Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

Trong quy trình học ngữ pháp tiếng Anh, nhiều người vẫn hay nhầm lẫn thân Thì tương lai ngay sát – Near future tense cùng với thì sau này 1-1 – Future simple tense. Với bài viết bây giờ, Vietop xin ra mắt mang lại chúng ta phần tổng hòa hợp hồ hết kết cấu đặc biệt quan trọng của thì tương lai ngay sát, biện pháp sáng tỏ nó với thì tương lai đối chọi và nổi tiếng là bài tập thì sau này gần!


Định nghĩa

Thì sau này sát – Near future tense vào giờ đồng hồ Anh được dùng để làm diễn tả một kế hoạch, dự tính trước, giỏi dự đoán thù nhờ vào minh chứng ngơi nghỉ bây giờ.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

E.g: I am going khổng lồ see a play tonight. (Tôi đã đi coi một vsinh sống kịch về tối ni.)

Cấu trúc của thì sau này gần


*

AffirmativeS + is/ am/ are + going lớn + V-infWe are going khổng lồ take a trip to England next week. (Chúng tôi ý định sẽ có được chuyến du ngoạn đến Anh vào tuần tới.)
NegativeS + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V-infI am not going khổng lồ attend the meeting this afternoon because I am very tired. (Tôi sẽ không còn tham gia cuộc họp chiều ni vày tôi siêu mệt.)
Yes/No questionsAm/Is/Are + S + going lớn + V-inf?Are you going lớn điện thoại tư vấn him? (quý khách hàng bao gồm định điện thoại tư vấn anh ta không?)
Wh- questionsWH- + am/is/are + going to + V-inf?When are we going to eat lunch? (khi nào họ sẽ ăn trưa?)

Lưu ý: Với cồn trường đoản cú GO (đi) ta ko dùng là S + am/is/are + going lớn + go. Mà chỉ áp dụng thì hiện giờ tiếp diễn như sau: S + am/is/are + Going to….

E.g.: I’m going to lớn go khổng lồ the market tomorrow. (SAI)


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập thương hiệu của bạn
Số điện thoại cảm ứng của doanh nghiệp không đúng
Địa chỉ Email các bạn nhập sai trái
Đặt hứa hẹn

I’m going to lớn the market tomorrow. (ĐÚNG)

Dấu hiệu phân biệt với cách sử dụng thì sau này gần

Giống nhỏng thì tương lai đối kháng, thì sau này sát vào câu cũng có thể có gần như trường đoản cú chỉ có mang thời hạn có ý nghĩa tương lai nhỏng tomorrow (ngày mai), next…(…tới), in + thời hạn (trong bao thọ nữa), soon (mau chóng, chốc lát), mà lại sẽ sở hữu thêm đều bằng chứng hoặc địa thế căn cứ rõ ràng.

E.g.: Look at the sky, it’s going to rain soon. (Nhìn khung trời tề, lát nữa nhất quyết vẫn mưa.)

Ta tất cả những cách sử dụng thì sau này gần như sau

Cách dùngVí dụ
Diễn đạt planer, dự định mang đến sự việc sẽ làm cho trong tương lai.They are going lớn get married this year. (Họ dự tính sẽ hôn phối trong năm nay.)
Diễn đạt một lời dự đoán thù nhờ vào dẫn chứng ngơi nghỉ ngày nay.William feels terrible. He thinks he’s going to lớn be sichồng. (William vẫn cảm thấy siêu tệ. Anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị nhỏ xíu.)

Phân biệt thì sau này sát và thì sau này đơn

Vì hồ hết thuộc nói về hành động sẽ xẩy ra sau đây, vì vậy thì sau này sát và thì sau này đơn rất hay gây lầm lẫn khi thực hiện. Vietop giúp các bạn chỉ ra rằng đầy đủ điểm biệt lập của 2 thì này như sau:

Thì sau này gầnThì sau này đơn
Diễn đạt chiến lược, dự tính đến vụ việc sẽ có tác dụng sau đây.E.g.: We are out of milk! (Ta không còn sữa rồi!)I know. I’m going to buy some. (Tôi biết. Tôi chuẩn bị đi download một chút sữa đây.)Diễn đạt một quyết định ngay lập tức tại thời khắc nói, không có planer, dự tính trước.E.g.: We are out of milk! (Ta không còn sữa rồi!)Then I’ll buy some. (Thế thì tôi sẽ đi cài đặt một không nhiều vậy.)
Diễn đạt một lời dự đoán thù có địa thế căn cứ.E.g.: There are too many dark clouds in the sky, it is going lớn rain soon. (Trên trời những mây Đen thừa, lát nữa có thể đã mưa.)Diễn đạt lời dự đoán không có địa thế căn cứ.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Kịch Nguyễn Đình Hồng Đào Bao Nhiêu Tuổi 57 Bên Hai Con

E.g.: I don’t know either, but I think robots will replace humans in the future. (Tôi cũng băn khoăn nữa, cơ mà tôi nhận định rằng robot sẽ thay thế sửa chữa nhỏ tín đồ về sau.)

Bài tập thì sau này gần

Bài 1: Complete the following sentences with the correct verb size (future simple of near future)

Philipp ___________ 17 next Wednesday. (lớn be)They ___________ a new computer. (lớn get)I think my mother ___________ this CD. (to like)Paul’s sister ___________ a baby. (khổng lồ have)They ___________ at about 4 in the afternoon. (to arrive)Just a moment. I ___________ you with the bags. (lớn help)In 2025 people ___________ more hybrid cars. (khổng lồ buy)Marvin ___________ a tiệc nhỏ next week. (to lớn throw)We ___________ to lớn Venice in June. (khổng lồ fly)Look at the clouds! It ___________ soon. (to rain)

Bài 2: Choose the correct answer

What __________ (do) next weekend? Do you have any plans?will youare you going lớn doDavid: I’m hungry! Ken: I ________ (make) you a sandwich. What bởi vì you want?will makeam going to makeI __________ (finish) the report by the kết thúc of next week. You can believe me.will finistê mê going to lớn finishWhat vị you think you ________ (study) when you go lớn college in five years?will studyare going lớn studyHe promises they _______ (deliver) the package by the kết thúc of the week.will deliverare going khổng lồ deliverI’ve sầu finally made up my mind. I __________ (become) a lawyer when I grown up.will becomeam going lớn becomeIt’s hard lớn predict the future. I think we _______ (live) here for a long time, but you never know.are going to lớn livewill liveI’ve sầu bought my ticket. I ___________ (fly) to lớn Chicago next week.am going lớn flywill fly

Bài 3: Use the correct form of Near Future tense & the verbs in brackets

I ___________ (take) some photos at the weekkết thúc.They ___________ (order) a pizza for dinner.We ___________ (not play) football tomorrow.Paul ___________ (get) a summer job.___________ (you / phone) me tonight?Molly ___________ (not buy) a new skirt for the buổi tiệc ngọt.___________ (Greg / start) university next year?I ___________ (study) tonight.

Bài 4: Complete these questions using the prompts & the Near Future tense

Where / we / eat tonight / ?What / he / vày tomorrow / ?What / I / eat for lunch / ?Who / carry these bags / ?What time / you / phone me / ?When / you / give sầu him the present / ?How much longer / it / take / ?Where / Mary / sleep / ?

Bài 5: Choose the correct answer

Tom: Are you busy this evening?

Adam: No, Not at all. I _______________ vày anything.

am not going towillam going todon’tAdam: Are you _______________ go out of the town this weekend?

Tom: Yes, I am. I am going to visit my grandparents.

willgoing tolikedon’tAdam: _________ you going khổng lồ watch the soccer match tomorrow.

Tom: No, I am not. I ______________ be out of the town.

Do / am going toWill / willAre / don’tAre / am going toTom: Would you like khổng lồ come over tomorrow?

Adam: I’d lượt thích lớn, but I am going to ___________ for my English exam.

studyingstudiedstudystudiesAdam: I _______ have sầu a buổi tiệc nhỏ at my place on Tuesday. Would you like ______?

Tom: I’d like to. Thank you for inviting me.

am going khổng lồ / to comewill / comingam going to / comingwill / khổng lồ comeTom: Are you going to join Kevin’s birthday party?

Adam: __________________. I am going lớn visit my relatives.

Yes, I canNo, I don’tYes, I willNo, I am notWould you like to join my tea party? I am sure you ________ have great fun.will going toare going togoing togo toAdam: Our school is organizing a tennis competition on Friday afternoon. It is _________ in the City Sports Center. Would you like lớn join?

Tom: It would be great.

will bebegoing lớn bewill going lớn beWe are _____ have a barbecue with friends on Saturday. Would you lượt thích khổng lồ join us?going towilldon’tnot

10. Tom: What a nice day! Do you want to lớn take a walk with me?

Adam: Sorry, but ________________.

I will be there on timeI am not going khổng lồ do anything elseI will come with youI am going lớn help my mother khổng lồ clean the house

Đáp án

Bài 1:

Philipp will be 15 next Wednesday.They are going lớn get a new computer.I think my mother will like this CD.Paul’s sister is going to lớn have a baby.They will arrive at about 4 in the afternoon.Just a moment. I will help you with the bags.In 2025 people will buy more hybrid cars.Marvin is going to lớn throw a buổi tiệc nhỏ next week.We are going to fly lớn Venice in June.Look at the clouds! It is going to rain soon.

Bài 2:

are you going to lớn dowill makewill finitóm tắt going to lớn studywill deliveram going to becomewill liveam going lớn fly

Bài 3:

‘m going to lớn take‘re going khổng lồ orderaren’t going khổng lồ play‘s going khổng lồ getAre you going to lớn phoneisn’t going to lớn buyIs Greg going khổng lồ start‘m not going to lớn study

Bài 4:

1. Where are we going khổng lồ eat tonight?

2. What is he going to vì tomorrow?

3. What am I going to eat for lunch?

4. Who is going khổng lồ carry these bags?

5. What time are you going khổng lồ phone me?

6. When are you going khổng lồ give sầu hyên the present?

7. How much longer is it going lớn take?

8. Where is Mary going khổng lồ sleep?

Bài 5:

1. am not going to

2. going to

3. Are / am going to

4. study

5. am going to / to come

6. No, I am not

7. are going to

8. going to lớn be

9. going to

10. I am going khổng lồ help my mother to lớn clean the house

Hy vọng với phần tổng hòa hợp kiến thức cũng tương tự bài tập về thì sau này ngay sát, chúng ta vẫn hiểu rõ rộng về thì này cũng như biện pháp sáng tỏ nó cùng với thì sau này đối chọi nhằm rất có thể áp dụng nó giỏi rộng vào quy trình học tiếng Anh. Các bạn ghi nhớ liên tục rèn luyện và hãy cùng cả nhà hóng đều bài viết tiếp theo sau từ Vietop nhé!