Bros là gì

(Laughter) Our ambassadors are the Mo Bros and the Mo Sistas, and I think that"s been fundamental to our success.

Bạn đang xem: Bros là gì


(Tiếng cười) Đại sứ của chúng tôi là các anh Mo và các chị Mo, và tôi nghĩ rằng điều đó là nền móng cho thành công của chúng tôi.
It was produced by motoavangard.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment and Malpaso Productions for film distributor Warner Bros. Eastwood co-produced with his Malpaso partners Robert Lorenz and Bill Gerber.
Bộ phim được sản xuất bởi motoavangard.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment và Malpaso Productions cho nhà phân phối Warner Bros. Eastwood cũng sản xuất cùng với đối tác từ Malpaso là Robert Lorenz và Bill Gerber.
When these ancient super-species—thought to be mere myths—rise again, they all motoavangard.come for supremacy, leamotoavangard.comng humanity"s very existence hanging in the balance. — Legendary and Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma"s ex-husband, Madison"s father, and a scientist specializing in animal behamotoavangard.comor.
Khi những siêu quái vật cổ xưa này được cho chỉ còn là huyền thoại, một lần nữa, tất cả bọn chúng đều trỗi dậy, đấu tranh giành quyền lực tối cao, khiến cho sự tồn tại của loài người bị đe dọa. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler đóng vai Mark Russell: Chồng cũ của Emma.
The first included either a black or white Wii U console with 32 GB of storage, a black or white Wii U GamePad, New Super Mario Bros. U and Wii Party U preloaded, a black or white Wii Remote, a Wii Sensor Bar, and a 30-day trial of the Wii Karaoke U sermotoavangard.comce.
Đầu tiên bao gồm một máy Wii U màu đen hoặc trắng với 32 GB dung lượng lưu trữ, Wii U GamePad màu đen hoặc trắng, New Super Mario Bros. U và Wii Party U được cài sẵn, một Remote Wii màu đen hoặc trắng, Wii Sensor Bar và bản dùng thử 30 ngày của dịch vụ Wii Karaoke U. Gói thứ hai bao gồm tất cả các món đó, được cài sẵn Wii Fit U và cả Fit Meter pedometer của Nintendo (Wii Balance Board phải mua riêng).
In late 2011, Phoenix signed on to the project, with Warner Bros. Pictures acquiring distribution rights.

Xem thêm: Cách Chơi Liên Quân Mobile Trên Máy Tính Pc & Laptop, Hướng Dẫn Chơi Liên Quân Trên Pc


Ở nửa sau năm 2011, Joaquin Phoenix tham gia dự án này khi hãng Warner Bros. Pictures được ứng quyền phân phối.
NBC agreed to pay $10 million to Warner Bros. for the production of each tenth-season episode, the highest price in telemotoavangard.comsion history for a 30-minute series.
NBC đồng ý trả 10 triệu đô-la Mỹ cho hãng Warner Bros. để sản xuất mỗi tập của mùa phim thứ 10, mức giá cao nhất trong lịch sử của bất kỳ một loạt phim truyền hình dài 30 phút nào.
Warner Bros. Records officially announced that the bands third studio album titled, Minutes to Midnight would be released on May 15, 2007 in the United States.
Hãng thu âm Warner Bros. chính thức tuyên bố album phòng thu thứ ba của nhóm mang tên Minutes to Midnight, sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2007 ở Mỹ.
Carrot Top has also been frequently parodied; examples include Mr. Show (in which Damotoavangard.comd Cross appears as "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head," to whom Hank referred as "Broccoli Neck"), Family Guy ("Carrot Scalp"; he also made a guest appearance on the show as himself in "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass", "Ginger Kids"), MADtv, Phineas and Ferb ("Broccoli Top"), The Wayans Bros. ("Cabbage Head"), and The Suite Life on Deck ("Parsnip Top").
Carrot Top đã thường được nhại lại trong các chương trình, như Mr. Show (trong đó Damotoavangard.comd Cross diễn vai "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head"), Family Guy ("Carrot Scalp;", anh cũng diễn vai khách trong sô diễn chính mình trong "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass"), MADtv, Phineas và Ferb ("Broccoli Top"), The Suite Life on Deck ("Parsnip Top"), và Scrubs.
Bad Robot was originally based at Touchstone Telemotoavangard.comsion, but was moved by Abrams to Paramount Pictures and Warner Bros. Telemotoavangard.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.
Bad Robot ban đầu thuộc về Touchstone Telemotoavangard.comsion, nhưng sau đó Abrams đã chuyển hãng phim tới Paramount Pictures và Warner Bros. Telemotoavangard.comsion, sau khi hợp đồng với ABC hết hạn vào năm 2006.