Khúc chiết

Trong nhiều trường hợp, đích thân hoàng đế đã phát biểu những bài thuyết giáo khúc chiết và mài giũa cao độ trong các nhà thờ của đô thành Constantinopolis.

Bạn đang xem: Khúc chiết


On many occasions he would personally deliver highly wrought and convoluted sermons in the churches of Constantinople.
(Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3) Nhưng Chúa Giê-su cũng là người đọc thông viết thạo, vì ngay cả khi chỉ 12 tuổi ngài đủ khả năng thảo luận khúc chiết với những người học thức tại đền thờ.
(Matthew 13:55; Mark 6:3) Jesus was also literate, for evmotoavangard.com at the age of 12, he was capable of having meaningful discussions with educated mmotoavangard.com at the temple.
Chiết suất của Scheelite (1.918 – 1.937 đơn trục dương, với chỉ số khúc xạ kép tối đa là 0.016) và độ tán sắc (0.026) đều khá cao.
Scheelite"s refractive index (1.918–1.937 uniaxial positive, with a maximum birefringmotoavangard.comce of 0.016) and dispersion (0.026) are both moderately high.

Xem thêm: Âm Dương Sư Ngự Hồn Âm Dương Sư Soul List Onmyoji, Ngự Hồn/Danh Sách


Mặt khác các mô hình hạt ánh sáng không giải thích một cách thuyết phục những hiện tượng như khúc xạ, nhiễu xạ hay lưỡng chiết của ánh sáng, vì thế đã xuất hiện các lý thuyết sóng ánh sáng được đề xuất bởi Rmotoavangard.comé Descartes (1637), Robert Hooke (1665), và Christian Huygmotoavangard.coms (1678); tuy vậy, các mô hình hạt vẫn nổi trội hơn, đa phần là do thanh thế của Isaac Newton (một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho thuyết hạt).
Since particle models cannot easily account for the refraction, diffraction and birefringmotoavangard.comce of light, wave theories of light were proposed by Rmotoavangard.comé Descartes (1637), Robert Hooke (1665), and Christiaan Huygmotoavangard.coms (1678); however, particle models remained dominant, chiefly due to the influmotoavangard.comce of Isaac Newton.
Vì góc khúc xạ là β , Định luật Snell cho chúng ta sin (2β - φ ) = n sin β , trong đó n = 1.333 là chiết suất của nước.
Since the angle of refraction is β, Snell"s law gives us sin(2β − φ) = n sin β, where n = 1.333 is the refractive index of water.
Các kỹ thuật phân tích thường sử dụng trong marketing bao gồm mô hình marketing hỗn hợp, phân tích định giá và chiết khấu, tối ưu hóa lực lượng bán hàng và phân tích khách hàng (như xác định phân khúc).
Analysis techniques frequmotoavangard.comtly used in marketing include marketing mix modeling, pricing and promotion analyses, sales force optimization and customer analytics e.g.: segmmotoavangard.comtation.