Else Là Gì

used after words beginning with any-, every-, no-, and some-, or after how, what, where, who, why, but not which, to mean "other", "another", "different", "extra":

Bạn đang xem: Else là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


We use else after words beginning with any-, every-, no- and some-, to mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’. …
We use else after words beginning with any-, every-, no- and some-, to mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’. …
We use else after how, what, where, who and why to mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’: …
(after words beginning with any-, every-, no-, and some-, or after how, what, where, who, and why, but not which) other, another, different, additional:
Under the "guardianship tradition" we feel compelled to watch over human bodies - our own and everyone else"s - and to prevent dismembering.
The corporation duly granted itself permission to build its gasworks on someone else"s territory, and broke its habit of opposing incorporation.
They feel like they"re putting a family member out, they"re breaking, interfering in someone else"s ability to work or take care of their children.
There seem to be also impor tant psychological differences between performing one"s own composition and performing someone else"s.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Hồng Đào Sinh Năm Bao Nhiêu, Hôn Nhân 24 Năm CủA HồNg ĐàO

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語