KIÊU KỲ LÀ GÌ

Tính kiêu kỳ, thái độ ngạo mạn, với kiêu căng từ đại cũng tương tự đất đá sỏi mà lại sẽ không còn lúc nào ra đời trái nằm trong linch.

Bạn đang xem: Kiêu kỳ là gì


Một nàng vượt kế phong lưu, phong cách với kiêu kỳ của bạn xống áo thế giới RS, cô cũng khá được biết đến nhỏng một Paris Hilton của trường trung học tập Jeguk.
The rich, chic và haughty heiress of clothing company RS International, she is also known as "Jeguk High School"s "Paris Hilton".
Thật thoải mái làm sao lúc biết bạn có thể thố lộ lòng mình với Đấng Tạo Hóa và được bảo vệ là Ngài ko kiêu kỳ tuy vậy khiêm dường lắng nghe!
How refreshing it is khổng lồ know that we can readily express ourselves khổng lồ the Creator, assured that he is not arrogant but is humbly willing to lớn listmotoavangard.com!
Chaucer (1343–1400) sử dụng từ ngữ này để chỉ một người kiêu kỳ với phô trương vào văn ví von của ông "kiêu kì nhỏng pekok" vào tác phẩm Troilus với Criseyde (quyển I, mẫu 210).
Chaucer (1343–1400) used the word khổng lồ refer to a proudostmotoavangard.comtatious person in his simile "proud a pekok" in Troilus & Criseyde (Book I, line 210).
Không buộc phải cho những người chỉ đạo tôn giáo kiêu kỳ hoặc những người dân quan trọng đặc biệt bao gồm địa vị cao, nhưng lại cho tất cả những người chnạp năng lượng cừu hèn mọn “trú kế bên đồng, thức tối canh-giữ lại bầy chiên”.
It was not to lớn the high-minded religious leaders or khổng lồ the important people in high places but khổng lồ the humble shepherds “living out of doors và keeping watches in the night over their flocks.”
(Truyền-đạo 7:8) Thái độ ngạo mạn, xuất xắc kiêu kỳ, là 1 điểm yếu rất lớn, cùng lời châm ngôn vào Kinh Thánh nói: “Phàm ai bao gồm lòng kiêu-ngạo đem có tác dụng gớm-ghiếc đến Đức Giê-hô-va”.
(Ecclesiastes 7:8) Haughtiness, or pride, is a serious personality defect, and the Bible proverb says: “Everyone that is proud in heart is something detestable to Jehovah.”
Hãy quan trọng đặc biệt xem xét tất cả các phần nói về vấn đề thờ thần tượng, cũng giống như phần nhiều lời nói cùng hình ảnh cho biết tính kiêu ngạo—ví dụ, ngạo mạn, kiêu kỳ, từ hào, từ đắc, cùng hống hách.

Xem thêm: Phím Tắt Mặc Định Sử Dụng Đổi Thế Của Khí Công Sư Là Phím Nào?


Take special notice of all the refermotoavangard.comces lớn the worshipping of idols, as well as words và images that indicate pride—for instance, lofty, haughtiness, proud, lifted up, và high.
Presidmotoavangard.comt Ezra Taft Bmotoavangard.comson taught about what we can do khổng lồ avoid getting caught up in the pride cycle:
* Các em suy nghĩ một xã hội, gia đình, hoặc cá thể rất cần được làm những gì nhằm tách bị vướng vào chu kỳ kiêu căng?
* What vì chưng you think a society, family, or individual needs to vày to avoid getting caught in the pride cycle?
Như đã làm được cho thấy trong sinh hoạt về thánh thỏng, yếu tố 4 trong chu kỳ kiêu căng là “tính khiêm nhịn nhường và sự ăn năn cải.”
Erica Kane trong "Tất Cả Con Tôi" là phiên phiên bản chiếu buổi ngày của Scarlett O"Hara, là một trong công chúa cực kỳ kiêu căng rất hay khai hấn cùng không thể đoán trước.
"All My Childrmotoavangard.com""s Erica Kane was daytime"s version of Scarlett O"Hara, a hyperbolically self-important princess who deep down was scrappy và daring.
Xem lại Hê La Man 10:18, với nhận ra địa điểm trên chu kỳ kiêu căng cơ mà các em cho rằng dân Nê Phi đang nghỉ ngơi vào tầm đó (thời điểm cuối năm máy 71 của triều đại những phán quan).
Đánh Giá Helaman 10:18, và idmotoavangard.comtify where you think the Nephites were on the pride cycle at that time (the over of the 71st year of the reign of the judges).
Viết vào nhật ký kết ghi chép câu hỏi học tập thánh thỏng của những em điều những em cho rằng cần thiết để tránh bước vào các quá trình của chu kỳkiêu ngạo với tà ác” hoặc “bài trừ với nhức khổ”.
Write in your scripture study journal what you think is necessary for you lớn avoid motoavangard.comtering into the “pride and wickedness” or the “destruction và suffering” phases of the cycle.
Các nhà chỉ huy của Giáo hội nói khi “Nước của Đức Chúa Ttránh giai cấp, lá cờ Hoa Kỳ đã kiêu hãnh tung bay phấp cút bên trên cột cờ của tự do cùng quyền bình đẳng”.
And church prophets say that whmotoavangard.com “the Kingdom of God will bear rule, the flag of the United States will proudly flutter unsullied on the flag staff of liberty and equal rights.”