I see là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.

Bạn đang xem: I see là gì

Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


< + question word > He can"t see what difference it makes to come (= he doesn"t think it is important if he comes) on Thursday instead of Friday.
They didn"t see the need/any need (= understand that it was important) khổng lồ notify their members of the changes in writing.

Xem thêm: H&Đ: Mức Xếp Hạng Cao Nhất Trong Đấu Trường Blade &Amp; Soul Là Mức Nào? ?


After she read his book she started khổng lồ see the issue in another/a different/a new light (= differently).
khổng lồ consider or think about, especially to lớn think about someone or something in a particular way, or khổng lồ imagine someone doing a particular activity:
< + obj + -ing verb > I can"t see her accepting (= I don"t think she will accept) the job in the present circumstances.
We can use either the infinitive sầu without khổng lồ or the -ing khung after the object of verbs such as hear, see, notice, watch. The infinitive without to often emphasises the whole action or sự kiện which someone hears or sees. The -ing khung usually emphasises an action or sự kiện which is in progress or not yet completed. …
See means noticing something using our eyes. The past simple form is saw & the -ed size is seen: …
Watch is similar khổng lồ look at, but it usually means that we look at something for a period of time, especially something that is changing or moving: …
We use hear that & see that to lớn introduce new pieces of information. When we vì chưng this, the verbs hear and see mean ‘understand’ or ‘notice’. We normally use hear when we are thinking of something someone told us, and see when we are thinking about something we read about or saw. We often use the verbs in the present simple và sometimes leave out that: …
We commonly use you see in speaking when we want lớn nói qua knowledge with our listener or listeners. When we use you see, we assume that the listener or listeners bởi vì not have the knowledge that we want them to have: …
lớn consider someone or something in a particular way, or to lớn imagine someone doing a particular activity:
< T > Under the circumstances, I can’t see her accepting the job (= I vị not think she will accept it).
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết