BLOB LÀ GÌ

The Blob object represents a blob, which is a file-lượt thích object of immutable, raw data; they can be read as text or binary data, or converted inkhổng lồ a ReadableStream so its methods can be used for processing the data.

Bạn đang xem: Blob là gì

Blobs can represent data that isn"t necessarily in a JavaScript-native sầu format. The File interface is based on Blob, inheriting blob functionality & expanding it to support files on the user"s system.


To construct a Blob from other non-blob objects và data, use the Blob() constructor. To create a blob that contains a submix of another blob"s data, use the slice() method. To obtaimãng cầu Blob object for a tệp tin on the user"s tệp tin system, see the File documentation.

The APIs accepting Blob objects are also listed in the File documentation.


Blob()

Returns a newly created Blob object which contains a concatenation of all of the data in the array passed into lớn the constructor.


Blob.prototype.kích thước Read only

The form size, in bytes, of the data contained in the Blob object.

Blob.prototype.type Read only

A string indicating the MIMEtype of the data contained in the Blob. If the type is unknown, this string is empty.

Xem thêm: Cách Chơi Cờ Shogi Nhật Bản Chi Tiết, Dễ Hiểu Nhất Cho Lính Mới


Blob.prototype.arrayBuffer()

Returns a promise that resolves with an ArrayBuffer containing the entire contents of the Blob as binary data.

Blob.prototype.slice()

Returns a new Blob object containing the data in the specified range of bytes of the blob on which it"s called.

Blob.prototype.stream()

Returns a ReadableStream that can be used to lớn read the contents of the Blob.

Blob.prototype.text()

Returns a promise that resolves with a USVString containing the entire contents of the Blob interpreted as UTF-8 text.


The Blob() constructor can create blobs from other objects. For example, to lớn construct a blob from a JSON string:


const obj = hello: "world";const blob = new Blob(, type : "application/json");
The following code creates a JavaScript typed array and creates a new Blob containing the typed array"s data. It then calls URL.createObjectURL() to convert the blob into a URL.

HTML

p>This example creates a typed array containing the ASCII codes for the space character through the letter Z, then converts it khổng lồ an object URL. A liên kết to lớn open that object URL is created. Cliông xã the liên kết lớn see the decoded object URL.p>
JavaScriptThe main piece of this code for example purposes is the typedArrayToURL() function, which creates a Blob from the given typed array & returns an object URL for it. Having converted the data inkhổng lồ an object URL, it can be used in a number of ways, including as the value of the element"s src attribute (assuming the data contains an image, of course).


function typedArrayToURL(typedArray, mimeType) return URL.createObjectURL(new Blob(, type: mimeType))const bytes = new Uint8Array(59);for(let i = 0; i 59; i++) bytes = 32 + i;const url = typedArrayToURL(bytes, "text/plain");const links = document.createElement("a");link.href = url;links.innerText = "mở cửa the array URL";document.body toàn thân.appendChild(link);

One way lớn read content from a Blob is khổng lồ use a FileReader. The following code reads the content of a Blob as a typed array:


const reader = new FileReader();reader.addEventListener("loadend", () => // reader.result contains the contents of blob as a typed array);reader.readAsArrayBuffer(blob);
Another way to read content from a Blob is to lớn use a Response. The following code reads the nội dung of a Blob as text:

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1