Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia tiểu học

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022; UBND xã ban hành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

1. Quán triệt các chủ trương của Đảng, các văn bản của các cấp về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác tuyên truyền, vận động xã hội hoá giáo dục thường xuyên được đẩy mạnh nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và quần chúng Nhân dân để có sự phối hợp đồng bộ đối với công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Bạn đang xem: Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia tiểu học

2. Nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phải được thực hiện thường xuyên; nhà trường phải phát huy vai trò thường trực, là lực lượng nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình thực hiện các mục tiêu giáo dục trên địa bàn.

3. Duy trì, củng cố bền vững chất lượng các trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia qua các năm; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu hết năm 2022, toàn xã có 02/03 trường ở các cấp học, bậc học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 66,6%; Trong đó: có thêm 01 trường học được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và thêm 01 trường học được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, cụ thể:

- Trường Tiểu học Quảng Thái công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Trường Trung học cơ sở Lê Xuân công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

3. Tiến độ hoàn thành (Có phụ lục kèm theo)

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện và huy động các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo.

- Phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các cơ quan tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội trong việc phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan quản lý giáo dục; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng, phát triển trường đạt chuẩn quốc gia đối với việc nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tích cực xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường vững mạnh; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong nhà trường một cách chặt chẽ và hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác tổ chức, rà soát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ, rút kinh nghiệm ở các trường.

- Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; tổ chức hội thảo các nội dung, hình thức đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia theo quy định tại các Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về quy định cơ sở vật chất đối với trường mầm non và các trường phổ thông, Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Rà soát thực trạng từng đơn vị theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học, bậc học để kịp thời tư vấn các trường tổ chức hội đồng tự đánh giá, đồng thời thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giáo dục và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tư vấn các nhà trường trong công tác thẩm định lại hồ sơ tự đánh giá để nhà trường kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hồ sơ trình kiểm tra công nhận trường chuẩn. Chỉ đạo các đơn vị thu thập đầy đủ các minh chứng đảm bảo nguyên tắc “Dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm”; tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trong lộ trình kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông. Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị; kế hoạch và lộ trình cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước đáp ứng đạt chuẩn trình độ đào tạo của Luật Giáo dục năm 2019.

- Chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Có Đáp Án 2018 2019 Phần 1, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2021

4. Nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

- Ưu tiên bố trí đầy đủ đội ngũ tại các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị; có kế hoạch từng bước theo lộ trình đào tạo giáo viên đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019.

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt yêu cầu và lộ trình đổi mới chương trình giáo dục đối với từng cấp học, bậc học theo quy định; khai thác, sử dụng triệt để và có hiệu quả các trang thiết bị dạy học được trang bị, các đồ dùng dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

5. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường có trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các trường học theo các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp như: số phòng học, số phòng hiệu bộ, phòng học bộ môn, phòng thực hành, công trình vệ sinh, cổng, tường rào, nhà đa năng, sân chơi bãi tập, cảnh quan môi trường.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, sửa chữa, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn

6. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng phong trào xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng tốt môi trường giáo dục.

- Huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục toàn diện cho học sinh và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, có chính sách động viên khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường.

- Phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục, vai trò, trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học cùng tham gia đóng góp theo khả năng cho công tác giáo dục tại địa phương và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học ở bậc THCS.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các trường

- Chủ trì, tham mưu UBND xã lập kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tham mưu UBND xã để đề nghị huyện cân đối bố trí nguồn vốn và phân kỳ tổ chức thực hiện bảo đảm theo yêu cầu; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đầu tư có trọng điểm cho các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch và lộ trình đề ra.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong nhà trường.

- Tham mưu UBND xã tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo kế hoạch và lộ trình đã xây dựng.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể hỗ trợ các trường trong việc tuyên truyền, vận động và huy động học sinh ra lớp, hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022, UBND xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã, tổ chức triển khai thực hiện./.