Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.98 KB, 19 trang )


Bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh 7 học kì 2 - Đề 1A. NGHE: (2,25 điểm)

I. Hãy nghe và viết T cho câu đúng, F cho câu sai.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 có đáp án

1. Dr Lai is a doctor. 

2. She looks after all the students’ teeth. 3. She is a kind women. 

4. She gives children advice. 5. Her uniform is clean

II. Hãy nghe lại và trả lời các câu hỏi sau:1. What does Dr Lai do?

...2. Where does she work?

...3. Is Lai’s office clean?

...4. Are many students scared when they come to see Dr Lai?...B. NGỮ ÂM: (0.5 điểm)


(2)

1. a. that b. thank c.think d. three2. a. liked b. received c. hoped d. stoppedC. CẤU TRÚC – TỪ VỰNG: (2,25 điểm)


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cáiđầu tiên (a, b, c, d):

1. After the holiday, they returned to Hanoi ………bus.a. by

b. withc. ond. in

2. Why didn’t you go to school yesterday, Lan?- ………..I had a bad cold.a. Because

b. Butc. Howeverd. So

3. Now, Hoa is 40 kilos, by last year she ………..35 kilos.a. were

b. arec. wasd. is


(3)

a. seesb. sawc. seeingd. seen

5. I have a toothache so I’m going to the ……….
a. nurse

b. doctorc. dentistd. teacher

6. ……….is it? – 25000 dong.a. How much

b. How oldc. How fard. What

7. Remember ………...the letters for me.a. post

b. postedc. postingd. to post


(4)

b. tallc. longd. old

9. Mr Lam is a good teacher. He teaches very……….a. well

b. goodc. badd. badly

D. Đọc hiểu: (2,25 điểm)

There (1)... only one disease called common: The common cold. We call itthe common cold (2)... every year millions of people catch it. Everybodyknows (3)...: a runny nose,a (4)... fever, coughing and sneezing. It isvery unpleasant, but nobody knows a cure. Medicines called cold “cures” don’tcall a cold, but they do relieve the symptoms.Whatever you do, your cold will lastfor a few days and then (5)...

I. Hãy đọc đoạn văn trên và chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách bôiđen vào chữ cái đầu tiên (a, b, c, d):

1. a. is b. are c. was d. were2. a. so b. because c. and d. but

3. a. problems b. things c. symptoms d. activities4. a. slight b. high c. hot d. common5. a. cures b. relieves c. appears d. disappearsII. Hãy đọc đoạn văn trên, sau đó trả lời câu hỏi:


(5)

→ ………2. Why do we call it the common cold?

→………3. What are the symptoms?

→ ………4. How long will our cold last?


→………E. VIẾT: (2,75 điểm)

Viết câu theo chỉ dẫn trong ngoặc:

1. What’s your weight? (Viết lại câu sao cho có nghĩa giống câu đầu) (0,5 điểm)→ How………...?2. My mother wrote a sick note for me. ( Đổi sang câu phủ định ) (0,5 điểm)

→...………3. My mother (buy)...the dress yesterday.( Chia động từ trong ngoặc)(0,25 điểm)

4. She (drink)...a lot of milk last night. ( Chia động từ trong ngoặc) (0,25điểm)

5. What is her height? (Viết lại câu sao cho có nghĩa giống câu đầu) (0,5 điểm)→ How………...?6. I was at home last week. ( Đổi sang câu nghi vấn ) (0,5 điểm)


(6)

7. Nha Trang/ stay/ did / long / How / you / in. (Sắp xếp các từ sau thành câu hoànchỉnh) (0,25 điểm)

→...………...

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 số 1

A.

I. 0,25.5 = 1,25

1. F 2. T 3. T 4. T 5.TII. 0,25. 4 = 1

1. dentist


(7)

3. Yes, it is.4. Yes, they are.1. F 2. T 3. T 4. T

Tapescripst: Dr Lai is a dentist at Quang Trung school. She looks after all thestudents’ teeth. Dr Lai’s office is clean and so is her unifornm. She always washesher hands after each child leaves. Many student are scared when they come to seeDr Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are notafraid. Dr Lai gives the children advice. She tells them how to look after theirteeth. She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly.

B. 0,25.2 = 0,51. a 2. bC.0,25.9 = 2,25

1.a 2.a 3.c 4.b 5.c 6.a 7.d 8.b 9.a

D.

I. 0,25.5 = 1,25

1. a 2.b 3.c 4.a 5.dII. 0,25.4 = 1

1. It’s common cold.

2. Because every year millions of people catch it.

3. The symptoms are a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.4. Our cold will last for a few days.

E.


(8)

2. My mother didn’t write a sick note for me. (0,5)3. bought (0,25)

4. drank (0,25)

5. How tall is she? (0,5)

6. Were you at home last week? (0,5)

7. How long did you stay in Nha Trang? (0,25)

Kiểm tra học kì 2 mơn tiếng Anh lớp 7 - Đề số 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounceddifferently from the others. (1mark)

1. A. Breakfast B. Teacher C. East D. Please2. A. Children B. Church C. Headache D. Beach3. A. See B. Salt C. Small D. Sugar4. A. Mother B. Thirteen C. Father D. Then

II. Circle the word or phase (A, B, C or D) that best completes each ofthe following sentences. (2 marks)


(9)

B. so doesC. does soD. neither does

2. These papayas aren’t ripe and ….. are the pineapples.A. so B. too

C. neitherD. either

3.The dirt from vegetables can make you ……...A. bored

B. tiredC. sickD. well

4. You must do your homework more ……. in the future.A. careful

B. careC. carelessD. carefully

5. You should ……. early if you want to do morning exercise.A. get up
(10)

D. to getting up

6. Hoa is a ….. worker.A. hardly

B. hardC. more hardD. most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..A. bore

B. boredC. boringD. boredom

8. Mai enjoys ….. sea food with her parents.A. to eat

B. eatingC. eatD. to eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets. (2 marks)1. He (wash)……….the dishes everyday.

2. We (play)………volleyball tomorrow3. She (not watch) ………TV last night.


(11)

IV. Write the sentences. Use the cue words. (3 marks)1. I/not like/read books

……….2. He/be/good/soccer/player.He/play/soccer/good.

……….3. Mai/prefer/meat/fish.

……….4 They/prefer/listen/music/watch/TV

……….5 He/do/homework/last night.

……….5 Hoa/not go/school/yesterday/because/she/be/sick.

……….V. Read the passage carefully then answer questions. (2 marks)

In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, theneighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished.The children might play with their friends and the older people might talk together.Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighborsdon’t spend much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV set in 1960s?
(12)

………3. What might the children do?

………4. What might the older people do?

………

Đáp án đề số 2

I. 1,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm1. A 2. C 3. D 4. B

II. 2,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. BIII. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm

1. washes 2. will play/ shall play 3. didn’t watch 4. Are…going..?IV. 3,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm

1. I don’t like reading books.

2. He is a good soccer player.He plays soccer well.3. Mai prefers meat to fish.

Xem thêm: Cách Chơi Malphite - Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Malphite Mùa 11

4. They prefer listening to music to watching TV5.He did his homework last night.


(13)

1. No,they didn’t

2. They watched until the TV programs finished.3. The children might play with their friends4. The older people might talk together

---Đề kiểm tra học kì II mơn Tiếng Anh lớp 7 - ---Đề 3

I. Tìm một từ có cách phát âm khác với các từ cịn lại ở phần gạchchân: (1đ)

1. A. Started B. Needed C. Protected D. Stopped2. A. Durian B. Cucumber C. Painful D. Duty3. A. Sure B. Scales C. Serious D. Stir4. A. Presents B. Symptoms C. chopsticks D. PatientsII. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D (2đ):Câu 1: She is a... girl.

A. careB. carelesslyC. carefullyD. careless

Câu 2: Did Liz... any gifts in Nha Trang?A. buys


(14)

C. buyD. to buy

Câu 3: How... is she? She is 40 kilos.
A. heavy

B. highC. weightD. height

Câu 4: We enjoy... soccer.A. played

B. to playC. playD. playing

Câu 5: What kinds of... do you like? – I like programs about teenagers.A. films

B. programsC. booksD. music

Câu 6:... swimming? That’s OK.A. Let’s


(15)

D. Will we

Câu 7: I am a teacher and she is,...A. either

B. neitherC. too
D. so

Câu 8: What would you like...? – Cowboy movies.A. to watch

B. to playC. to listen toD. to read

III. Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc (2đ):1. You should (visit)... your grandmother.

2. I (watch)... a football match on TV last night.3. They (play)... chess at the moment.

4. She always (go)... to bed late.

IV. Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp (1đ):1. My mother takes care... the family.

2. I am busy... Sunday.


(16)

V. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2đ):1. He goes to Nguyen Du School.

Which...2. Lan is one meter 50centimeters tall.

How...3. She has a toothache.

What...4. Yesterday I went to Dong Ba market.

Where...VI. Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi (2đ):

... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea divingvessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the worldand study underwater life.

Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learnmore about the undersea world thanks to this invention.

1. When did Jacques Cousteau die?

...2. When did he invent the deep-sea diving vessel?

...3. What could he study?


(17)

...

Đáp án đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 - Đề số 3

I. (1 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4


Phương án đúng D C A B

II. (2 điểm) Mỗi phương án đúng là 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Phương án đúng D C A D B B D A

III.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đềsố 1)

1. visit2. watched3. are playing4. goes

IV.- 1 điểm (mỗi câu đúng 0,25 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đềsố 1)

1. of 2. on 3. at 4. in


(18)

1. Which school does he go to?2. How tall is Lan?

3.

- What’s wrong with her?- What’s the matter with her?4. Where did you go yesterday?


VI.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đềsố 1)

1. He died in 1997.

2. He invented it in the early 1940s.3. He could study underwater life.

4. Now we can explore the oceans by using special TV cameras.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:


https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu liên quan


*
BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - Môn: Hóa 8 46 404 1
*
Tài liệu Đề kiểm tra học kì 2 toán 7 2 900 8
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 2 515 2
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 522 0
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 522 0
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN TOÁN(LỚP 1) 2 693 4
*
Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ lớp 7 tham khảo đề 2 pdf 8 527 1
*
Tài liệu Đề kiểm tra học kì 1, môn toán 11 pdf 2 581 3
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - Môn Toán 10 pptx 6 698 2
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 6 docx 3 724 4
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(16.65 KB - 19 trang) - Tải Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×