Individual contributor là gì

DANH MỤC Đề thi Violympic Đề thi IOE LUYỆN NÓI TIẾNG ANH Tiếng anh qua bài hát
*

Học Tiếng Anh online tác dụng !

Website Học Tiếng Anh online tiên phong hàng đầu tại toàn quốc Gần 5.000 tự vựng, 50.000 cặp câu luyện nói giờ anh Truy cập ngay cùng với 99.000 VNĐ / 1 năm, học tập Tiếng Anh online dễ chịu và thoải mái giới hạn max tài liệu Đăng ký kết ngay Tải App di động
*
Nhận biết câu
*
Sắp xếp câu
*
Điền câu
Cặp câuPronunciationPhát âm
The government is the main contributor và, as such, controls the project.Chính phủ là nguồn góp sức bao gồm, chính vì như thế mà cơ quan chính phủ quản lý được dự án công trình.

Bạn đang xem: Individual contributor là gì

ðə ˈgʌvnmənt s ðə meɪn kənˈtrɪbjʊtər ænd, əz sʌʧ, kənˈtrəʊlz ðə ˈprɒʤɛkt.
He was a major contributor lớn the decoding of the rice genome.Ông ta là người góp sức hầu hết vào bài toán lời giải gien lúa.hi wəz ə ˈmeɪʤə kənˈtrɪbjʊtə tə ðə ˈdiːkəʊdɪŋ əv ðə raɪs ˈʤiːnəʊm.
Even though he no longer lives in Tsukubố, he is still a regular contributor lớn the magazine.Mặc cho dù ông ấy không còn sống trong Tsukutía, ông vẫn là một trong những người cộng tác liên tục đến tạp chí này.ˈiːvən ðəʊ hi nəʊ ˈlɒŋgə lɪvz ɪn Tsukuba, hi z stɪl ə ˈrɛgjʊlə kənˈtrɪbjʊtə tə ðə ˌmægəˈziːn.
Sulphur dioxide is a pollutant & a major contributor to lớn acid rain.Sulphur dioxide là một trong những chất tạo ô nhiễm cùng là một phần góp sức chủ yếu cho mưa axit.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Hài Vân Dung Và Bí Mật Về Căn Nhà Ác Mộng, Nhạc Sĩ Văn Dung

ˈsʌlfə daɪˈɒksaɪd z ə pəˈluːtənt ənd ə ˈmeɪʤə kənˈtrɪbjʊtə tʊ ˈæsɪd reɪn.
The ministry of foreign affairs will be the main contributor.Bộ nước ngoài vụ sẽ là bạn góp phần thiết yếu.ðə ˈmɪnɪstri əv ˈfɒrɪn əˈfeəz wɪl bi ðə meɪn kənˈtrɪbjʊtə.
Older people are important contributors to the economy.Người cao tuổi là những người góp phần đặc biệt quan trọng cho nền tài chính.

Xem thêm: Băng Dã Nhân Sẽ Làm Gì Đối Với Người Chơi Ở Xa Nhất? Du Lịch Trong Giai Đoạn Covid

ˈəʊldə ˈpiːpl ər ɪmˈpɔːtənt kənˈtrɪbjʊtəz tə ði i(ː)ˈkɒnəngươi.
The sector generates more than 13% of the nation's GDPhường, making it a bigger contributor to the economy than retail trade, finance or the health - care industry.Khu vực này tạo ra rộng 13% GDP của toàn quốc, đâm ra là góp sức mang đến nền kinh tế nhiều hơn thế nữa hẳn so với ngành nhỏ lẻ, ngành tài chính hoặc y tế.ðə ˈsɛktə ˈʤɛnəreɪts mɔː ðæn 13% əv ðə ˈneɪʃənz ʤiː-diː-piː, ˈmeɪkɪŋ ɪt ə ˈbɪgə kənˈtrɪbjʊtə tə ði i(ː)ˈkɒnəmày ðən ˈriːteɪl treɪd, faɪˈnæns ɔː ðə hɛlθ - keər ˈɪndəstri.

Chuyên mục: KHÁI NIỆM