ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 11 LẦN 2

... Đáp án bài kiểm tra một tiết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... got married when she was just eighteen and had three children.I studied for four years because I wanted to be an accountant.I had a lot of new friends, and I didn’t see Sally very often.Sometimes ... telephone.Now I’m married,too.I live near Sally and we meet every week.She’s a student now, and I have a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2


*

*

... Bài kiểm tra một tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ và tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. Bài kiểm tra một tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... khẩu trang khi lao động ở nơi nhiều bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan đóng vai trò : + Điều hoà nồng đọ các chất dự trữ trong máu luôn ổn định, dự trữ. Tiết : 18 Soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... cho quá trình di chuyển đợc vững chắc và khẻo hơn. Tiết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học kì iMôn : Sinh học 8 I. mục tiêu. 1. Kiến thức.- Nắm đợc cấu tạo và chức năng của hệ ... cụ thể nh :+ Vệ sinh ăn uống ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinh cá nhân ( Răng miệng )+ Không dùng các chất kích thích ( Rợu , bia ) Họ và tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinh học Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc có tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá hợp với O 2 theo phương trình phản ứng nào sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : Cho các chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất nào dùng làm phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : Khi nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... hiệu gây ra các phản xạ ĐK cấp cao. (0.5)- Tiếng nói và chữ viết là phơng tiện để con ngời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau. (1) . Ngời soạn: Trần Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh Học 8 - Trờng THCS Đakrông. + Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm nhiều chất c hi.+ Ung nc.- Đi tiểu đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - Tiếng nói và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. being invited B. inviting C. to be invited D. to invite Câu 15 : Choose the word which ... in a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. has been working for OV for a year C. is living in the capital N'Djamena D. was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. donation D. gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned him against travel to the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer to...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. is living in the capital N'Djamena C. used to be a volunteer working in a remote village D. has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... happiness Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. campaign B. struggle C. battle D. war Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. that they will keep silent B. to keep silent C. to keep silent please D. that they kept silent Câu 17 : Choose ... be awared a set of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. in B. for C. with D. of Câu 24 : A. contests B. poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer to complete each sentence: The teacher told his students ... well-paid, it was well worth doing, and I would recommend it to anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The author ______. A. was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... be awared a set of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. with B. in C. of D. for Câu 24 : A. competitions B. contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with him D. I wasn’t talking to him Câu 14 : Choose the best answer to complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... reads Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: If you bring ________ to others, you are also a happy person. A. happily B. happy C. happiest D. happiness Câu 11 : Choose the...

Xem thêm: Guide Rek'Sai Mùa 9: Cách Chơi Reksai, Rek'Sai Mùa 11


... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. is living in the capital N'Djamena C. used to be a volunteer working in a remote village D. has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... happiness Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. campaign B. struggle C. battle D. war Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. has been working for OV for a year C. used to be a volunteer working in a remote village D. is living in the capital N'Djamena Câu 29 : How did ... wasn’t talking to him Câu 11 : Choose the best answer to complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. buying B. bought C. buy D. to buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn Thanh Xuân - 1 -Giáo án Tin học 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... viên:− Đề kiểm tra 2. Học sinh:− Học bài cũ, bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp kiếm tra kiến thức cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề kiểm tra 1 tiết toán 12 chương logarit có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết chương oxi lưu huỳnh có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 hk2 có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết cả năm sinh 8 có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết lớp 11đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn toánđề kiểm tra 1 tiết hóa 11 lần 4đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 chương điện li hóađề kiểm tra 1 tiết hóa 11 lần 3đề kiểm tra 1 tiết số 11 kỳ 2 lần 1đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 kì 2 lần 1 vănBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8