Báo Cáo Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Học

*
*

*

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Tin tức Bản tin trường Văn bản VĂN BẢN TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN Thư viện Menutop CHUYÊN MÔN SÁNG KIẾN

BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020


I. Đặc điểm tình hình

Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên toàn trường 38 đồng chí.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

Trình độ chuyên môn: Đại học 29; Cao đẳng 02; Trung cấp 03, CQ ĐT: 04.

Tổng số đảng viên: 28 đ/c , Trong đó: Nữ: 27; Dân tộc: 02. Nữ DT: 02.

Trình độ chính trị: Trung cấp: 6 đ/c; sơ cấp 17đ/c.

1. Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể đóng trên địa bàn phường Đoàn Kết

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đa số đội ngũ có nhận thức trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng đồ chơi có đủ đảm bảo tốt cho việc tổ chức các hoạt động cho trẻ trong nhà trường

2. Khó khăn

Một số ít giáo viên, nhân viên chưa thật mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ có thời điểm còn hạn chế

II. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát, bổ sung, xây dựng hệ thống các quy chế nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện dân chủ trong trường.

- Các đoàn thể trong trường thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.

3. Thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức trong nhà trường thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của trường

Chỉ đạo hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế thi đua và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị

Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng tài chính, trang thiết bị hiện có, thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; các quyền lợi, chế độ chính sách, các khoản thu, chi, trong và ngoài ngân sách của nhà trường. Việc điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông qua hội nghị công nhân viên chức ; Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng bằng việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng mục đích, định mức

Thực hiện nghiêm túc các buổi họp hội ý, cuộc họp cơ quan hằng tháng theo quy định để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức công tác tổng kết, bình xét thi đua cuối năm học trong nhà trường

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp của nhân dân, đồng thời cũng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân.

 Phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức nghiêm túc Hội nghị CBCC,VC xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử trong cơ quan đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách, công khai các khoản thu, chi quy định về sử dụng tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất, chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành

4. Thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Trong năm qua, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của nhà trường, chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo, luôn thể hiện tính dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường đều quan tâm thực hiện QCDC gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành. Thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá, kiểm điểm cuối năm đối với Đảng viên và cán bộ, công chức bám sát và các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định; việc bình xét đánh giá xếp loại được thực hiện từ tổ đến nhà trường, đánh giá nêu rõ những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng cá nhân. Việc đánh giá được căn cứ vào kết quả nội dung công việc được giao đảm bảo tính công bằng khách quan

5. Vai trò của các đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện QC DC ở cơ sở

Các đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên về thực hiện QCDC ở cơ sở, làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Rắn 10 Âm Dương Sư - Đội Hình Đánh Rắn 10

6. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

Ban thanh tra nhân dân được thành lập trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao ban thanh tra nhân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

Kết quả kiểm tra giám sát: 04 cuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát: Công tác thu, chi XHHGD, chế độ ăn của trẻ, việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nội quy, quy chế của nhà trường, đánh giá xếp loại…; qua kiểm tra, giám sát 100% CBCCVC chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường

7. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

Trong năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ nên không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo sẩy ra

8. Đánh giá chung

*Ưu điểm

Nhà trường luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC; đồng thời, phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến cán bộ, CCVC những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ; thể hiện tốt trong quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế và Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan đối với cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai những việc cán bộ, công chức phải biết và tham gia ý kiến, tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm và tổ chức các phong trào thi đua của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc; thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVC.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành QCDC, luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến góp ý, phê bình, không có hành vi trù dập và luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động của nhà trường hoặc đối với cá nhân lãnh đạo

Đối với cán bộ, công chức luôn có ý thức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cán bộ, công chức đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng như chấp hành nghiêm những việc không được làm theo quy định.

Trong quan hệ giải quyết công việc với công dân đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

* Hạn chế

Vai trò của tổ chức Công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm được giao

- Công tác tham mưu của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở có thời điểm hiệu quả chưa cao

Một số ít CBGV còn hạn chế trong công tác tham gia đóng góp ý kiến xây dựng

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ của các đoàn thể trong trường đôi lúc còn chậm trễ và chưa được kịp thời.

* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, Ban thanh tra nhân dân đều kiêm nhiệm nên chưa có nhiệm kinh nghiêm, chưa có nhiều thời gian cho việc nghiêm cứu tham khảo việc thực hiện QCDC

Nhận thức về trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của một số ít đồng chí GV,NV chưa toàn diện

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan trường học.

- Tất cả các hoạt động của nhà trường đều phải được công khai, dân chủ và bình đẳng theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao từ Ban giám hiệu đến từng đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo dân chủ, công bằng trong nhà trường.

- Tham gia đóng góp các ý kiến cho các đoàn thể trong nhà trường để tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Kiên quyết xử lý tình trạng sai phạm về chuyên môn, về tài chính.

- Thực hiện tốt những quy định của Luật Giáo dục theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức lồng các cuộc họp hội đồng và công đoàn để học tập quán triệt lại các văn bản quy định, thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

- Hướng trọng tâm thực hiện các quy định về trách nhiệm, thủ trưởng cơ quan, lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên vào một số công việc trước khi thủ trưởng cơ quan quyết định việc công khai các nội dung mà nhà giáo, cán bộ công chức và các tổ chức trong cơ quan.

- Lập kế hoạch cụ thể từng tuần, tháng có kế hoạch sơ kết, tổng kết về việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện mọi hoạt động mang tính chuyên đề, tổ chức có chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, đại hội công đoàn đúng theo quy định của Phòng giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ.

Trên đây là kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của trường mầm non Hoa Sen