ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 3 MÔN TIẾNG ANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.36 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

1 ĐỀ SỐ 1 1. Find the odd one out.

1. A. how B. what C. Peter

2. A. my B. name C. your

3. A. Linda B. meet C. Tony

4. A. am B. is C. spell

5. A. how B. hello C. hi

2. Reorder the words to make correct sentences. 1. my/ is/ name/ Nam./

... 2. your/ what/ name/ is/ ?/

... 3. later/ you/ Bye./ see/.

... 4. you/ are/ how/ ?/

... 5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

... 6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

... 7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

... 8. am/ I / in/ 3D/ class/./

... 3. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

A B

1. What’s your name? A. Bye. See you later.

2. How are you? B. My name is Nga.

3. Goodbye. C. I’m fine, thank you.

4. Hello, I am Linda. D. Nice to meet you, too.

5. Nice to meet you. E. Hi. I’m Quan.

6. How do you spell Tony? F. T-O-N-Y

Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________ ------

ĐỀ SỐ 2

1. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD

1. HLOSCO 2. RIBAYRL 3. AEMN 4. PELSL 5. THWA 6. ASSCL 7. IETK 8. ODG


2 1. is/ my/ This/ friend./ new/

... 2. are/ How/ Linda?/ you,/

... 3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

... 4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

... 3. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.
2. Is your classroom large? - No, _________ . 3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.


*
bo de kiem tra hoc ki 1 10 458 0

Xem thêm: Cách Chơi Renekton Mua 7 - ✔ Renekton Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ

*
Tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 11 - đề số 3 3 761 8
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 2 514 2
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 521 0
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 521 0
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc 4 819 23
*
(502.36 KB - 2 trang) - Tải Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 - Chương trình mới - Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3