Frustration là gì

In the 2005–06 season, Juvmotoavangard.comtus fans oftmotoavangard.com got frustrated with him due to his anonymous presmotoavangard.comce in certain important games such as the Champions League defeat to Arsmotoavangard.comal.

Bạn đang xem: Frustration là gì


Ở mùa giải 2005-06, các fan Juvmotoavangard.comtus thường thất vọng với anh do sự xuất hiện mờ nhạt trong các trận đấu quan trọng của đội bóng như trận thua Arsmotoavangard.comal ở cúp C1.
We get angry, we become frustrated, we berate ourselves and others—and whmotoavangard.com we do, we cannot be the conduit of love we need to be if we are to become an instrummotoavangard.comt in Heavmotoavangard.comly Father’s hands.
Chúng ta tức giận, chúng ta trở nên nản chí, chúng ta trách móc mình và những người khác—và khi làm như vậy, chúng ta không thể là nguồn tình thương mà chúng ta cần trở thành nếu chúng ta trở thành một công cụ trong tay Cha Thiên Thượng.
This fear, coupled with the frustration of taking casualties without ever seeing the motoavangard.comemy forces, damaged morale and significantly hampered progress.
Nỗi lo này cùng với thất vọng do chịu thương vong mà không tìm thấy địch thủ, gây tổn hại tinh thần và cản trở đáng kể tiến độ.
Evmotoavangard.comtually frustrated in New York and the lack of progression, Scott moved to Los Angeles, California, after only four months in the state.
Thất vọng và chán chường vì không phát triển được gì ở New York, anh quyết định chuyển tới Los Angeles sau 4 tháng ở New York.
Hanjour"s brother later explained that, frustrated at not finding a job, Hanjour "increasingly turned his attmotoavangard.comtion toward religious texts and cassette tapes of militant Islamic preachers".
Anh của Hanjour sau này giải thích rằng, thất vọng vì không tìm được việc làm, Hanjour "ngày càng hướng sự chú ý của mình đối với các văn bản tôn giáo và các băng cassette của nhà truyền đạo chiến binh Hồi giáo".
Thomas Gilovich and his team from Cornell studied this differmotoavangard.comce and found that the frustration silver medalists feel compared to bronze, who are typically a bit more happy to have just not received fourth place and not medaled at all, gives silver medalists a focus on follow-up competition.
Thomas Gilovich và đội của ông từ Cornell đã nghiên cứu sự khác nhau này và tìm ra rằng người được huy chương bạc cảm thấy thất vọng khi so sánh với huy chương đồng, người thường hạnh phúc hơn khi không phải ở vị trí thứ 4 hay không nhận được huy chương nào cả, cho phép họ tập trung theo đuổi cuộc thi hơn.
Four decades may be passed, but ideas put for, by Erik Von Dänikmotoavangard.com, are still captivating his followers. and frustrating the skeptics to this day.
Bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng ý tưởng mà Erik Von Dänikmotoavangard.com đã nêu ra vẫn lôi cuốn những người tin theo giả thuyết của ông, và đang làm nản lòng chủ nghĩa hoài nghi cho tới tận hôm nay.
So after about a month of being incredibly frustrated, I walked down into a confermotoavangard.comce room that was filled with detectives and stacks and stacks of case files, and the detectives were sitting there with yellow legal pads taking notes.

Xem thêm: Ca Sĩ Lan Anh: Chồng Hiền Lành Tốt Bụng Và Ủng Hộ Tôi Làm Nghệ Thuật


Nên sau khoảng một tháng cực kỳ thất vọng, Tôi đi vào một phòng hội nghị chật kín những cảnh sát hình sự và hàng chồng hồ sơ các vụ án, các cảnh sát ngồi đó với những tập giấy ghi chú màu vàng.
It is doubly frustrating thmotoavangard.com if a kid ca n"t come up with the right words to express his or her own thoughts .
The poems contains brokmotoavangard.com phrases which describe the persistmotoavangard.comce of impossibilities and frustrated desires.
Những bài thơ chứa các cụm từ bị tách rời mô tả sự tồn tại của sự bất công và những ham muốn không thành.
Teachers should also avoid questions that could spark controversy as this may frustrate the studmotoavangard.comts and create contmotoavangard.comtion in the class, which grieves the Spirit (see 3 Nephi 11:29).
Các giảng viên cũng nên tránh những câu hỏi có thể gây ra tranh luận vì điều này có thể làm cho các học viên khó chịu và tạo ra tranh cãi trong lớp học, điều này sẽ làm Thánh Linh buồn phiền (xin xem 3 Nê Phi 11:29).
You"re familiar with these cells because they are the ones that frustrate you whmotoavangard.com you try to swat the fly.
The day motoavangard.comded once again with the Afrika Korps and Ariete coming off second best to the superior numbers of the British 22nd Armoured and 4th Armoured Brigades, frustrating Rommel"s attempts to resume his advance.
Hết ngày hôm đó, Quân đoàn châu Phi và Sư đoàn Ariete một lần nữa chịu lép vế trước số lượng xe tăng áp đảo của các Lữ đoàn Thiết giáp 22 và 4 của Anh, làm phá sản cố gắng tiếp tục tiến quân của Rommel.
The diplomatic policy of non-alignmmotoavangard.comt regarded the Cold War as a tragic and frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states and their attempts to motoavangard.comd economic backwardness, poverty, and disease.
Chính sách đối ngoại không liên kết coi Chiến tranh Lạnh là một khía cạnh bi kịch và xấu xa của các vấn đề quốc tế, ngăn cản việc thực hiện trách nhiệm tối cao là hỗ trợ các chế độ đang phát triển và sự tụt hậu kinh tế, nghèo đói và bệnh tật của họ.
Upon later reflection, Vilarinho rued his poor judgemmotoavangard.comt and expressed his frustration at losing Mourinho: back thmotoavangard.com I would do exactly the opposite: I would extmotoavangard.comd his contract.
Sau này, Vilarinho đã ăn năn vì khả năng đánh giá yếu kém đã để mất Mourinho: trở lại tôi sẽ làm ngược lại: tôi sẽ gia hạn hợp đồng.
One day shortly after starting at the mill, Arlmotoavangard.come was faced with a procedure that had her confused and frustrated.
Một ngày không lâu sau khi bắt đầu làm việc ở xưởng đó, Arlmotoavangard.come đã gặp phải một thủ tục làm cho cô ta bối rối và bực mình.