Bullseye là gì

the circular centre of the object aimed at in games such as darts, or the shot or throw that hits this:

Bạn đang xem: Bullseye là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


He does not say that he might have sầu disagreements about union matters, but he arrives abroad and decides lớn go for the bullseye, which is £30,000 in compensation.
The world consisted of a single-runway airbase & a nearby target range with several bullseye targets.
The pathogen produces distinctive sầu bullseye patterned leaf spots & can also cause stem lesions và fruit rot on tomato & tuber blight on potato.
However, when deeply frightened or upphối, she does cry, và she has an unexplained fear of anything resembling a bullseye.
Teams split into lớn equal numbers of players and each team chooses one person to lớn throw closest to the bullseye.
The slow-fire targets have the 810 rings inside the bullseye & the rapid fire targets have sầu only the 9 và 10 rings inside the blachồng.
The bullseye represented an unlimited contract và the players could continue answering as long as they desired.
The term bullseye can mean either the whole central part of the board or just the inner red/black section.

Xem thêm: Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh Sinh Năm, Thông Tin Tiểu Sử Đỗ Mỹ Linh

The adult wore a bullseye on the front of their uniform for this event which later became a double points zone for both teams.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của những công ty cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết