Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

Mitadoor Đồng Nai VN mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký thi đua tư nhân của thầy cô giáo 5 học 2021-2022 trong bài viết này. Bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 được lập đầu 5 học, qua bản đăng ký, thầy cô giáo sẽ ghi ra chỉ tiêu trong 5 học mới và từ ấy dùng để làm căn cứ nhận xét cuối 5 học.

Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

*
Bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022

Mục lục:

Tổng hợp mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022Đánh Giá bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022

Bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 là gì ?

Bản đăng ký tham gia thi đua của cá nhân năm 2022 của thầy cô giáo là bản đăng ký thi đua tư nhân dành cho từng thầy cô giáo trong trường vào dịp đầu 5 học, với bản đăng ky thi đua tư nhân này mỗi thầy cô giáo sẽ đặt ra những chỉ tiêu to cho mình trong đầu 5 học, và cố gắng để đạt được chỉ tiêu trong toàn 5 học để biến thành 1 thầy cô giáo kiểu mẫu.

bản đăng ký tham gia thi đua của cá nhân năm 2022

Tổng hợp mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022

Dưới đây là hướng dẫn bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 mới nhất hãy cùng tham khảo bản đăng ký thi đua năm 2022 ra đời giúp mỗi giáo viên đăng ký, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời hướng tới việc đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký này trong năm học 2021 – 2022. Đây là căn cứ để bình chọn, bình xét thi đua cuối năm học 2021 – 2022. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm Mẫu Phiếu Đăng ký Danh hiệu Thi đua dành cho Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên không chủ nhiệm và Giáo viên đăng ký tập hợp lớp học.

*
bản đăng ký thi đua năm học 2021-2022

Bản đăng ký tham gia thi đua của cá nhân năm 2022 số 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN 5 học………

– Họ và tên:…………………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………………………

– Đơn vị công việc:……………………………………………………………………

– Nhiệm vụ được cắt cử:………………………………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường phát động trong 5 học …………….., Tôi xin đăng kí, cố gắng tiến hành xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ được giao và cố gắng tiến hành tốt các nội dung thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số TT Công việc chuyên môn (ghi chi tiết)Tùy vào nhiệm vụ chi tiết (CBQL, GV, NV) và đặc thù từng cấp học để đăng kí cho thích hợp Phấn đấu kết quả xong xuôi(Tỉ lệ %)
01
02
03
04
05
…………

VD: Đối với CBQL (Măng non) thì đăng kí những nội dung liên can tới công việc lãnh, chỉ huy nhà trường, chả hạn như CBQL Măng non có thể đăng kí:

– Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp (Đặc trưng trẻ 5 tuổi): Nêu rõ tỉ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ ăn trưa tại trường, các giải pháp để tiến hành công việc phổ cập giáo dục măng non cho trẻ 5 tuổi.

– Việc duy trì sĩ số và các mục tiêu cần đạt (trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, nhỏ ngoan, nhỏ đi học đều )

– Quản lý công việc thu, chi và tiến hành công việc xã hội hóa giáo dục

– Công việc xây dựng hàng ngũ…..

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về nhân phẩm đạo đức: (Sống giản dị trắng trong và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của người thầy cô giáo)

– Về kết đoàn: (Luôn gìn giữ kết đoàn trong nội bộ, lắng tai quan điểm của đồng nghiệp, luôn tiến hành lối sống lành mạnh gìn giữ văn hoá, nếp sống văn hoá)

– Về chấp hành chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước: (Lập trường ý kiến vững vàng, kiên cường chỉ tiêu XHCN tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, luật pháp của nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị)

– Về học tập tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (Không dừng nổ lực học tập để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao)

Thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: (Thực hiện tốt việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa)

– Về tham dự công việc Đảng, hội, đoàn thể: (Tham gia đầy đủ các phong trào được… đề ra)

– Về tham dự phong trào thi đua: (Thực hiện đăng ký thi đua đầu 5 và tham dự các phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn phát động)…

I. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU

1. Danh hiệu thi đua Nhà nước: (Lao động đương đại, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

VD: Chiến sĩ thi đua cơ sở

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

VD: Vào Đảng Cộng sản Việt Nam

II. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN (SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

– Tên sáng kiến:…………………………………………………………………………

– Phạm vi vận dụng: ……………………………………………………………………

– Hiệu quả sáng kiến đem lại: ……………………………………………………….

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua 5 học ………, yêu cầu chỉ huy đơn vi, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân cố gắng xong xuôi các nội dung đã đăng kí.

Công nhận của thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

(Kí, đóng dấu)

………………………..

………………, tháng ngày 5 ….

Người đăng kí (Kí)

Bản đăng ký thi đua cá nhân của đảng viên số 2

UBND HUYỆN …………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG …………………………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

NĂM HỌC …………

Họ và tên: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: ……………………………………………………………………

Nhiệm vụ được cắt cử:

– Công việc chính: ……………………………….

– Kiêm nhiệm: …………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường, Công đoàn phát động trong 5 học 2020-2021. Tôi đăng ký, cố gắng tiến hành xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ được giao và cố gắng đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA (Vận dụng cho GV)

STT Công việc chuyên môn (Nêu chi tiết) Kết quả (tỉ lệ xong xuôi; % kế hoạch)
1 Học trò được xét Hoàn thành chương trình Bậc Tiểu học/Lên lớp: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Về năng lực: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Về nhân phẩm: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Thành tích nổi trội khác: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Cháu ngoan Bác Hồ: Số lượng:

Tỷ lệ: %

2 Phong trào thi đua (Nêu chi tiết):
Của GV:
– Thi GVG cấp trường
– Thi GVCN Giỏi cấp trường
– Thi GVG cấp Huyện
– Thi GVCN Giỏi cấp Huyện
– Thi GV viết chữ đẹp cấp trường
– Thi GV viết chữ đẹp cấp Huyện
Của HS (Nêu chi tiết):
Số lượng:

Tỷ lệ: %

Số lượng:

Tỷ lệ: %

Số lượng:

Tỷ lệ: %

Số lượng:

Tỷ lệ: %

4 Công việc chủ nhiệm:
Số đông lớp Xuất sắc:
Số đông lớp Tiên tiến:
5 Công việc xã hội hoá giáo dục
– Quĩ Hội PHHS Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

– Dự án làm sạch trường lớp Số lượng:

Tỷ lệ: %

– Quĩ Khuyến học của trường Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

– Các khoản đóng góp theo qui định Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

6 Công việc khác (Nêu chi tiết):
7 Chuyển động PHHS tham dự BHYT Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1/ Về nhân phẩm đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………

2/ Về xây dựng mối kết đoàn nội bộ:

…………………………………………………………………………………………………………

3/ Về chấp hành chủ trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước:

…………………………………………………………………………………………………………

4/ Về học tập tăng lên trình độ:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6/ Về tham dự công việc Đảng, Hội, Đoàn thể:

…………………………………………………………………………………………………………

7/ Về tham dự các phong trào thi đua:

…………………………………………………………………………………………………………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA:

1/ Đăng kí danh hiệu thi đua: Chọn và đánh dấu 1 hay 2 bề ngoài danh hiệu khen thưởng chi tiết (Lao động Tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/CSTĐ cấp TP):

………………………………………………………………………………………..

2/ Danh hiệu thi đua của Đảng, Đoàn thể (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Chơi Ardan - Nhặt Đầy Túi Bí Kíp

IV. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

– Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: ………………………………………………

– Phạm vi vận dụng: ………………………………………………….………………

– Hiệu quả sáng kiến đem lại: …………………………………………………….

– Vẻ ngoài: …………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua 5 học ……….., yêu cầu chỉ huy đơn vị, Hội đồng thi đua – khen thưởng nhà trường theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện để bản thân tôi cố gắng xong xuôi tốt nội dung đã đăng ký./.

………, ngày … tháng …… 5 20….

TỔ TRƯỞNG Người đăng ký

HIỆU TRƯỞNG

Bản đăng ký tham gia thi đua của cá nhân năm 2022 số 3

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……….

CĐCS TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … 5 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

5 học 20… – 20…

Họ và tên: – Sinh ngày
Chuyên ngành tập huấn: – CĐ: – ĐH:
Chức vụ:
Nhiệm vụ được cắt cử: – Công việc chính (dạy môn/lớp):
– Công việc kiêm nhiệm:

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục và Huấn luyện ………… phát động trong 5 học 20…-20… Tôi xin đăng ký cố gắng đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

1/ Danh hiệu đăng ký:

Vẻ ngoài khen thưởng:

Giáo viên dạy giỏi cấp:

2/ Tên đề tài SK (hoặc kinh nghiệm trong giảng dạy, …):

Tên sáng kiến: Phạm vi vận dụng: Hiệu quả sáng kiến:

3/ Chỉ tiêu đăng ký chi tiết:

3.1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, ý kiến, đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của nghành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày, giờ công sức động;

Có tinh thần gìn giữ nhân cách đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh, kiểu mẫu của người thầy cô giáo. Bản thân luôn hăng hái tham dự các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học trò và dân chúng;

Tinh thần bổn phận, thái độ dùng cho dân chúng, ý thức cộng tác với đồng nghiệp và việc tiến hành luật lệ xử sự của nhân viên;

3.2/ Công việc chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo hỗ trợ chương trình. Thực hiện theo chuẩn tri thức kỹ năng, bảo đảm đúng nội dung, thể hiện khoa học, có kí duyệt cùa tổ trưởng, P.HT.

Thực hiện chấm – trả bài rà soát đúng quy định Giấy má thầy cô giáo đạt loại: ………; trung bình các giờ dạy có Gv dự đạt: ………. Tham gia thao giảng, dự giờ và tiến hành chuyên đề đúng quy định: Dự giờ đủ 18 tiết/5 học; Dạy–dự từ 4-6 tiết/5 học Dạy 2 tiết giáo án điện tử; Thực hiện chuyên đề theo cắt cử.

– Chất lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB các môn dạy/các lớp) từ trung bình trở lên đạt: %. Trong ấy:

+ Loại giỏi: %; + Loại khá: %; + Loại Tb: %; + Loại yếu: %

Công việc bồi dưỡng học trò giỏi đạt: ………… % (dạy khối …) Công việc phụ đạo học trò yếu/môn/lớp: Sau dò la ĐN: hs, tỉ lệ % Cuối kì I: hs, tỉ lệ %; cả 5 học: hs, tỉ lệ %

– Việc phần mềm CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, lấy tài liệu, đưa bài lên Website tanhiepa5, trường học online, …dự thi giáo án điện tử – 1 thành phầm.

Sử dụng ĐDDH: bảo đảm 100 % tiết dạy có sử dụng đddh, dự thi 2 thành phầm Tuyên truyền chỉ tiêu giáo dục đến CMHS, HS: kịp thời và chuẩn xác nhất; Thực hiện chương trình BDTX 5 học ………… xếp loại: …..

3.3/ Công việc khác:

Công việc đoàn thể: tham dự đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công việc lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ lúc được nhà trường cắt cử.

Công việc giáo dục ngoài giờ lên lớp: Liên kết với tổng gánh vác đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học trò lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước đoàn luyện kĩ năng sống cho học trò.

3.4/ Công việc kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công việc nào thì chọn …)

Công việc chủ nhiệm: Có kế hoạch và giải pháp chi tiết, kịp thời để giải quyết những còn đó. Phấn đấu đạt danh hiệu: Chi đội lớn mạnh.

Chỉ tiêu:

Hạnh kiểm: 100% từ trung bình trở lên, trong ấy khá, tốt đạt 95% Học lực: % từ trung bình trở lên, trong ấy: Giỏi: %; + Khá: %; + TB: %; + Yếu: %

Công việc tổ trưởng tổ chuyên môn:

Xây dựng và tổ chức cho các thành viên trong tổ sinh hoạt tổ chuyên môn 2 tuần 1 lần, tiến hành từng kế hoạch hoạt động tổ. Liên kết cùng Phó hiệu trưởng chuyên môn chỉ dẫn thầy cô giáo xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình hoạt động các hoạt động giáo dục.

Tổ chức học, bàn bạc, rà soát, bình chọn nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo từng modun của thầy cô giáo trong tổ, tổ chức cho Gv tự rà soát giấy tờ, bình chọn chuẩn nghề nghiệp GV, bình chọn, xếp loại nhân viên, … Thực hiện chuyên đề, dự giờ, thao giảng tăng lên chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ tiêu:

100% thầy cô giáo xong xuôi tốt nhiệm vụ, tiến hành tốt chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước, có đddh dự thi. 80% Gv đạt loại tuyệt vời về chuẩn nghề nghiệp GV; xếp loại nhân viên; 50% Gv đạt GVDG cấp trường; 25% Gv đạt GVDG cấp huyện; 15% GV đạt Chiến sĩ TĐCS; 15% được yêu cầu UBND huyện tặng Giđó khen.

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua 5 học 20… – 20… yêu cầu chỉ huy nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, theo dõi tạo điều kiện để bản thân cố gắng xong xuôi tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Trên đây là 3 mẫu Bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy cô giáo 5 học 2021-2022 để thầy cô giáo lập ra và tiến hành vào đầu 5 học, cá tư nhân thầy cô giáo sẽ đề ra chỉ tiêu cho toàn 5 học để cố gắng xong xuôi.

Hướng dẫn cách viết bản đăng ký thi đua cá nhân

Soạn và\dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt cùa tổ trưởng, P.HT.Hướng dẫn cách viết bản đăng ký thi đua cá nhân .

*
cách viết bản đăng ký thi đua cá nhân Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định Hồ sơ giáo viên đạt loại: ………; trung bình các giờ dạy có Gv dự đạt: ………. Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định: Dự giờ đủ 18 tiết/năm học; Dạy–dự từ 4-6 tiết/năm học Dạy 2 tiết giáo án điện tử; Thực hiện chuyên đề theo phân công.

– Chất lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB các môn dạy/các lớp) từ trung bình trở lên đạt: %. Trong đó:

+ Loại giỏi: %; + Loại khá: %; + Loại Tb: %; + Loại yếu: %

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt: ………… % (dạy khối …) Công tác phụ đạo học sinh yếu/môn/lớp: Sau khảo sát ĐN: hs, tỷ lệ % Cuối kì I: hs, tỷ lệ %; cả năm học: hs, tỷ lệ %

– Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, lấy tài liệu, đưa bài lên Website tanhiepa5, trường học trực tuyến, …dự thi giáo án điện tử – 1 sản phẩm.

Sử dụng ĐDDH: đảm bảo 100 % tiết dạy có sử dụng đddh, dự thi 2 sản phẩm Tuyên truyền mục tiêu giáo dục tới CMHS, HS: kịp thời và chính xác nhất; Thực hiện chương trình BDTX năm học 2015-2016 xếp loại: …..

Video hướng dẫn bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022