Hoes là gì

a garden tool with a long handle & a short blade used to lớn remove weeds and break up the surface of the ground


Bạn đang xem: Hoes là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự motoavangard.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


to lớn remove weeds và break up the surface of the ground, using a garden tool with a long handle & a short blade:
a garden tool with a long handle & a short blade, used khổng lồ remove weeds (= unwanted plants) và break up the surface of the ground
During h& hoeing only the top 40+50 milimet of soil was disturbed và the ground was walked over to give a -at compacted surface.
The second unsatisfactory feature is the ad hoe introduction of kinetic effects by a mean miễn phí path approach.
Before 1959, agricultural production in the area depended heavily on hoe cultivation, carried out mainly by women.
The ten-row spatial arrangement allowed the use of the innovative sầu precision hoeing machine, while a conventional hoeing machine was adopted in the standard system.
The hoe-type drill used in the two last seasons alleviated these problems since both seeds & fertilizers were banded in the 5+10 centimet layer.
Average cropped lvà per household of around six members ranges between 1.1 and 1.6 ha for hoe cultivators, và 2.3 lớn 4.3 ha for ox cultivators.


Xem thêm: Wednesday Là Gì Trong Tiếng Anh? Tuesday Là Gì

Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng


Xem thêm: Trừ Quỷ Dung Nham Có Khả Năng Xuất Hiện Khi Tiêu Diệt Boss Nào?

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: KHÁI NIỆM