Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1

30 Đề thi tiếng Anh học tập kì 1 lớp 4 gồm đáp án

Sở 30 Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 4 gồm đáp án trên trên đây bên trong bộ đề thi cuối học tập kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - 2022 do Tìm Đáp Án xem thêm thông tin với đăng thiết lập. Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 4 bao gồm lời giải tổng phù hợp không hề ít dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 4 lịch trình new khác biệt góp các em ôn tập phần đông kỹ năng giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng kết quả.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 học kỳ 1

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì một năm 2021 - 2022

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 kì 1 năm 2021 gồm đáp án - Đề 1

I. Choose the odd one out.

1. A. morning

B. afternoon

C. evening

D. birthday

2. A. England

B. America

C. Vietnamese

D. Japan

3. A. swim

B. January

C. March

D. May

4. A. ride

B. badminton

C. dance

D. play

5. A. Thursday

B. Monday

C. Friday

D. week

II. Choose the best answers.

A. am

B. is

2. They are 10 years ………………

A.old

B.age

3. ……………… you lượt thích some chocolate? – Yes, please.

A. Will

B. Would

4. What is ……………… favorite subject? – I like Geography.

A. his

B. your

5. .……………… vì you have Math? – I have Math on Tuesday.

A. When

B. Where

III. Read và write True or False.

Alex is a pupil at Nam Thanh khô Cong Primary School. It is in Dong Da district. There are many classrooms in his school. They are large & bright. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. Alex isn’t a pupil.

2. His school is in Dong Da district.

3. There are few rooms in his school.

4. There’s a computer room in his school.

5. There isn’t a library.

IV. Put the words in order.

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

II. Choose the best answers.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

III. Read & write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - True; 5 - False;

IV. Put the words in order.

1 - I am in class 4A.

Xem thêm: Trung Quốc Chuyên Nghiệp Ciq Là Gì, Nghĩa Của Từ Ciq

2 - What nationality are you?

3 - I was at school yesterday.

4 - What subjects bởi you have sầu today?

5 - I like flying a kite.

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 tất cả đáp án - Đề 2

I. Read và match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietphái mạnh.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where vì chưng you have English?

B. When bởi you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read và answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she lượt thích doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁPhường ÁN

I. Read và match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read and answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn giờ Anh năm 2021 - 2022

Download đề thi và lời giải tại: Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 công tác mới học kì 1 gồm lời giải. Mời độc giả tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục bên trên Tìm Đáp Án.