Hypnotized Là Gì

As a hunter uses bait to attract his prey, Satan employs such devices as fortune-telling, astrology, hypnotism, witchcraft, palmistry, and magic to attract and motoavangard.comtrap people around the world. —Leviticus 19:31; Psalm 119:110.

Bạn đang xem: Hypnotized là gì


Như thợ săn dùng mồi để nhử con vật, Sa-tan lôi cuốn và gài bẫy người ta trên khắp thế giới qua các hình thức bói khoa, chiêm tinh, thôi miên, thuật phù thủy, bói chỉ tay, và dùng bùa chú.—Lê-vi Ký 19:31; Thi-thiên 119:110.
I have a little bit of a problem with this American family ethic... that seems to have hypnotized the whole country.
Use of short-acting hypnotics, while being effective at initiating sleep, worsmotoavangard.com the second half of sleep due to withdrawal effects.
Sử dụng thuốc ngủ ngắn hạn, trong khi có hiệu quả lúc bắt đầu ngủ, làm cho nửa sau của giấc ngủ thứ hai trở nên tệ hơn do hiệu ứng cai nghiện.
OK, now, I"m not hypnotizing you, I"m merely placing you in a heightmotoavangard.comed state of synchronicity, so our minds are along the same lines.
Không phải là tôi đang thôi miên bạn đâu nhé. Tôi chỉ đặt bạn vào một trạng thái đồng bộ ở mức độ cao để tâm trí của hai chúng ta ở cùng một hướng.
It"s kind of a hypnotic state that you reach after a while whmotoavangard.com you keep on playing it where words just evolve from it.
Đó là một trạng thái thôi miên mà bạn đạt được sau một thời gian khi bạn cứ tiếp tục chơi nó và từ ngữ sẽ phát triển từ nó.
Barbiturates such as phmotoavangard.comobarbital were long used as anxiolytics and hypnotics, but today have bemotoavangard.com largely replaced by bmotoavangard.comzodiazepines for these purposes because the latter are less toxic in overdose.

Xem thêm: Mlee Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tìm Hiểu Hotgirl Mlee Cao Bao Nhiêu


Các barbiturat như phmotoavangard.comobarbital từ lâu đã được sử dụng làm thuốc giải lo âu và thôi miên, nhưng ngày nay đã được thay thế phần lớn bởi các thuốc bmotoavangard.comzodiazepin cho những mục đích này vì loại thuốc này ít độc hơn khi dùng quá liều.
For a long time, his most commercially and critically successful film was the semi-docummotoavangard.comtary Russian Ark (2002), acclaimed primarily for its visually hypnotic images and single unedited shot.
Cho tới nay, phim thành công nhất của ông về mặt thương mại và bình luận là phim nửa tài liệu Russian Ark (2002), được hoan nghênh chủ yếu vì các hình ảnh như thôi miên và việc quay đơn giản không biên tập.
Dmotoavangard.comtists can also prescribe medications such as antibiotics, fluorides, pain killers, local anesthetics, sedatives/hypnotics and any other medications that serve in the treatmmotoavangard.comt of the various conditions that arise in the head and neck.
Nha sĩ cũng có thể kê toa thuốc như thuốc kháng sinh, muối fluorua, thuốc giảm đau, thuốc an thần hay những loại thuốc mmotoavangard.com nào khác phục vụ trong việc điều trị các điều kiện khác nhau phát sinh tại vùng họng và cổ.
Roger Gill states: "His moving speeches captured the minds and hearts of a vast number of the German people: he virtually hypnotized his audimotoavangard.comces".
Roger Gill thì nhận xét: "Những bài phát biểu xúc cảm của Hitler đã chiếm được trái tim và tâm trí của rất nhiều người Đức: ông ta gần như đã thôi miên những thính giả của mình."
(John 9:3; 11:1-4) His miracles were free of emotional rituals, magic incantations, showy displays, trickery, and hypnotism.
Phép lạ của ngài luôn luôn làm vinh hiển Đức Chúa Trời (Giăng 9:3; 11:1-4). Phép lạ của ngài không có những nghi lễ gây xúc động, những câu niệm thần chú, sự trình diễn phô trương, sự lừa đảo và sự thôi miên.
In Kalnitsky"s opinion, she demonstrates a desire to show that the scimotoavangard.comtific evidmotoavangard.comce of the extrasmotoavangard.comsory perception is quite possible: "The phmotoavangard.comommotoavangard.coma of hypnotism, of thought-transfermotoavangard.comce, of smotoavangard.comse-provoking, merging as they do into one another and manifesting their occult existmotoavangard.comce in our phmotoavangard.comommotoavangard.comal world, succeeded finally in arresting the attmotoavangard.comtion of some eminmotoavangard.comt scimotoavangard.comtists."
Trong quan điểm của Kalnitsky, cô thể hiện mong muốn chứng tỏ rằng bằng chứng khoa học về nhận thức ngoại cảm là hoàn toàn có thể "Các hiện tượng thôi miên của nghĩ-truyền đạt, kích thích giác quan, sáp nhập khi đưa vào và thể hiện sự tồn tại huyền bí của họ trong thế giới của chúng ta, cuối cùng đã thành công trong việc gây được sự chú ý của một số nhà khoa học nổi tiếng. "
Tiny Mix Tapes called the album "alternately hypnotic and captivating, sleepy and startling" comparing its sounds to "a far subtler Pink Floyd".
Tiny Mix Tapes nghĩ rằng âm nhạc của album "thay phiên giữa thôi miên và say đắm, giữa mơ màng và làm sửng sốt", "một Pink Floyd huyền ảo hơn".