Fender là gì

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự motoavangard.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Fender là gì

a curved piece of metal or plastic above sầu the wheels of a bicycle or motorcycle that prevents dirt from getting on the rider
The mashed front fender và broken rear spring had softened everybody"s concern for the autoSmartphone " " (153).
They can even be negative sầu with respect to the local coordinate system, if located in the front fender.
As previously discussed, pose perturbations to lớn the grasped fender location were introduced by moving the robot tool frame by the known amounts about the quarter panel desired mating location.
Custody và community penalties would be linked in a system of graduated restrictions on an of fender"s liberty.
A fine has great advantages in enabling the of fender lớn repay his debt khổng lồ society without society having khổng lồ spover even more upon him.
The proposed unit fines scheme will have great advantage in enabling the fine to be linked more closely to an of fender"s means.
He professed to prefer the interests of the victyên ổn to—và again he said it in his jokey way—the antenatal history of the of fender.
Fender was speeding because his employer expected hyên to lớn vị so should not be sufficient lớn secure a conviction.

Xem thêm:

There are obvious advantages and disadvantages on both sides of the question with regard khổng lồ these protective fenders.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện cách nhìn của các biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1