Bộ 13 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2021

Sở đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 bao gồm 3 đề thi, bao gồm giải đáp tất nhiên.

Bạn đang xem: Bộ 13 đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1 năm 2021

Qua đó, góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học kì 1 mang lại học viên của bản thân theo 4 mức độ của Thông tứ 22.

Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 5 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, rồi so sánh giải đáp thuận lợi rộng nhằm ôn thi học kì 1 đạt tác dụng cao. Ngoài ra, rất có thể tham khảo thêm cỗ đề thi học kì 1 môn Tân oán, Tiếng Việt, Khoa học tập, Lịch sử - Địa lý..... Mời thầy cô và những em cùng theo dõi và quan sát bài viết bên dưới đây:

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Music

B. Science

C. Chinese

D. lesson

2. A. afternoon

B. school

C. classroom

D. moon

3. A. clock

B. city

C. class

D. come


Exercise 2: Give sầu the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have sầu three lessons: Maths, Music and (England) __________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) _____________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather ___________ sunny next week.

A. will is

B. will be

C. will being

D. will are

2. What did you vày there? - I helped my uncle ____________.

A. on the farm

B. in the farm

C. at the farm

D. on farm

3. The main character is a schoolboy ________ Jimmy Kuvày.

A. call

B. called

C. calls

D. to lớn call

4. The bears ________ volleyball at the circus yesterday.

Xem thêm: " Hi Guy Là Gì ? Hi Guy Là Gì ? Cho Hỏi Cách Dùng Chữ Guy Trong Tiếng Anh

A. are playing

B. plays

C. play

D. played

5. On Sundays, he often __________ home page.

A. stays at

B. stay at

C. stays

D. stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

________________________________________________________


2. What book are you read?

________________________________________________________

3. They have sầu English lesson four time a week.

________________________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos _______ me.

2. Elephants can spray water _______ their trunks.

3. I saw a lot ______ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text và choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) __________ our school Sport Day. The sự kiện will take place on the school field from the morning till 6 o’cloông chồng in the evening. All of the my classmates (2) ________ for the big day. It will be just fun & exciting. Half of my class will take part (3) ________ it. Jachồng and Tony are going khổng lồ play basketball. They are one of the best (4) ________ in the team. Anna is going khổng lồ play volleyball & Bella is going lớn play tennis. I am going to lớn swlặng. (5) ____________ is my favorite sport. I have sầu swum since I was 6 years old.

1. A. be will

B. will is

C. will be

D. will are

2. A. is preparing

B. are preparing

C. prepares

D. prepared

3. A. in

B. on

C. at

D. of

4. A. player

B. A player

C. players

D. The player

5. A. Swiming

B. Swim

C. To swim

D. Swimming


Exercise 7: Rearrange the words lớn make correct sentences

1. table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going.

___________________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sport/ this/ ./

___________________________________________________

3. often/ do/ how/ have/ you/ your/ lesson/ favorite/ ?/

___________________________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Give the correct khung of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have sầu three lessons: Maths, Music và (England) ____English______.