A Review Of Traffic Congestion Prediction Using Artificial

Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: A review of traffic congestion prediction using artificial


Câu 1: Internet search engines can help to predict the weather as well as traffic jams in a đô thị.

A. reveal

B. forecast

C. announce

D. expect


Giải chi tiết:

Predict (v): dự đoán

A. reveal (v) tiết lộ

B. forecast (v) dự đoán

C. announce (v) thông báo

D. expect (v) mong mỏi đợi

Tạm dịch: Các phép tắc tra cứu kiếm bên trên Internet rất có thể giúp dự đoán khí hậu cũng giống như chứng trạng tắc con đường vào thành phố.

Xem thêm: Dịch vụ làm bằng lái xe máy trọn gói TpHCM chuyên nghiệp


Câu 2: Ray Kurzweil suggests that exponential technological development will lead khổng lồ the inevitable rise of artificial intelligence.

A. unrecognizable

B. inapplicable

C. unavoidable

D. invisible


Giải chi tiết:

Inevitable (adj): thiết yếu tránh khỏi

A. unrecognizable (adj): không thể dìm ra

B. inapplicable (adj): cấp thiết áp dụng được

C. unavoidable (adj): bắt buộc tránh khỏi

D. invisible (adj): vô hình

Tạm dịch: Ray Kurzweil cho rằng sự phát triển technology theo cấp cho số nhân đang dẫn đến việc trỗi dậy thế tất của trí tuệ tự tạo.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền nhà quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát