BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

1.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xii của đảng

Mỗi cá nhân sau khi tham dự hội nghị nghiêncứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII do cấpuỷ các cấp tổ chức, phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thểhiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghịquyết Đại hội XIII của Đảng, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổchức thực hiện.

2. Bản thu hoạch cá nhân cần làm rõ mộtsố vấn đề sau đây:

2.1. Bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tích,làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của bản thân về những vấn đề cơ bản, những nộidung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

2.2. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi cánhân liên hệ thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và bản thân để xâydựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở vận dụngcác mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII củaĐảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ Anlần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghịquyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tiễn của đơn vị. Kếhoạch / chương trình hành động của cá nhân cần có tính chiến đấu cao, thể hiệný chí, quyết tâm khát vọng vươn lên và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi,hiệu quả.

2.3. Đề xuất, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức thực hiện tốtNghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộtỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứXXXII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.

4. Để đáp ứngtài liệu phục vụ viết Bản thu hoạch cá nhân, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường -Đoàn thể cung cấp sách và file các tài liệu sau đây cho các tổ chức đảng, đơn vị,đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường:

- Sách và file PDF Văn kiện Đại hộiđại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).

- Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Đại hộiđại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem thêm: Sự Thật Về Gia Tài Triệu Đô Của Vợ Chồng Cẩm Ly ‘Nhéo’ Là Thành Công’

- Đề cương, bài giảngvà file ghi hình nội dung 5 chuyên đề của các đồng chí báo cáo viên Trung ương trìnhbày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

- Tài liệu Đại hộiXIII của Đảng: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển do Ban Tuyêngiáo Trung ương Đảng phát hành.

- File word Đề cươngtuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- File word Một số điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhận được Công văn này, đềnghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc và báocáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường- Đoàn thể).

 


Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền


 

ĐẢNG BỘTỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌCVINH

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN THU HOẠCH

NGHIÊN CỨU,HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XIII CỦAĐẢNG

 

 

 

 

Họ và tên:  

Ngày sinh:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỆ AN - THÁNG 4/2021

 


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
CHI BỘ

*     Nghệ An,ngày tháng 4 năm 2021

 

BẢN THU HOẠCH

nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

 

Họ và tên : ………….……….........................................................................

Ngày sinh: ……………………………………………………….………..…

Chức vụ: …..………………………………..……………………………..…

Đơn vị công tác: ……………………….…………………………………….

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi xin trình bày bản thu hoạch của cá nhânnhư sau:

I. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CÁCVĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..……………

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN, KẾ HOẠCH / CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁ NHÂN

………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..…………

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐIVỚI CẤP UỶ CẤP TRÊN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦAĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘPHẬN, CHI BỘ CẤP MÌNH