Expire Là Gì

thsinh hoạt ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thngơi nghỉ hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning khổng lồ take a decision lớn abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expire là gì


Trước cuộc bí quyết mạng vào thời điểm tháng 1 năm 2011, chính phủ vẫn lên planer chỉ dẫn ra quyết định huỷ bỏ thời hạn ngày hè năm 2011 trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak không còn hạn trong tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setbachồng to the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài chính của Argentina rất là mệt mỏi vào thời đặc điểm này sau cuộc rủi ro khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1953, trsống không tự tin lớn số 1 mang đến dự án công trình là câu hỏi Tank hết hòa hợp đồng cùng với cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong thời điểm tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will reset khổng lồ the miễn phí levels for each sản phẩm at the end of your billing cycle.
Nếu chúng ta diệt gói bộ nhớ lưu trữ hoặc Lúc gói bộ nhớ lưu trữ không còn hạn, giới hạn ở mức bộ nhớ của bạn sẽ được đặt lại về nấc miễn tầm giá cho mỗi sản phẩm sinh sống cuối chu kỳ tkhô giòn tân oán.
Existing users who were added based on the premotoavangard.comous definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người dùng ngày nay vẫn nhận thêm dựa vào có mang trước kia vẫn còn đó vào đối tượng người dùng cho đến lúc thời hạn member của họ không còn hạn.
While this is useful if your motoavangard.comdeo clip is no longer available after the expiration date, it"s easy to accidentally setting the date to the past for an available Clip.
Mặc mặc dù vấn đề này bổ ích ví như motoavangard.comdeo clip của chúng ta không còn hoàn toàn có thể coi sau ngày không còn hạn, nhưng mà rất giản đơn để vô tình đặt ngày không còn hạn vào quá khứ đọng cho 1 Clip có sẵn.
In addition to guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even to be inhabited.”
Ngoài câu hỏi bảo đảm trái đất sẽ không bao giờ bị hủy diệt, Lời Đức Chúa Trời cũng cho bọn họ biết Ngài “vẫn tạo nên sự <đất> để dân ở” (Ê-không đúng 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license to the series after Bandai"s license had expired.
Vào tháng 7 năm 2007 Funimation Entertainment đã đề xuất được tiếp quản ngại bạn dạng quyền sau khoản thời gian bản quyền của Bandai Entertainment hết hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity khổng lồ kill the manslayer expired with the high priest’s death, & everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttách tất cả ra sắc đẹp lệnh là khi thầy tế lễ thượng phđộ ẩm tạ thế thì bạn phục thù không thể cơ hội để giết mổ kẻ gần kề nhân nữa, với hồ hết người phần nhiều biết điều mức sử dụng này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment download bản quyền phần anime đầu tiên với phân phối bởi giờ đồng hồ Anh, nhưng giấy phép đang mãn hạn vào khoảng thời gian 2011.
However, it was reported in September 2015 that DreamWorks and Disney would not renew their distribution giảm giá, which was mix to lớn expire in August năm nhâm thìn.
Tuy nhiên vào thời điểm tháng 9 năm năm ngoái, DreamWorks và Disney chào làng sẽ không liên tục kí tiếp hợp đồng phân pân hận này nữa, và phù hợp đồng cũ đang không còn hạn vào tháng 8 năm năm 2016.
Bad Robot was originally based at Touchstone Telemotoavangard.comsion, but was moved by Abrams to lớn Paramount Pictures and Warner Bros. Telemotoavangard.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: Boq Viết Tắt Là Gì - Bill Of Quantities Là Gì


Bad Robot lúc đầu nằm trong về Touchstone Telemotoavangard.comsion, tuy vậy kế tiếp Abrams vẫn chuyển thương hiệu phyên ổn cho tới Paramount Pictures và Warner Bros. Telemotoavangard.comsion, sau khi vừa lòng đồng cùng với ABC hết hạn vào thời điểm năm 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actimotoavangard.comty due lớn the expiration of her contract.
Vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, Pledis tuyên bố rằng Uee đang rời đội sau tám năm hoạt động bởi vì vừa lòng đồng tại cửa hàng hết hạn.
Each upload operation resets the segment membership và expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi vận động thiết lập lên đã đặt lại tứ biện pháp thành motoavangard.comên phân khúc thị phần với đếm ngược thời hạn cho những giá trị dấn dạng mua lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, và the meta expiration tag in the site header.
Như vậy bao hàm ngày không còn hạn tự sơ thiết bị website, dữ liệu có cấu trúc bên trên trang cùng thẻ hết hạn meta vào tiêu đề website.
Please refrain from depositing any old checks you might have received, as your ngân hàng may charge you fees for depositing a stopped/expired kiểm tra.
Vui lòng không cam kết gửi ngẫu nhiên séc cũ như thế nào nhưng mà bạn cũng có thể đã nhận được, vì chưng ngân hàng của chúng ta có thể tính tổn phí mang lại vấn đề ký gửi séc đã trở nên ngừng/hết hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the over of three months after the conclusion of peace.
Nếu người kế nhiệm Tổng thống sở hữu dịch vụ, nhiệm kỳ của ông vẫn chnóng dứt vào cuối tía tháng sau khi kết thúc độc lập.
The first Technical Pnhận xét was first set to lớn expire on April 15, 2015 but Microsoft later released a tool lớn extkết thúc the expiry date, khổng lồ last until the second tech pRemotoavangard.comews of the OS in May năm ngoái.
Xem trước kỹ thuật trước tiên lần đầu tiên được tùy chỉnh cấu hình nhằm hết hạn vào trong ngày 15 tháng 4 năm năm ngoái tuy vậy Microsoft sau đó desgin một phương tiện nhằm mở rộng thời hạn thực hiện, kéo dãn cho tới Khi hình ảnh nghệ thiết bị hai của hệ quản lý điều hành mon năm 2015.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc dù sinh hoạt vào cơn đau đớn khốn cùng, Gióp chứng tỏ đức tin vị trí quyền kẻ thống trị của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho cho kỳ chết, tôi không phải thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the over of 2011.
Tesla tiếp tế mẫu mã Roadster cho đến đầu xuân năm mới 2012, lúc nguồn cung cỗ truyền hễ của hãng sản xuất Lotus Elise đang dứt, Khi hợp đồng của mình cùng với thương hiệu Lotus Cars hỗ trợ 2,500 bộ truyền động đã xong xuôi cuối năm 2011.
It was formed on đôi mươi May 1882 & renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được thành lập và hoạt động vào trong ngày 20 tháng 5 năm 1882 và được gia hạn chu trình cho đến khi nó hết hạn vào năm 1915 trong cụ chiến I. Vương quốc Romania kéo liên minch vào trong ngày 18 mon 10 năm 1883.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M