Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

Quý Khách đã coi bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng khá đầy đủ của tư liệu trên trên đây (502.36 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

1 ĐỀ SỐ 1 1. Find the odd one out.

1. A. how B. what C. Peter

2. A. my B. name C. your

3. A. Linda B. meet C. Tony

4. A. am B. is C. spell

5. A. how B. hello C. hi

2. Reorder the words khổng lồ make correct sentences. 1. my/ is/ name/ Nam./

... 2. your/ what/ name/ is/ ?/

... 3. later/ you/ Bye./ see/.

... 4. you/ are/ how/ ?/

... 5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

... 6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

... 7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

... 8. am/ I / in/ 3D/ class/./

... 3. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

A B

1. What’s your name? A. Bye. See you later.

2. How are you? B. My name is Nga.

3. Goodbye. C. I’m fine, thank you.

4. Hello, I am Lindomain authority. D. Nice to lớn meet you, too.

5. Nice lớn meet you. E. Hi. I’m Quan.

6. How vì you spell Tony? F. T-O-N-Y

Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________ ------

ĐỀ SỐ 2

1. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD

1. HLOSCO 2. RIBAYRL 3. AEMN 4. PELSL 5. THWA 6. ASSCL 7. IETK 8. ODG


2 1. is/ my/ This/ frikết thúc./ new/

... 2. are/ How/ Linda?/ you,/

... 3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

... 4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

... 3. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.
2. Is your classroom large? - No, _________ . 3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.


*
bo de kiem tra hoc ki 1 10 458 0

Xem thêm: Cách Chơi Renekton Mua 7 - ✔ Renekton Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ

*
Tài liệu Đề chất vấn Học kì 1 - Tân oán 11 - đề số 3 3 761 8
*
Tài liệu đề soát sổ định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 2 514 2
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học tập 2010 - 2011 5 521 0
*
Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 521 0
*
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc 4 819 23
*
(502.36 KB - 2 trang) - Tải Sở đề thi giữa học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 - Cmùi hương trình mới - Đề kiểm tra thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3