (return) to lớn his house at three o"lock. He (do).............. his homework. He (eat).......... dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... him lớn the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. baông xã home page at 9. 30. Nam (go)................... khổng lồ bed at ten o"cloông chồng.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did Nam get up? ..............................................................................

3. What did he vày after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have sầu lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

6. What time did Nam go lớn bed? ........................................................................

ĐÁP.. ÁN

Bài 1:

2. had

3. she walked khổng lồ work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. she didn"t have sầu any lunch

7. she finished work

8. she was tired when she got home

9. she cooked

10. she didn"t go

11. she went to lớn bed

12. she slept

Bài 2:

3. didn"t disturb 4. left 5. didn"t sleep 6. flew 7. didn"t cost 8. didn"t have sầu 9. were

 

Bài 3:

Yesterday, I went to the restaurant with a client.We drove around the parking lot for trăng tròn mins to lớn find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets to lớn make them."The waitress told us lớn come bachồng in two hours.My client và I slowly walked back to lớn the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.