Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

quý khách sẽ coi bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và thiết lập ngay lập tức bạn dạng tương đối đầy đủ của tài liệu trên phía trên (128.98 KB, 19 trang )


Bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Đề soát sổ tiếng Anh 7 học kì 2 - Đề 1A. NGHE: (2,25 điểm)

I. Hãy nghe với viết T đến câu đúng, F đến câu không nên.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 có đáp án

1. Dr Lai is a doctor. 

2. She looks after all the students’ teeth. 3. She is a kind women. 

4. She gives children advice. 5. Her uniform is clean

II. Hãy nghe lại và trả lời các câu hỏi sau:1. What does Dr Lai do?

...2. Where does she work?

...3. Is Lai’s office clean?

...4. Are many students scared when they come lớn see Dr Lai?...B. NGỮ ÂM: (0.5 điểm)


(2)

1. a. that b. thank c.think d. three2. a. liked b. received c. hoped d. stoppedC. CẤU TRÚC – TỪ VỰNG: (2,25 điểm)


Hãy lựa chọn câu trả lời đúng độc nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cáiđầu tiên (a, b, c, d):

1. After the holiday, they returned lớn Hanoi ………bus.a. by

b. withc. ond. in

2. Why didn’t you go khổng lồ school yesterday, Lan?- ………..I had a bad cold.a. Because

b. Butc. Howeverd. So

3. Now, Hoa is 40 kilos, by last year she ………..35 kilos.a. were

b. arec. wasd. is


(3)

a. seesb. sawc. seeingd. seen

5. I have sầu a toothache so I’m going to the ……….
a. nurse

b. doctorc. dentistd. teacher

6. ……….is it? – 25000 dong.a. How much

b. How oldc. How fard. What

7. Remember ………...the letters for me.a. post

b. postedc. postingd. khổng lồ post


(4)

b. tallc. longd. old

9. Mr Lam is a good teacher. He teaches very……….a. well

b. goodc. badd. badly

D. Đọc hiểu: (2,25 điểm)

There (1)... only one disease called common: The common cold. We Hotline itthe common cold (2)... every year millions of people catch it. Everybodyknows (3)...: a runny nose,a (4)... fever, coughing and sneezing. It isvery unpleasant, but notoàn thân knows a cure. Medicines called cold “cures” don’thotline a cold, but they vì chưng relieve the symptoms.Whatever you vày, your cold will lastfor a few days and then (5)...

I. Hãy đọc đoạn văn uống bên trên cùng chọn câu vấn đáp đúng nhất bằng phương pháp bôiĐen vào vần âm trước tiên (a, b, c, d):

1. a. is b. are c. was d. were2. a. so b. because c. & d. but

3. a. problems b. things c. symptoms d. activities4. a. slight b. high c. hot d. common5. a. cures b. relieves c. appears d. disappearsII. Hãy phát âm đoạn văn uống trên, kế tiếp trả lời câu hỏi:


(5)

→ ………2. Why vị we Gọi it the common cold?

→………3. What are the symptoms?

→ ………4. How long will our cold last?


→………E. VIẾT: (2,75 điểm)

Viết câu theo chỉ dẫn trong ngoặc:

1. What’s your weight? (Viết lại câu làm sao cho tất cả nghĩa kiểu như câu đầu) (0,5 điểm)→ How………...?2. My mother wrote a sichồng note for me. ( Đổi sang trọng câu đậy định ) (0,5 điểm)

→...………3. My mother (buy)...the dress yesterday.( Chia rượu cồn từ bỏ vào ngoặc)(0,25 điểm)

4. She (drink)...a lot of milk last night. ( Chia cồn từ bỏ vào ngoặc) (0,25điểm)

5. What is her height? (Viết lại câu làm thế nào cho tất cả nghĩa tương tự câu đầu) (0,5 điểm)→ How………...?6. I was at trang chính last week. ( Đổi lịch sự câu nghi ngờ ) (0,5 điểm)


(6)

7. Nha Trang/ stay/ did / long / How / you / in. (Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu hoànchỉnh) (0,25 điểm)

→...………...

Đáp án đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 số 1

A.

I. 0,25.5 = 1,25

1. F 2. T 3. T 4. T 5.TII. 0,25. 4 = 1

1. dentist


(7)

3. Yes, it is.4. Yes, they are.1. F 2. T 3. T 4. T

Tapescripst: Dr Lai is a dentist at Quang Trung school. She looks after all thestudents’ teeth. Dr Lai’s office is clean và so is her unifornm. She always washesher hands after each child leaves. Many student are scared when they come to lớn seeDr Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are notafraid. Dr Lai gives the children advice. She tells them how to lớn look after theirteeth. She reminds them to clean their teeth regularly và eat sensibly.

B. 0,25.2 = 0,51. a 2. bC.0,25.9 = 2,25

1.a 2.a 3.c 4.b 5.c 6.a 7.d 8.b 9.a

D.

I. 0,25.5 = 1,25

1. a 2.b 3.c 4.a 5.dII. 0,25.4 = 1

1. It’s common cold.

2. Because every year millions of people catch it.

3. The symptoms are a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.4. Our cold will last for a few days.

E.


(8)

2. My mother didn’t write a siông xã note for me. (0,5)3. bought (0,25)

4. drank (0,25)

5. How tall is she? (0,5)

6. Were you at trang chính last week? (0,5)

7. How long did you stay in Nha Trang? (0,25)

Kiểm tra học kì 2 mơn giờ đồng hồ Anh lớp 7 - Đề số 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounceddifferently from the others. (1mark)

1. A. Breakfast B. Teacher C. East D. Please2. A. Children B. Church C. Headađậy D. Beach3. A. See B. Salternative motoavangard.com C. Small D. Sugar4. A. Mother B. Thirteen C. Father D. Then

II. Circle the word or phase (A, B, C or D) that best completes each ofthe following sentences. (2 marks)


(9)

B. so doesC. does soD. neither does

2. These papayas aren’t ripe và ….. are the pineapples.A. so B. too

C. neitherD. either

3.The dirt from vegetables can make you ……...A. bored

B. tiredC. sickD. well

4. You must vì chưng your homework more ……. in the future.A. careful

B. careC. carelessD. carefully

5. You should ……. early if you want to vày morning exercise.A. get up
(10)

D. to lớn getting up

6. Hoa is a ….. worker.A. hardly

B. hardC. more hardD. most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..A. bore

B. boredC. boringD. boredom

8. Mai enjoys ….. sea food with her parents.A. to lớn eat

B. eatingC. eatD. khổng lồ eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets. (2 marks)1. He (wash)……….the dishes everyday.

2. We (play)………volleyball tomorrow3. She (not watch) ………TV last night.


(11)

IV. Write the sentences. Use the cue words. (3 marks)1. I/not like/read books

……….2. He/be/good/soccer/player.He/play/soccer/good.

……….3. Mai/prefer/meat/fish.

……….4 They/prefer/listen/music/watch/TV

……….5 He/do/homework/last night.

……….5 Hoa/not go/school/yesterday/because/she/be/sichồng.

……….V. Read the passage carefully then answer questions. (2 marks)

In 1960s, most people in Vietphái mạnh did not have a TV set. In the evening, theneighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished.The children might play with their friends và the older people might talk together.Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighborsdon’t spkết thúc much time together.

Questions:

1. Did most people have sầu a TV phối in 1960s?
(12)

………3. What might the children do?

………4. What might the older people do?

………

Đáp án đề số 2

I. 1,0 điểm - Mỗi tự đúng: 0,25 điểm1. A 2. C 3. D 4. B

II. 2,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. BIII. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm

1. washes 2. will play/ shall play 3. didn’t watch 4. Are…going..?IV. 3,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm

1. I don’t like reading books.

2. He is a good soccer player.He plays soccer well.3. Mai prefers meat to lớn fish.

Xem thêm: Cách Chơi Malphite - Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Malphite Mùa 11

4. They prefer listening to music to watching TV5.He did his homework last night.


(13)

1. No,they didn’t

2. They watched until the TV programs finished.3. The children might play with their friends4. The older people might talk together

---Đề soát sổ học kì II mơn Tiếng Anh lớp 7 - ---Đề 3

I. Tìm một trường đoản cú bao gồm cách phân phát âm không giống với những trường đoản cú cịn lại ở chỗ gạchchân: (1đ)

1. A. Started B. Needed C. Protected D. Stopped2. A. Durian B. Cucumber C. Painful D. Duty3. A. Sure B. Scales C. Serious D. Stir4. A. Presents B. Symptoms C. chopsticks D. PatientsII. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng độc nhất A, B, C hoặc D (2đ):Câu 1: She is a... girl.

A. careB. carelesslyC. carefullyD. careless

Câu 2: Did Liz... any gifts in Nha Trang?A. buys


(14)

C. buyD. to lớn buy

Câu 3: How... is she? She is 40 kilos.
A. heavy

B. highC. weightD. height

Câu 4: We enjoy... soccer.A. played

B. to lớn playC. playD. playing

Câu 5: What kinds of... vị you like? – I lượt thích programs about teenagers.A. films

B. programsC. booksD. music

Câu 6:... swimming? That’s OK.A. Let’s


(15)

D. Will we

Câu 7: I am a teacher và she is,...A. either

B. neitherC. too
D. so

Câu 8: What would you lượt thích...? – Cowboy movies.A. to lớn watch

B. to playC. to listen toD. to read

III. Cho hiệ tượng hoặc thì đúng của động từ vào ngoặc (2đ):1. You should (visit)... your grandmother.

2. I (watch)... a football match on TV last night.3. They (play)... chess at the moment.

4. She always (go)... to bed late.

IV. Điền vào chỗ trống với cùng 1 giới tự tương thích (1đ):1. My mother takes care... the family.

2. I am busy... Sunday.


(16)

V. Đặt câu hỏi dồn phần gạch ốp chân (2đ):1. He goes khổng lồ Nguyen Du School.

Which...2. Lan is one meter 50centimeters tall.

How...3. She has a toothache.

What...4. Yesterday I went to lớn Dong Ba market.

Where...VI. Đọc đoạn văn uống sau trả lời những câu hỏi (2đ):

... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea divingvessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the worldvà study underwater life.

Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learnmore about the undersea world thanks khổng lồ this invention.

1. When did Jacques Cousteau die?

...2. When did he invent the deep-sea diving vessel?

...3. What could he study?


(17)

...

Đáp án đề soát sổ cuối học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 - Đề số 3

I. (1 điểm) Mỗi giải pháp đúng, chnóng 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4


Pmùi hương án đúng D C A B

II. (2 điểm) Mỗi phương án đúng là 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Pmùi hương án đúng D C A D B B D A

III.- 2 điểm (từng câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ máy từ bỏ câu của đềsố 1)

1. visit2. watched3. are playing4. goes

IV.- 1 điều (mỗi câu đúng 0,25 điểm. Đáp án căn cứ sản phẩm công nghệ từ câu của đềsố 1)

1. of 2. on 3. at 4. in


(18)

1. Which school does he go to?2. How tall is Lan?

3.

- What’s wrong with her?- What’s the matter with her?4. Where did you go yesterday?


VI.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án địa thế căn cứ máy trường đoản cú câu của đềsố 1)

1. He died in 1997.

2. He invented it in the early 1940s.3. He could study underwater life.

4. Now we can explore the oceans by using special TV cameras.

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm tư liệu học tập lớp 7 tại đây:


https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu liên quan


*
BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - Môn: Hóa 8 46 404 1
*
Tài liệu Đề chất vấn học kì 2 tân oán 7 2 900 8
*
Tài liệu đề chất vấn định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 2 515 2
*
Tài liệu đề bình chọn định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 522 0
*
Tài liệu đề bình chọn định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 522 0
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN TOÁN(LỚPhường 1) 2 693 4
*
Tài liệu Sở đề chất vấn học kỳ lớp 7 tham khảo đề 2 pdf 8 527 1
*
Tài liệu Đề chất vấn học tập kì 1, môn toán 11 pdf 2 581 3
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - Môn Toán thù 10 pptx 6 698 2
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚPhường. 6 docx 3 724 4
*


Tài liệu bạn tìm tìm vẫn chuẩn bị cài đặt về


(16.65 KB - 19 trang) - Tải Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 gồm câu trả lời - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 tất cả đáp án
Tải bản không hề thiếu ngay
×