Lông mao là gì

Lớn hay nhỏ, thông minh hay khờ dại, lông vũ hay lông mao, bây giờ và mãi mãi, tất cả loài vật đều bình đẳng!
Bằng chứng rõ ràng đầu tiên về tóc hoặc lông mao là trong hóa thạch của Castorocauda và Megaconus, từ 164 triệu năm trước ở giữa kỷ Jura.

Bạn đang xem: Lông mao là gì


The earliest clear evidence of hair or fur is in fossils of Castorocauda and Megaconus, from 164 million years ago in the mid-Jurassic.
Khi lông mao bị tổn hại bởi khói thuốc lá chẳng hạn, chúng không làm việc đúng cách, và chúng không thể đưa hết chất nhầy ra ngoài.
When they get damaged, say, by cigarette smoke for example, they don"t work properly, and they can"t clear that mucus out.
Pycnofiber không giống hoàn toàn với lông mao trong động vật có vú, nhưng là một cấu trúc độc đáo phát triển với hình thái giống với lông mao.
Pycnofibers were not true hair as seen in mammals, but a unique structure that developed a similar appearance.
Chất nhầy bẫy các vật thể hạt, virus, chất có thể gây dị ứng, và các lông mao nhỏ này di chuyển và làm sạch các chất nhầy ra ngoài.
Mucus traps particulates, viruses, potential allergens, and these little cilia move and clear the mucus out.
Mã gen di truyền Msx2 dùng để duy trì lông mao cũng có liên quan đến sự đóng mắt đỉnh ở động vật có vú, cho thấy lông và thiếu mắt đỉnh có liên quan.
The Msx2 gene associated with hair follicle maintenance is also linked to the closure of the parietal eye in mammals, indicating that fur and lack of pineal eye is linked.
Thay vì thế, nó được định nghĩa bằng tổ hợp của các đặc trưng mà nó có lẫn với các đặc trưng mà nó không có: Bò sát là động vật có màng ối, không có cả lông mao lẫn lông vũ.
Instead, it is defined by a combination of the features it has and the features it lacks: reptiles are the amniotes that lack fur or feathers.
Lớn nhất là chi Hải tượng (Mirounga leonina), những loài thuộc chi này có thể nặng tới 4 tấn (8.818 lb), trong khi những con cái của loài nhỏ nhất, hải cẩu lông mao Nam Cực (Arctocephalus gazella), có cân nặng chỉ 150 kg (331 lb).
The largest, the elephant seal (Mirounga leonina), can reach up to 4,000 kilograms (8,818 lb), while females of the smallest, the Antarctic fur seal (Arctocephalus gazella), reach only 150 kilograms (331 lb).
Ít nhất một số loài thằn lằn bay có lông giống các sợi tóc được gọi là pycnofiber trên đầu và cơ thể, tương tự như, nhưng không tương đồng (chia sẻ một nguồn gốc chung) với, lông mao của động vật có vú.
At least some pterosaurs had hair-like filaments known as pycnofibers on the head and body, similar to, but not homologous (sharing a common origin) with, mammalian hair.
Tuy vậy, người ta thường đồng ý rằng hệ nội nhiệt tiến hóa lần đầu ở các loài không phải động vật có vú như dicynodont, có tỷ lệ cơ thể liên quan đến sự giữ nhiệt, xương mạch máu với kênh Haversia, và có thể đa mọc lông mao.
However, it is generally agreed that endothermy first evolved in non-mammalian synapsids such as dicynodonts, which possess body proportions associated with heat retention, high vascularised bones with Haversian canals, and possibly hair.

Xem thêm:


Tám loài thuộc chi Arctocephalus và được tìm thấy chủ yếu ở Nam bán cầu, trong khi một loài thứ chín cũng đôi khi được gọi là hải câu lông hay hải cẩu lông mao bắc Thái Bình Dương (Callorhinus ursinus), thuộc chi khác và sống ở Bắc Thái Bình Dương.
Eight species belong to the genus Arctocephalus and are found primarily in the Southern Hemisphere, while a ninth species also sometimes called fur seal, the northern fur seal (Callorhinus ursinus), belongs to a different genus and inhabits the North Pacific.
Và có một vài nghiên cứu sau này mà tôi đang làm việc hiện giờ ở trên bảng, nơi bạn có thể thấy, ở góc tay phải phía dưới, với màu đó, nó thực sự là miếng nhỏ hơn của nhiệt kim loại, và nó chắc chắn sẽ dẫn đến việc, chúng tôi cố gắng khiến nó di chuyển giống như lông mao hay lông mi.
And these are some later studies that I"m working on right now that are on the boards, where you can see, in the bottom right- hand corner, with the red, it"s actually smaller pieces of thermometal, and it"s actually going to, we"re trying to make it move like cilia or eyelashes.
Và có một vài nghiên cứu sau này mà tôi đang làm việc hiện giờ ở trên bảng, nơi bạn có thể thấy, ở góc tay phải phía dưới, với màu đó, nó thực sự là miếng nhỏ hơn của nhiệt kim loại, và nó chắc chắn sẽ dẫn đến việc, chúng tôi cố gắng khiến nó di chuyển giống như lông mao hay lông mi.
And these are some later studies that I"m working on right now that are on the boards, where you can see, in the bottom right-hand corner, with the red, it"s actually smaller pieces of thermometal, and it"s actually going to, we"re trying to make it move like cilia or eyelashes.
Chúng không có lông roi (tiên mao), nhưng các hormogonium của một số loài có thể di chuyển bằng cách trượt dọc theo các bề mặt.
Mặc dù, trong một số trường hợp, actinofibrils (sợi cấu trúc bên trong) trong màng cánh đã bị nhầm lẫn với pycnofiber hoặc lông mao thật, một số hóa thạch, chẳng hạn như loài Sordes pilosus (dịch là "quỷ nhiều lông") và Jeholopterus ninchengensis, có các dấu ấn không thể nhầm lẫn của các sợi pycnofiber trên đầu và cơ thể, không giống như những loài dơi hiện đại, một ví dụ khác về quá trình tiến hóa hội tụ.
Although, in some cases, actinofibrils (internal structural fibers) in the wing membrane have been mistaken for pycnofibers or true hair, some fossils, such as those of Sordes pilosus (which translates as "hairy demon") and Jeholopterus ninchengensis, do show the unmistakable imprints of pycnofibers on the head and body, not unlike modern-day bats, another example of convergent evolution.
Các mao dạng lông mỏng manh trong phổi và khí quản bắt đầu phục hồi trong vài tuần, và khôi phục hẳn sau chín tháng, gia tăng khả năng chống nhiễm độc.
The delicate hair-like cilia in the airways and lungs start recovering within weeks, and are restored after 9 months, improving resistance to infection.
Chúng có hai lớp tế bào: lớp biểu mô (epithelioid) trên gồm các "tế bào che phủ" có lông rung phẳng về phía bên ngoài của sinh vật, và lớp dưới được tạo thành từ các tế bào hình trụ có lông rung (tiêm mao) được sử dụng trong vận động, và các tế bào tuyến thiếu lông rung.
They have two cellular layers: the top epitheloid layer is made of ciliated "cover cells" flattened toward the outside of the organism, and the bottom layer is made up of cylinder cells that possess cilia used in locomotion, and gland cells that lack cilia.
Nó gây ra điều này bởi sự phá huỷ của các mao, có cấu trúc lông nhỏ với nhiệm vụ lọc sạch không khí.
It does this by damaging the cilia, tiny hairlike structures whose job it is to keep the airways clean.
Định lý thuận nghịch Lorentz cũng được sử dụng để tìm mối liên hệ giữa tốc độ bơi của một vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn cyanobacterium, với vận tốc bề mặt gây ra bởi các biến dạng của hình dạng cơ thể thông qua long mao (cilia) hay lông roi (flagella).
The Lorentz reciprocal theorem can also be used to relate the swimming speed of a microorganism, such as cyanobacterium, to the surface velocity which is prescribed by deformations of the body shape via cilia or flagella.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M