Lame Là Gì

Hằng Tâm và Wade Erwin xin kính chào khách hàng thính đưa. Bài học từ bây giờ tất cả hai tự thông dụng là BROKE cùng LAME.

Bạn đang xem: Lame là gì


*

*

Mike và Mai Lan are walking by the Broadway theaters. Mai Lan notices a musical that she wants to lớn see. It is “The Sound of Music”. She is begging Mike to lớn see the show with her. Today’s words are “BROKE” & “LAME”.

Anh Mike và cô Mai Lan vẫn đi ngay sát những rạp hát trên quốc lộ Broadway. Mai Lan trông thấy vlàm việc kịch “The Sound of Music" nhưng mà cô ý muốn xem. Cô nề nỉ anh Mike đi coi cùng với cô.

Hai từ bỏ chúng ta học tập lúc này là “BROKE” với “LAME”.

MAI LAN: Look, Mike! “The Sound of Music” is playing! I’ve always wanted lớn see it.

Trông tề Mike ! Người ta sẽ diễn “The Sound of Music". Từ trước tôi vẫn hy vọng coi vnghỉ ngơi kịch kia.

MIKE: I’ve heard that it is a popular show.

Tôi nghe nói vsống kịch kia rất được hâm mộ.

MAI LAN: Hey, I have an idea. Let’s go see the show! We don’t have sầu anything to lớn vị for the evening. Besides, this will give sầu you a chance to lớn vày something nice for your good friover Mai Lan.

Này, tôi có chủ kiến. Mình đi coi vsinh hoạt kịch này đi ! Mình không tồn tại cthị trấn gì làm cho buổi tối nay cả. ngoại giả, đó cũng là 1 thời điểm đến anh làm một Việc đáng yêu cho những người bạn thân của anh ý là Mai Lan.

MIKE: Sorry Mai Lan, I’m broke. Maybe another time.

Xin lỗi Mai Lan. Tôi bị “broke”. Có lẽ lần khác.

MAI LAN: Broke? How did you hurt yourself ?

BROKE ? Làm sao anh bị thưong vậy ?

MIKE: No, no, no. I didn"t hurt myself. BROKE here means vì not have any money. It"s spelled B-R-O-K-E.

Không, không. Tôi không biến thành đau. BROKE ở đây tức là không tồn tại tiền. Đánh vần là B-R-O-K-E.

MAI LAN: Oh, I understand! (Car accident sound faded in the background) So, when my mom wrecked her car & had to lớn pay a lot of money to lớn get it fixed, she was…

À, tôi hiểu rồi ! Vậy khi bà mẹ tôi hỏng xe cùng xửa xe pháo mất thật những chi phí thì bà bầu tôi...

MIKE: Broke!

hết tiền.

MAI LAN: (Cash register sound faded in the background) And when I paid my tuition for school & bought all my books I was…

Và lúc tôi đóng góp chi phí học cùng thiết lập sách vở thì tôi cũng...

MIKE: Broke!

không còn chi phí.

MAI LAN: (Video game sound faded in the background) When my brother spent all of his money on a new đoạn Clip game system, he was…

Lúc em trai tôi bỏ không còn chi phí tải một trò nghịch đoạn phim mới thì em tôi cũng...

Xem thêm:

MIKE: Yes, broke!

Đúng, cạn túi !

MAI LAN: But you just started a new part-time job. And I know you just got paid. So you’re not…

Nhưng anh vừa bước đầu có tác dụng một Việc phân phối thời gian. Và tôi biết anh vừa lãnh lương. Vậy thì anh không...

MIKE: Broke. Ok, Ok, we can go see the show.

Hết tiền. Được rồi, được rồi. Chúng ta đi coi vsinh hoạt kịch hiện thời.

Interlude- Music break

Sounds of a crowd in the theater. Mai Lan & Mike are just sitting down và talking as the show begins.

MAI LAN: Mai Lan và Mike vừa ngồi xuống cùng thì thầm lúc vsinh sống kịch ban đầu.

MIKE: I didn’t want to come lớn the show because I think musicals are lame.

Tôi không muốn đi xem bởi tôi thấy nhạc kịch “lame”.

MAI LAN: What? What does lame mean?

Cái gì ? LAME tức thị gì ?

MIKE: When you say something is lame you mean that it is silly or uninteresting. It can also mean inadequate. Lame is spelled L-A-M-E.

lúc bạn ta nói chiếc gì đó LAME là tín đồ ta coi dòng đó dsinh hoạt, không giỏi. Cũng Có nghĩa là thiếu xót. LAME tấn công vần là L-A-M-E.

MAI LAN: Oh. So the excuse you gave sầu me for not wanting lớn see the show was really lame.

À , vậy Lúc anh mang cớ không có tiền để đi xem như là cớ ko thỏa xứng đáng.

MIKE: Yes, it was an inadequate excuse because I do have sầu money.

Đúng, lý do đó không thỏa đáng bởi vì tôi tất cả chi phí.

MAI LAN: So, what else vì chưng you think is lame?

Còn đồ vật gi rất có thể Điện thoại tư vấn là LAME nữa ?

MIKE: Class on Saturday morning is lame!

Đi học tập sáng thiết bị bẩy thật là "trệt bát".

MAI LAN: You mean it’s a silly idea?

Anh suy nghĩ ý kiến sẽ là dại dột à ?

MIKE: Yes, having class on a weekover is lame because it’s a silly idea.

Đúng, đi học vào buổi tối cuối tuần là dở người vì kia là một trong những ý kiến dsinh sống ẹc.

MAI LAN: But when you told our professor that your dog ate your homework, that was a lame excuse, right?

Nhưng khi anh nói cùng với GS là chó của anh ấy vẫn ăn uống mất bài bác làm cho thì đó là 1 trong nguyên nhân ko thỏa xứng đáng, đề nghị ko ?

MIKE: Yes, that was a lame excuse because it was inadequate. You could also say…

Phải. Đó là 1 trong nguyên do dsinh hoạt vì chưng ko thỏa xứng đáng. Ta cũng có thể nói rằng...

MAI LAN: Ok, I understvà, now be quiet! Let’s watch the show!

OK, tôi gọi rồi. Nhưng chớ nói nữa nhằm còn coi kịch.

MIKE: Ok, but don’t give me any lame excuses next time I want khổng lồ vì chưng something! After buying these tickets I really am broke!

Được rồi. Nhưng chớ đến tôi nguyên nhân ngu Khi tôi hy vọng làm cái gi lần cho tới nhé ! Mua xong xuôi vé là tôi cạn túi thật đấy

MAI LAN: Ok, my treat next time.

Được rồi. Lần sau tôi đãi.

MC: Quý vị vừa học tập nhì tự bắt đầu. Một là BROKE tức là không còn chi phí, và nhị là LAME tức là ngốc, không thỏa đáng. Hằng Tâm với Wade xin kính chào khách hàng thính mang, với xin hứa chạm mặt lại quý khách trong bài học kinh nghiệm sau đó.