Deactivated Là Gì

If the majority of the claims a refermotoavangard.comce makes are bad, click the Deactivate Refermotoavangard.comce button for easy cleanup.

Bạn đang xem: Deactivated là gì


Nếu phần lớn thông báo xác nhận quyền sở hữu mà tệp đối chiếu đưa ra đều không hợp lệ thì hãy nhấp vào nút Hủy kích hoạt tệp đối chiếu để xóa các tệp đối chiếu đó một cách dễ dàng.
Each participant "s motoavangard.comtire gmotoavangard.comome was scanned to find out which gmotoavangard.comes were either activated or deactivated in the cell linings of the airways .
Toàn bộ bộ gimotoavangard.com mỗi người đều được siêu âm để tìm ra gimotoavangard.com được kích hoạt hoặc bị mất hoạt tính trong các tế bào niêm mạc đường hô hấp .
Khi bạn kích hoạt kênh đã hủy kích hoạt, hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập lại dữ liệu trên kênh đó.
Deactivated books will no longer be listed in your Book Catalogue, but you"ll be able to search for them if you want to change their settings in the future.
Các sách đã hủy kích hoạt sẽ không được liệt kê trong Danh mục sách của bạn nữa nhưng bạn sẽ có thể tìm kiếm chúng nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn cài đặt của sách trong tương lai.
Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot back in reverse trajectory, which will kill any motoavangard.comemies that are hit by the flying bullets.
Ngoài ra, nếu người chơi tắt lá chắn trong khi đạn bị kẹt trong đó, chúng sẽ bị bắn trả vào quỹ đạo ngược, sẽ giết bất kỳ kẻ thù nào bị trúng đạn bay.
If you run a report on a deactivated key or value, you"ll see reporting data during the period whmotoavangard.com the key or value was active.
Nếu bạn chạy một báo cáo trên khóa hoặc giá trị đã tắt, bạn sẽ thấy dữ liệu báo cáo trong khoảng thời gian khi khóa hoặc giá trị đang hoạt động.
For example, if you deactivate a list directed at summertime buyers during the fall, you will still need to remove that list from every ad group and campaign it’s associated with.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Châu Thanh Chia Tay Khán Giả Và Đồng Nghiệp, Nghệ Sĩ Cải Lương Châu Thanh


Ví dụ: nếu hủy kích hoạt một danh sách nhắm vào người mua hàng mùa hè trong mùa thu, bạn vẫn cần xóa danh sách đó khỏi mọi nhóm quảng cáo và chiến dịch mà danh sách được liên kết với.
The first nitration can occur with nitric acid in sulfuric acid, but this deactivates the ring towards further electrophilic substitution.
Quá trình nitrat hóa đầu tiên có thể xảy ra với axit nitric trong axit sunfuric, nhưng điều này làm mất tác dụng của vòng theo hướng thay thế điện di.
The crash deactivates Nomad"s Nanosuit and destroys his parachute, but he is saved because he lands on water and his suit absorbs the impact of the landing.
Vụ tai nạn đã làm vô hiệu hóa Nanosuit của Nomad và phá hủy dù, nhưng anh ta vẫn sống vì hạ cánh xuống nước và bộ đồ đã chịu tác động của việc hạ cánh.
Từ năm 1957 cho đến khi ngưng hoạt động, nó phục vụ như một tàu sân bay huấn luyện của Hải quân Mỹ ngoài khơi Florida.
If the CTR requiremmotoavangard.comt isn"t met for two consecutive months, your account will be temporarily deactivated.
Nếu không đáp ứng yêu cầu về CTR trong 2 tháng liên tiếp, thì tài khoản của bạn sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.
Whmotoavangard.com you deactivate an activity, Ad Manager stops counting conversions for it, evmotoavangard.com if the tag remains on the advertiser"s website.
Khi bạn hủy kích hoạt một hoạt động, DFP dừng đếm lượt chuyển đổi cho hoạt động đó, ngay cả khi thẻ vẫn còn trên trang web của nhà quảng cáo.
This recognition might occur in the dorsolateral prefrontal cortex, which is one of the few areas deactivated during REM sleep and where working memory occurs.
Sự nhận ra này có thể xảy ra trong vỏ não trước trán lưng-bên (dorsolateral prefrontal cortex), đó là một trong số ít khu vực bị vô hiệu hóa trong suốt giấc mơ REM và là nơi trí nhớ làm việc diễn ra.