Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Lúc Này đối chọi cùng hiện thời tiếp diễn là nhị trong những mọi thì phổ biến trong giờ đồng hồ Anh với có không ít điểm giống nhau. motoavangard.com sẽ share mang lại chúng ta phần lớn bài bác tập thì bây giờ đối chọi và hiện nay tiếp tục gồm lời giải dưới đây để giúp họ so sánh chi tiết hai thì qua kết cấu, phương pháp áp dụng, dấu hiệu nhận ra với phương pháp vạc âm của 2 thì trong giờ Anh đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp giờ Anh cơ phiên bản kết quả.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn


*

Phần 1: Ôn tập thì bây giờ đơn và bây chừ tiếp diễn

Bây Giờ đơnLúc Này tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ Hành rượu cồn xảy ra hay xuyênVí dụ: He rides his bike every day.+ Diễn tả sự thật, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc sinh sống đằng đông)+ Lịch trình, thời hạn biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ Hành đụng đã xẩy ra sinh sống thời khắc nóiVí dụ: He is riding his xe đạp.+ Diễn tả hành động mang tính chất lâm thời thờiVí dụ: She is cooking at present.+ Kế hoạch được sắp đến sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các rượu cồn tự hay sử dụng sinh sống thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, thinkEmotion(Cảm xúc): dislike, like, enjoy, love, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng từ dùng chỉ sự nạm đổi: get, change, increase, improve, fall, become, begin
Các trạng trường đoản cú chỉ thời gian thường xuyên đi kèm để thừa nhận biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: các bài luyện tập phối kết hợp thì hiện tại đối kháng với hiện nay tiếp diễn

Bài 1.

Chia động trường đoản cú sau đây sống Thì Bây Giờ đối chọi hoặc Thì Lúc Này tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a tuy nhiên.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 11p.m

3. Minch (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) khổng lồ school by car today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________lớn work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ to lớn school.

13.I (write)_____________________ a letter to my best frikết thúc now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch và (go)________ to lớn bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math & Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her cát . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minch, Thanh, Lan, Mai (be)__________________ cthua kém friover.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) lớn work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John & his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia hễ từ sau đây nghỉ ngơi thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninh town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton và my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to the theater with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by car?

9. How ___________your borther (go)___________to lớn school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to lớn the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ lớn music at 11.00.

đôi mươi. Everyday , I (go) __________to lớn school by xe đạp but today I go lớn school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, và Ha (live)________________in HCM City.

24. Tam & his friend (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinc never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________to lớn school by bus.

34. We (go)_______________lớn supermarket khổng lồ buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business lớn Hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by xe đạp.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Tkhô giòn.

41. My sister (get)______________ dressed & (brush)_______________her teeth herself at 6.đôi mươi everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________khổng lồ school everyday?

44. It’s 8 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________lớn music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by car. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________khổng lồ music.

49. At the moment, Minch và his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to lớn school.

51. I (write)_____________________________ a letter khổng lồ my frikết thúc now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch & (go)____________lớn bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math và Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an táo, và my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book và there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Tkhô giòn Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Tkhô nóng (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anna (go)__________________khổng lồ the bookcửa hàng now because she (want) ___________to buy some books.

79. We (go) ______________khổng lồ market và (buy)_________________some fruits.

80. Now, Hanh (study)________________English và Thu (listen)______________lớn music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiL&.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast and (go)___________to lớn school at 6.20 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friover. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________khổng lồ bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________home page và (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________khổng lồ work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to lớn music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hana (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________khổng lồ the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia động trường đoản cú tiếp sau đây sống thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) lớn a new CD in his room.

2. Don’t forget to lớn take your umbrella with you lớn London. You know it always

________ (rain) in England.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) lớn catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The boss ________(come). We ________(meet) her in an hour và nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday các buổi tiệc nhỏ or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at home.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) home page.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) lớn a word I say! You ________always ________ (listen) to that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

các bài tập luyện bây chừ đối chọi, ngày nay tiếp diễn

Put the verbs into lớn the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a chạy thử.

3. She usually (walk) ________to lớn school.

4. But look! Today she (go)________ by bike.

5. Every Sunday we (go) ________khổng lồ see my grandparents.

6. He often (go) ________lớn the cinema.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Savvy Là Gì, Nghĩa Của Từ Savvy, Nghĩa Của Từ Savvy Trong Tiếng Việt

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt và shorts today.

3. He (eat)________ an táo Apple at the moment.

4. Marc (like)________ fruits và vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) tương tác lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday và Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny and Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekend, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

các bài luyện tập thì hiện giờ đơn và hiện nay tiếp diễn

It (0. be) ………is Sunday evening và my friends & I (1. be)……. at Jane’s birthday party. Jane (2. wear)……. a beautiful long dress & (3. stand)……. next khổng lồ her boyfriend. Some guests (4. drink)……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)……. in the middle of the room. Most people (6. sit)……. on chairs, (7. enjoy)……. foods và (8. chat)……. with one another. We often (9. go)……. lớn our friends’ birthday parties. We always (10. dress)……. well và (11. travel)……. by taxi. Parties never (12. make)……. us bored because we lượt thích them.

Bài 9.

Những bài tập hiện thời 1-1, hiện giờ tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ lớn you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the buổi tiệc nhỏ now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (set off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________to our teacher’s wedding tiệc nhỏ.

Bài 10

Những bài tập bây chừ đối chọi, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ lớn music/ loudly now?

Bài 11

a/ Cho dạng đúng của hễ trường đoản cú trong ngoặc sinh sống thì hiện nay đơn

a/ Điền vào vị trí trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Thu (drive) _______ to work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam và Trang usually (go) _______ lớn the cinema together?

b/ Xây dựng câu sử dụng thì bây chừ tiếp diễn dựa vào các từ bỏ nhắc nhở mang lại sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ Chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc (thì Lúc Này Đơn hoặc thì Bây Giờ Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ khổng lồ you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the tiệc ngọt now.

4. Lien (travel) _______ lớn London every weekend.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia rượu cồn tự trong ngoặc đúng để ngừng đoạn văn uống sau (thì hiện tại đối chọi hoặc hiện giờ tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. write) this letter because it ___________ (2. seem) to lớn me that far too many changes ___________ (3. take) place in my country these days, &, as a result, we __________ (4. lose) our identity. I _________ (5. live) in a small town but even this town ___________ (6. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. build) a burger place where my favourite restaurant used to be.

Our culture __________ (8. belong) khổng lồ everytoàn thân, & I __________ (9. not understand) why the town leaders ________ (10. not do) khổng lồ preserve sầu it. They simply __________ (11. not care). In fact, I ________ (12. think) of starting an action group. I _________ (13. appear) on a TV show on Friday evening khổng lồ make people aware of how important this issue is. It’s time for us lớn start doing something before it _____________________ (14. get) too late.

Bài 13.

Chia rượu cồn từ trong ngoặc nghỉ ngơi dạng đúng (thì hiện giờ solo hoặc hiện giờ tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) khổng lồ us.

2. We ________ (stay) at a khách sạn this week.

3. I _________ (go) khổng lồ bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) lớn discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct size of verbs

1. It often __________________ in Irelvà. That’s why they Hotline it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài xích tập thì hiện nay đơn cùng bây chừ tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – Do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – aretrăng tròn – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – vị … live sầu – live;2 – is …. doing – is watering;3 – does … bởi vì – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have sầu – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – vì chưng … get up;11 – vị … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;đôi mươi – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love sầu – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live sầu – rents;43 – do … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – Do … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – vị … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live – has;64 – doesn’t have;65 – vì … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have sầu – Do … have;73 – swlặng – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – Do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. Chia đụng trường đoản cú sau đây ngơi nghỉ thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, vị, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Do not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not understand, ‘re talking

20. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs inkhổng lồ the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a kiểm tra.

3. She usually walks to lớn school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go lớn see my grandparents.

6. He often goes to the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt and shorts today.

3. He is eating an táo bị cắn at the moment.

4. Marc likes fruits and vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing tương tác lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday and Thursday.

Bài 8

It (0. be) is Sunday evening & my friends & I (1. be) are at Jane’s birthday buổi tiệc ngọt. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress và (3. stand) standing next to lớn her boyfriover. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are dancing in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods và (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to lớn our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well & (11. travel) travel by xe taxi. Parties never (12. make) make us bored because we lượt thích them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running khổng lồ you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the các buổi party now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (mix off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going lớn our teacher’s wedding buổi tiệc ngọt.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I bởi not go lớn school on weekends. I don’t go khổng lồ school on weekends.

4. John’s girlfriover is wearing a red T-shirt now.

5. Do they like beer or wine?

6. What does he usually vày at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening khổng lồ music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way to lớn the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) to us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a khách sạn this week.

3. I ______go___ (go) to lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the cửa hàng. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) to discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Ireland. That’s why they call it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài tập thì bây chừ đối kháng và ngày nay tiếp diễn gồm đáp án full


*

Trên đó là một trong những bài tập thì hiện nay đơn cùng ngày nay tiếp diễn mà motoavangard.com mong share mang lại chúng ta. Hy vọng để giúp đỡ các bạn làm rõ biện pháp thực hiện các thì, motoavangard.com chúc bạn thành công!