BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VỚI SINCE VÀ FOR

Thì Bây Giờ dứt là một giữa những thì phức tạp và khiến không ít người dân học tập bồn chồn độc nhất vô nhị trong ngữ pháp giờ Anh. Thấu phát âm điều đó, TOPICA Native sầu gửi mang lại bạn tổng đúng theo trọn bộ bài bác tập thì Lúc Này trả thành bao gồm câu trả lời (Present Perfect) để chúng ta cố chắc thêm cách thực hiện thì đặc biệt quan trọng này.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành với since và for

Bạn đã xem: Bài tập thì hiện thời ngừng cùng với since và for

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt lý thuyết thì bây giờ dứt (Present Perfect)

Trước Lúc bước đầu làm cho bài xích tập bây giờ chấm dứt, bạn phải củng ráng lại một số trong những kiến thức và kỹ năng cần phải biết của thì bây giờ xong xuôi tiếp sau đây.

1.1. Công thức thì hiện thời trả thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể tủ định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách thực hiện thì hiện nay hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bước đầu trong vượt khứ và còn tiếp tục ngơi nghỉ tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học tập giờ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành vi, sự việc sẽ xẩy ra nhiều lần trong vượt khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đang xem phyên ổn này 3 lần rồi)

Diễn tả một kinh nghiệm cho đến thời điểm này.

VD: I have sầu never been to lớn Korea. (Tôi chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành vi, vụ việc vừa mới xẩy ra.

VD: We have sầu just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành động do dự rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai đó đã chiếm vị trí của tôi)

Để thử nghiệm trình độ và cải thiện khả năng nghe Tiếng Anh bài bản nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu các bước như viết E-Mail, biểu đạt,…quý khách rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm việc trên TOPICA Native sầu và để được thương lượng thẳng cùng giảng viên bạn dạng xứ.

1.3. Dấu hiệu phân biệt thì hiện giờ hoàn thành


*

Bài tập present perfect (Những bài tập thì HTHT)

Để nhận thấy động trường đoản cú buộc phải phân tách ngơi nghỉ thì hiện nay dứt, chúng ta nên để ý phần đông tự sau gồm trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: Chưa từng, không bao giờFor + quãng thời gian: Trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ lúc (Since 2001,…)Yet: Chưa (dùng vào câu che định với câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / sản phẩm hai..

1.4. Video hướng dẫn giải pháp cần sử dụng thì bây chừ trả thành

2. Các bài tập về thì bây chừ hoàn thành

2.1. các bài tập luyện thì hiện nay hoàn thành cơ bản

Bài 1: Chia những đụng tự trong câu tiếp sau đây sinh hoạt thì hiện tại hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose khổng lồ work today. They _____ (work) all day and night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann & Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) lớn go khổng lồ Queenslvà for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name. They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) to Engl&.They ____ (leave) London this month. He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak khổng lồ you in a minute. I ____ (be) khổng lồ Radio City. I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office. We ____ (know) her since she arrived in our đô thị. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.Don’t you want lớn see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. money for your mother yet?Someone (take)………………. my bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew & he says he ……..already (do)………. about half of the plan.I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.He (be)…………. at his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. any sport since last year.I’d better have sầu a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.I don’t live with my family now và we (not/ see)…………. each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’cloông chồng.How long…….. (you/ know)………. each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. his job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.I (buy)…………. a new carpet. Come & look at it.She (write)………….. three poems about her fatherlvà.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Để demo chuyên môn với nâng cấp tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu quá trình như viết Email, biểu hiện,…quý khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm việc tại TOPICA Native sẽ được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xđọng.Bài 2: những bài tập viết lại câu thì bây chừ chấm dứt bên dưới dạng câu xác định dựa trên gần như từ bỏ gợi ý dưới đâyMary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad and Louise / watch / a film Tamara / talk lớn / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom & Alice / be / to lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn hảo sinh hoạt thì bây giờ hoàn thành bên dưới dạng câu nghi vấn dựa vào đa số từ gợi ý bên dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / Gọi / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to London 
*

Bài tập tách biệt thì hiện nay hoàn thành và vượt khứ đọng đơn

Bài 4: Chia cồn tự vào ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriover.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for hyên since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the demo yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.Bài 5: Lựa chọn giải pháp đúng

1. When ____ to lớn Da Lat?

A. did you move

B. have sầu you moved

C. you moved

D. had you moved

2. I want to lớn meet hyên ổn again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. seen

B. have sầu seen

C. saw

D. see

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to me.

A. haven’t try

B. haven’t tried

C. don’t try

D. didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. have sầu you wait

B. has you waited

C. have sầu you waited

D. did you wait

5. He (start) (drive) to work 2 months ago because he (buy) a car.

A. starts – driving – will buy

B. started – driven – buys

C. has started – driving – bought

D. started – to drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. have known

B. have sầu know

C. know

D. knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. did you finish

B. have you finished

C. did you finishes

D. did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. have known – be

B. have sầu known – was

C. knew – was

D. knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t underst& what she means.

A. read

B. have read

C. reads

D. did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. married

B. marries

C. had married

D. will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu cùng với từ bỏ just, yet và already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have sầu finished and starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a hotel tonight. You phone lớn seserve a table. Later your friover says, ‘Shall I phone lớn reserve sầu a table’.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt "Uy Tín" Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt

You say: No, … (do/it).

4. You know that a frikết thúc of yours is looking for a place to lớn live sầu. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went khổng lồ the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Để chạy thử trình độ chuyên môn với nâng cấp năng lực nghe Tiếng Anh bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu công việc như viết E-Mail, trình diễn,…quý khách hàng có thể xem thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native sầu và để được hiệp thương thẳng thuộc giảng viên phiên bản xứ đọng.

2.2. Những bài tập thì hiện tại hoàn thành nâng cao

Bài 1: Chia những cồn từ bỏ sau ngơi nghỉ thì hiện thời tiếp nối hoặc bây giờ hoàn thành sao cho phù hợp My brother (not/ play)……….. any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan and we (not/call)……………………each other for 6 months. Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks khổng lồ the final exam. She (finish) … the English course this week. At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại những câu sau đây làm sao để cho nghĩa không đổi This last time Tom came back khổng lồ his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went to Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anmãng cầu for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm lỗi không nên và sửa lỗi trong các câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the mèo eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided to start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have sầu a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: các bài tập luyện thì vượt khứ solo cùng ngày nay hoàn thành

Chuyển đổi từ bỏ hiện nay dứt sang thừa khứ đối chọi (cùng ngược lại)