Biên Bản Bầu Bổ Sung Ban Chấp Hành Công Đoàn

... : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)- Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam- Chức danh dự kiến tại CFC: Thành viên HĐQT, ... bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh- Đơn vị công ... Hà- Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)- Chức danh hiện tại : Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng - Chức danh dự kiến tại CFC: Thành viên HĐQT-...

Bạn đang xem: Biên bản bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn

*

*

*

... lần thứ nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở nhất trí bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Banchấp hành Công đoàn khóa gồm :1. Trưởng Ban2. Ủy viên 3. Ủy viên 4. Ủy viên 5. Ủy viên Ban bầu cử đã thực hiện ... Dấu của BCH CĐCS TRƯỞNG BAN BẦU CỬ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CĐ LẦN ... phiếu bầu (tỉ lệ %)5. : / TS phiếu bầu (tỉ lệ %)6. : / TS phiếu bầu (tỉ lệ %)7. : / TS phiếu bầu (tỉ lệ %)8. : / TS phiếu bầu (tỉ lệ %)9. : / TS phiếu bầu (tỉ lệ %)10 : / TS phiếu bầu (tỉ...

Xem thêm: Cách Đập Bóng Chuyền Cơ Bản, Có Lực, Bóng Xoáy Và Thấp Tay, Cao Tay, Cao Tay

*

*

Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông của BCH Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh


... Công đoàn và tính chủ động tham gia hoạt động quản lý trong ngành. - Biên chế cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh. - Kinh phí được cấp cho hoạt động công đoàn. ... dưỡng giáo viên của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh. 1.5.1. Những yếu tố chủ quan. - Nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn giáo ... giáo viên chưa cao. Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam được quy định tại Điều 10- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tại Luật Công đoàn Việt Nam; với chức năng của tổ chức Công...