GOSSIP LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Gossip là gì

*
*
*

gossip
*

gossip /"gɔsip/ danh từ bỏ, (cũng) gup (Anh-Ỡn) chuyện ngồi lê đôi méc nhau, cthị xã tào lao, tin đồn nhảma piece of gossip: mẩu truyện tầm phào bạn hay ngồi lê song méc nhau, bạn tốt rỉ tai tầm phào cthị xã thu gom (bên trên báo chí)a gossip column: cột nhặt nhạnh nội hễ từ ngồi lê song truyền tai, thì thầm trung bình phào viết theo lối thủ thỉ tầm phào
tán gẫugossip columnistquánh trách nát cột phiếm
*

Xem thêm: Tiểu Sử Ngô Kiến Huy Ngày Sinh Bao Nhiêu, Tên Thật Là Gì? Tiểu Sử Ca Sĩ Ngô Kiến Huy

*

*

gossip

Từ điển Collocation

gossip noun

1 rumours about other people

ADJ. lachạy thử | comtháng It"s common gossip in the office that she"s about khổng lồ leave sầu her husbvà. | idle, malicious, salacious, silly

QUANT. bit, piece, titbit I heard an interesting bit of gossip yesterday.

VERB + GOSSIPhường spread Someone has been spreading malicious gossip about me. | exchange, swap | hear, listen lớn, pay attention to You shouldn"t listen to lớn idle gossip.

GOSSIPhường + VERB circulate, go around/round A piece of silly gossip was going round the school.

GOSSIP + NOUN column, columnist I saw it in the gossip column of the local newspaper.

PREP.. ~ about a magazine full of gossip about famous people

2 conversation about other people

ADJ. good

VERB + GOSSIPhường have sầu

PREP.. ~ about We had a good gossip about the boss. | ~ with She"s having a gossip with Maria.

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym và Antonym Dictionary

gossips|gossiped|gossipingsyn.: chat prattle talk tattle

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu