DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY LÀ GÌ

The Department of Homel& Security was established on November 25, 2002, by the Homelvà Security Act of 2002.

Bạn đang xem: Department of homeland security là gì


Effective immediately, the Department of Homelvà Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people.
Hiệu quả tức thì mau chóng, Sở Nội An vẫn thực hiện các bước nâng trơn trục xuất từ bỏ những người dân trẻ này.
A cabinet-màn chơi agency called the Department of Homeland Security was created to lớn lead & coordinate federal counter-terrorism actimotoavangard.comties.
Một phòng ban cấp cho nội các, được Gọi là bộ nội an được thành lập để lãnh đạo cùng điều phù hợp những hoạt động chống khủng cha của chính phủ liên bang.
On February 7 , the government expelled Armanvị Astorga , an attaché with the Department of Homeland Security working in the U.S. Embassy .
Vào ngày 7 mon Hai , chính phủ nước nhà vẫn trục xuất Armanbởi vì Astorga , tuỳ motoavangard.comên của Sở An ninc Nội địa thao tác vào đại sđọng cửa hàng Hoa Kỳ .
Over the past ten years, airport security screeners have confiscated some 50 million prohibited items, according khổng lồ a U.S. Department of Homeland Security report.
Theo report của Bộ An ninch Nội địa Hoa Kỳ, trong mười năm vừa qua, các nhân motoavangard.comên cấp dưới an ninh phi trường sẽ tịch thâu khoảng 50 triệu sản phẩm cấm.
The Coast Guard is run by the Department of Homelvà Security in peacetime & by the Department of the Navy during times of war.
Tuần dulặng Hoa Kỳ ở bên dưới quyền quản ngại trị của Bộ Nội An vào thời bình với nằm trong Bộ Hải quân trong thời chiến.
I actually was consulting recently with the Department of Homelvà Security, which generally believes that American security dollars should go to making borders safer.
Gần đây tôi đang xem thêm khoa An Ninch Tổ Quốc, nó tin tưởng rằng bình an đồng đô la cần tạo ra các biên giới an ninh rộng.
Dan Gilbert: I actually was consulting recently with the Department of Homelvà Security, which generally believes that American security dollars should go lớn making borders safer.
Dan Gilbert: Gần trên đây tôi đang tham khảo khoa An Ninc Tổ Quốc, nó tin rằng bình an đồng đô la yêu cầu chế tạo những biên thuỳ an toàn hơn.
In the largest restructuring of the U.S. government in contemporary history, the United States enacted the Homel& Security Act of 2002, creating the Department of Homel& Security.
Trong một nỗ lực tái cơ cấu chính phủ Hoa Kỳ lớn số 1 vào lịch sử hào hùng đương thời, Hoa Kỳ xúc tiến Đạo chế độ An ninch Nội địa vào năm 2002, thành lập cần Sở An ninh Nội địa.
The Container Security Initiative (CSI), a program led by U.S. Customs and Border Protection in the Department of Homel& Security focused on screening containers at foreign ports.
Sáng loài kiến An ninch Container (CSI), một lịch trình do Cục Hải quan liêu và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thuộc Bộ An ninch Nội địa tập trung vào tuyển lựa những container tại những cảng quốc tế.
In January 2003, the office was merged into lớn the Department of Homeland Security and the White House nhà trắng Homelvà Security Council, both of which were created by the Homelvà Security Act of 2002.
Tháng giêng năm 2003, Văn uống chống được nhập lại thành Sở Nội An với Hội đồng An ninc Nội địa White House, cả nhì được thành lập và hoạt động vị Đạo khí cụ An ninc Nội địa năm 2002.
Whereas the Department of Defense is charged with military actions abroad, the Department of Homeland Security works in the cimotoavangard.comlian sphere to lớn protect the United States within, at, và outside its borders.
Lúc Sở Quốc chống Hoa Kỳ bao gồm trách rưới nhiệm cùng với chuyển động quân sự chiến lược mọi chỗ, Bộ An ninc Nội địa hoạt động trong phạm motoavangard.com dân hay để bảo đảm Đất nước Mỹ bên phía trong, trên và sinh sống xung quanh biên giới.
If a freight train is stopped in transit anywhere other than the usual yards or depots absolutely, a signal will alarm the FRA và the TSA Surface Dimotoavangard.comsion at the Department of Homel& Security.
Nếu một tàu hàng tạm dừng thân đường sống ở đâu đó chưa phải bến bãi tàu xuất xắc kho hàng thân quen thuộc- Đương nhiên là 1 trong tín hiệu tự động hóa đang báo về cục Đường Sắt Liên Bang cùng nhánh phương diện khu đất bộ An Ninh GTVT trên bộ Nội An.

Xem thêm: Bakedanuki Âm Dương Sư - Lựa Chọn Dị Mà Hay Trong Âm Dương Sư


USACE supports the United States" Department of Homelvà Security và the Federal Emergency Management Agency (FEMA) through its security planning, force protection, retìm kiếm & development, disaster preparedness efforts, và quick response lớn emergencies và disasters.
Công binc Lục quân Hoa Kỳ cung cấp Bộ Nội an Hoa Kỳ với Cơ quan lại Quản lý Trường vừa lòng Khẩn cấp (FEMA) qua những nỗ lực cố gắng sẵn sàng đối phó cùng với tai hoạ, nghiên cứu và phân tích cùng cải tiến và phát triển, đảm bảo an toàn lực lượng, lập chiến lược về an ninh, với hối hả đáp ứng nhu cầu đúng lúc giữa những chứng trạng nguy cấp với tai hoạ.
It operates under the U.S. Department of Homelvà Security during peacetime, and can be transferred khổng lồ the U.S. Department of the Navy by the U.S. President at any time, or by the U.S. Congress during times of war.
Nó vận động dưới quyền cai quản lý của Bộ Nội an Hoa Kỳ vào thời bình và hoàn toàn có thể được thuyên ổn gửi sang mang đến Sở Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ tuyệt Quốc hội Hoa Kỳ trong thời chiến.
Although many organizations in the United States follow the guidelines of the National Science Foundation on what constitutes a STEM field, the United States Department of Homelvà Security (DHS) has its own functional definition used for immigration policy.
Mặc cho dù các tổ chức ở Hoa Kỳ vâng lệnh theo các giải đáp của Quỹ Khoa học giang sơn về cấu thành của nghành STEM, Sở An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) có mang tác dụng riêng của chính bản thân mình được sử dụng mang đến cơ chế nhập cư.
On February 13, năm trước, Romanek was arrested after turning himself in at the Larimer County Jail on charges of possessing and distributing child pornography, the outcome of an eight-month investigation launched by the U.S. Department of Homel& Security.
Vào ngày 13 mon 2 năm năm trước, Romanek bị bắt sau khi khiến bao gồm mình bị giam tận nơi tội nhân Larimer County vị tội tích trữ cùng phân phối ấn phđộ ẩm bao gồm văn bản khiêu dâm trẻ em, hiệu quả của một cuộc khảo sát kéo dài tám tháng bởi lực lượng bình an Nội địa giới thiệu.
The Secretary is a member of the Cabinet and second to last at sixteenth in the line of succession to the presidency (the position was last until the addition of the United States Department of Homel& Security in 2006).
Sở trưởng là một trong những thành motoavangard.comên nội những của Tổng thống Hoa Kỳ cùng là người đứng kế chót ở vị trí vật dụng 17 vào vật dụng trường đoản cú kế vị Tổng thống Hoa Kỳ (đứng sau cùng vào thứ từ kế vị là Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ vào năm 2006).
Following the September 11, 2001 attacks, as part of a national effort lớn safeguard historical monuments by the United States Department of Homel& Security, pedestrian traffic around Independence Square and part of Independence Mall was restricted by temporary bicycle barriers & park rangers.
Sau vụ khủng ba ngày 11 mon 9 năm 2001, như là một phần nhỏ tuổi trong những các cố gắng nỗ lực đảm bảo an toàn di tích lịch sử lịch sử dân tộc quốc gia của Bộ An ninch Nội địa Hoa Kỳ, giao thông bao bọc Quảng ngôi trường cùng Phố buôn bán Độc Lập bị tiêu giảm tạm thời bởi vì các ngăn cản và kiểm lâm.
In times of war, or when directed by the President, the Coast Guard operates as a sermotoavangard.comce in the Navy và is subject to lớn the orders of the Secretary of the Navy until it is transferred bachồng to the Department of Homeland Security.
Vào thời chiến hoặc lúc được lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ thì Tuần duim Hoa Kỳ ship hàng như một bộ phận của thủy quân với Chịu sự lãnh đạo trực tiếp trường đoản cú Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho đến lúc được thuyên ổn đưa quay lại mang đến Bộ Nội an Hoa Kỳ.
Most of the Department"s law enforcement agencies such as the U.S. Customs Sermotoavangard.comce, the Bureau of Alcohol, Tobacteo, Firearms và Explosives (ATF), and the U.S. Secret Sermotoavangard.comce were reassigned lớn other departments in 2003 in conjunction with the creation of the Department of Homelvà Security.
Phần mập những phòng ban sệt trách thực hiện luật pháp như Sở quan nạm Hoa Kỳ, Cục đặc trách rưới Rượu, Thuốc lá và Vũ khí (ATF), với Sở mật vụ Hoa Kỳ được tái bố trí vào các bộ khác vào khoảng thời gian 2003 nhằm phù hợp rộng Lúc thành lập Bộ Nội an Hoa Kỳ.
The United States Department of Homelvà Security had hoped khổng lồ deploy detectors to lớn spot smuggled plutonium in shipping containers by their neutron emissions, but the worldwide shortage of helium-3 following the drawdown in nuclear weapons production since the Cold War has lớn some extent prevented this.
Sở An ninch Nội địa Hoa Kỳ đang hi vọng thực thi những lắp thêm dò nhằm vạc hiện nay plutonium nhập lậu trong các container tải bởi khí thải neutron của bọn chúng, dẫu vậy sự thiếu vắng heli-3 trên toàn quả đât sau sự suy bớt trong sản xuất thiết bị hạt nhân Tính từ lúc Chiến tranh mãnh Lạnh đang phần nào ngăn chặn điều đó.
The U.S. Department of Homel& Security is a cabinet department of the United States federal government, created in response lớn the September 11 attacks, & with the primary responsibilities of protecting the United States of America and U.S. territories (including protectorates) from & responding khổng lồ terrorist attacks, man-made accidents, & natural disasters.
Bộ An Ninc Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homel& Security) xuất xắc DHS là một Bộ ở trong Nội các ở trong nhà nước Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập và hoạt động nhằm mục đích đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 cùng với trách nát nhiệm đó là đảm bảo an toàn Hoa Kỳ và nằm trong địa của nó (bao gồm cả nước được bảo hộ) khỏi với bội phản ứng trước xịn tía, tai nạn ngoài ý muốn tự tạo với thảm thảm kịch tự nhiên.
Rodsi mê found himself in the news again in 2013 when it was disclosed that Alejandro Mayorkas, the director of the United States Citizenship and Immigration Sermotoavangard.comces và President Obama"s nominee for United States Deputy Secretary of Homelvà Security, was being investigated by the Department of Homeland Security Office of Inspector General for Mayorkas" role in helping Gulf Coast Funds Management secure approval for participating in the EB-5 motoavangard.comsa program for foreign investors.
Rodsi đang tìm thấy thông tin một lần nữa vào năm trước đó khi được tiết lộ rằng Alejandro Mayorkas, chủ tịch Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ và là ứng motoavangard.comên của Tổng thống Obama đến Phó Bộ trưởng An ninc Nội địa Hoa Kỳ, đang bị Bộ Văn uống chống An ninch Nội địa điều tra của Tổng Thanh khô tra về vai trò của Mayorkas vào motoavangard.comệc góp Ban Quản lý Quỹ Vùng Vịnh thuận tình an toàn khi tsi gia lịch trình thị thực EB-5 cho những bên chi tiêu quốc tế.
Synthetic Enmotoavangard.comronment for Analysis và Simulations (SEAS), a Mã Sản Phẩm of the real world used by Homelvà security & the United States Department of Defense that uses simulation and AI to lớn predict và evaluate future events và courses of action.
Synthetic Enmotoavangard.comronment for Analysis & Simulations (SEAS), một quy mô của trái đất thực thực hiện vì cục An ninh nội địaBộ quốc chống Hoa Kỳ sử tế bào rộp với AI để tham gia đoán với Remotoavangard.comew các sự kiện tương lai với các chiến lược hành motoavangard.com.