Impartial Là Gì

Although these officials have a legal responsibility to represent the state instead of a political party – and to carry out their duties in an impartial and neutral manner – all have acted in an openly and highly partisan manner.

Bạn đang xem: Impartial là gì


Dù theo pháp luật, các sĩ quan nói trên có trách nhiệm đại diện cho nhà nước chứ không phải cho một đảng phái chính trị nào – và phải thực thi nhiệm vụ một cách trung lập và không thiên vị - tất cả bọn họ đều hành động với màu sắc đảng phái công khai và rõ rệt.
“Instead of silencing critics, the motoavangard.cometnamese government should order an impartial outside assessment of its clean-up effort and deal directly with citizens in the affected areas to promotoavangard.comde fair and transparent compensation for their losses.”
“Thay vì buộc những người phê phán phải im tiếng, chính quyền motoavangard.comệt Nam lẽ ra cần yêu cầu một bên thứ ba kiểm định khách quan về những nỗ lực làm sạch, khắc phục sự cố của công ty này, và trao đổi trực tiếp với những người dân trong vùng bị ảnh hưởng để đảm bảo mọi thiệt hại của họ được đền bù một cách công bằng và minh bạch.”
The final panel of jurors of this year’s VACI consists of domestic and international experts of various government agencies, international development partners, and non-governmental organizations. They have enthusiastically and impartially selected 24 most innovative and feasible initiatives, which will make practical contributions to anti-corruption work to improve transparency, integrity, and accountability.
Ban giám khảo chung khảo Chương trình VACI năm nay bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ nhiều cơ quan trung ương, các đối tác phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đã làm motoavangard.comệc nhiệt tình và công tâm để chọn ra 24 đề án sáng tạo nhất, khả thi nhất, sẽ mang lại những đóng góp thiết thực nhất cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính.
His motoavangard.comctories over the Sarmatians and the Germans, the austerity of his life, and the rigid impartiality of his justice whilst he was prefect of the city, commanded the esteem of a people whose affections were engaged in favour of the more amiable Balbinus.
Chiến thắng của ông trước những người Sarmatia và German, sự khổ hạnh trong cuộc đời và tính công minh cứng rắn của ông khi còn làm thị trưởng, đã kiềm chế sự quý trọng của một dân tộc mà tình cảm của họ đã dành cho motoavangard.comệc ủng hộ Balbinus vốn hòa nhã hơn.
If recent discussions have led to little or no agreement, the couple may ask for impartial help from a lomotoavangard.comng overseer.
Nếu cặp vợ chồng đã bàn luận gần đây nhưng chỉ thỏa thuận một phần nào hay không thỏa thuận gì cả, thì họ có thể nhờ một anh giám thị đầy lòng yêu thương giúp đỡ một cách vô tư.
Who could object, since the holy spirit of the impartial God of heaven had been poured out upon those beliemotoavangard.comng Gentiles?
Ai có thể có ý chống lại được khi mà thánh linh của Đức Chúa Trời không thiên vị đã từ trời đổ xuống trên những người ngoại tin đạo đó?
18 In spite of our human imperfection, we can learn to see others through the impartial eyes of Jehovah.
18 Dù là người bất toàn, chúng ta có thể tập nhìn người khác theo quan điểm không thiên vị của Đức Giê-hô-va (Công 10:34, 35).
In many other locations, you can see versions of this symbol, sometimes with “Justice” blindfolded to represent her impartiality.
Nhiều nơi khác cũng có những tượng khắc giống vậy, đôi khi với hình người nữ “Công lý” mắt bị che lại, nhằm miêu tả đức tính không thiên vị.

Xem thêm: Ca Sĩ Quang Lê Bao Nhiêu Tuổi ? Tất Tần Tật Về Ca Sĩ Quang Lê


Dù vậy, chẳng phải chúng ta nên đối xử yêu thương và không thiên vị với mọi người, như sứ đồ Phao-lô hay sao?
Normally a dispute such as this would be referred to the International Court of Justice or the International Tribunal for the Law of the Sea for an impartial decision, but the Australian government had withdrawn from these international jurisdictions (solely on matters relating to maritime boundaries) shortly before East Timorese independence.
Thông thường một cuộc tranh cãi như thế sẽ được đưa ra trước Toà án Công lý Quốc tế hay Toà án Quốc tế về Luật Biển để tìm kiếm một quyết định công bằng, nhưng chính phủ Australia đã rút khỏi quyền tài phán của các tổ chức pháp lý quốc tế đó (chỉ về các vấn đề liên quan tới các biên giới biển) ngay trước khi Đông Timor độc lập.
(Acts 6:1-8) Concerning this we read: “At first, the care that the daily public meals were impartially distributed was all, so far as we are told, for which the ‘seven’ were set apart, but, of course, other duties would be added as they rose, for while the principles of the new faith were unchangeable, the machinery and modes of presentment, by which these might be most effectually established and extended, were left to the wisdom and practical experience of successive generations . . .
Về vấn đề này chúng ta thấy có tài liệu đã motoavangard.comết: “Lúc đầu chúng ta nghe nói là «số bảy người» chỉ được đặc trách để trông coi cho thực phẩm được phân phối một cách công bình mỗi ngày, nhưng dĩ nhiên sau đó có nhiều motoavangard.comệc khác được trao cho họ tùy theo nhu cầu, bởi vì trong khi các nguyên tắc của đức-tin mới không thay đổi, nhưng guồng máy và các cách thức mà các nguyên tắc có thể được thiết lập và phát huy một cách có hiệu quả nhất thì để các thế hệ kế tiếp giải quyết dựa vào sự khôn ngoan và kinh nghiệm thực tiễn của họ...
Advocates use this as an argument to support their motoavangard.comew that liberal democracy is inherently stable and can usually only be overthrown by external force, while opponents argue that the system is inherently stacked against them despite its claims to impartiality.
Những người ủng hộ dùng điều này như một lý lẽ để ủng hộ quan điểm của họ rằng dân chủ tự do vốn đã ổn định và thường chỉ có thể bị phế truất bởi ngoại lực, trong khi đó những người chống đối thì cho rằng hệ thống này vốn chống lại họ mặc dầu tuyên bố của nó là công bằng, không thiên vị.
To help people understand what the Kingdom is, you might mention some of the things that they want governments to promotoavangard.comde: economic security, peace, freedom from crime, impartial treatment of all ethnic groups, education, and health care.
Để giúp người ta hiểu Nước Trời là gì, bạn có thể đề cập một số điều mà họ mong muốn chính phủ thực hiện: kinh tế ổn định, hòa bình, không có tội ác, đối xử công bằng với mọi nhóm sắc tộc, giáo dục, và chăm sóc y tế.
Chúng ta càng hiểu rõ hơn tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va khi xem thời của quan xét và nhà tiên tri Sa-mu-ên.
(James 2:1-4) Some to whom James wrote were not displaying the impartiality required of true Christians.
Một số người mà Gia-cơ motoavangard.comết thư cho đã không bày tỏ tính vô tư, một đức tính đòi hỏi nơi tín đồ thật của đấng Christ (Rô-ma 2:11).
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M