Mass là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Mass là gì


*

*

*

*

mass /mæs/ danh từ (tôn giáo) lễ mét danh từ khối, đốngmasses of dark clouds gathered in the sky: mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời số nhiều, phần đông, hầu hếtthe mass of the nations: hầu hết những dân tộc (vật lý) cân nặngcritical mass: cân nặng tới hạn (the masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dânthe classes và the masses: giai cấp bóc lột and quần chúng nhân dânin a mass cả đống, cả bọn, cả lũ, toàn thểin the mass gộp cả toàn thể ngoại động từ chất thành đống (quân sự) tập trung (quân…) nội động từ tập trung, tụ hộiđốngkhốichocolate mass: khối socolachocolate mass cleaning machine: máy tách tạp chất của khối socolachocolate mass heating tank: thùng đun nóng khối socolachocolate mass refining: sự nghiền bé dại khối socolacocoa mass: khối ca caocreamed mass: khối nghiềncritical mass: cân nặng tới hạnfilter mass: khối lọcfondant mass: khối sápsugar mass: khối kẹo cứngcritical masssố lượng tới hạneconomy of mass productionhiệu quả thương mại chế tạo hàng loạteconomy of mass productionhiệu quả thương mại chế tạo lớngrape massđóng nhohigh mass consumptiontiêu sử dụng đồng loạt lớnhigh mass consumptiontiêu thụ đồng loạt lớnlaw of conservation of massđịnh luật bảo toàn vật chấtmass advertisingquảng cáo đại chúngmass advertisingquảng cáo đại quy mômass advertisingquảng cáo hàng loạtmass communicationstruyền thông đại chúngmass consumptiontiêu sử dụng hàng loạtmass consumptiontiêu thụ đại quy mômass consumptiontiêu thụ hàng loạtmass dismissalsự cho thôi việc hàng loạtmass displaysự trưng bày tập trungmass distributionhàng loạtmass distributionsự đáp ứng đại mô hình. mass marketthị trường đại chúngmass marketingtiếp thị đại quy mômass marketingtiếp thị đồng loạt danh từ o cân nặng Lượng vật chất trong mẫu, cân nặng dấu hiệu bằng gam trong hệ mét. § capping mass : khối phủ § compensation mass : khối bù § critical mass : cân nặng tới hạn § displaced mass : khối di chuyển § ground mass : khối nền § ore mass : khối (lượng) quặng § overthrust mass : khối phủ chờm, lớp phủ kiến tạo, lớp phủ địa di § rock mass : khối đá § solid mass : khối cứng § sprung mass : khối treo § stationary mass : khối bình ổn § mass absorption coefficient : hệ số hấp thụ khối § mass asset : tài sản cố định § mass productivity index : chỉ số chế tạo theo cân nặng § mass spectrometer : khối phổ kế § mass spectrum : khối phổ


*

mass

Từ điển Collocation

mass

noun

1 large amount/number of sth

ADJ. enormous, great, huge, large, vast | broad Their policies appeal lớn the broad mass of the population. | formless, shapeless When I washed the jumper, it just turned into a shapeless mass. | compact, dense, solid | chaotic a chaotic mass of ideas | tangled a tangled mass of hair

PREP. ~ of a dense mass of smoke | ~es of (informal) There were masses of people at the concert.

2 Mass: Christian ceremony

ADJ. requiem, Sunday

VERB + MASS attend, go lớn, hear She never failed lớn attend Sunday Mass. | celebrate, offer, say The local priest celebrates Mass in the village church.

PREP. ~ for a requiem Mass for the sailors who drowned

Từ điển WordNet

n.

Bạn đang xem: Mass là gì

the property of a body toàn thân that causes it lớn have weight in a gravitational fieldan ill-structured collection of similar things (objects or people)a body toàn thân of matter without definite shape

a huge ice mass

v.

Xem thêm: Cách Chơi Game Web Trên Điện Thoại, Cách Chơi Webgame Trên Android

join together into a mass or collect or form a mass

Crowds were massing outside the palace

adj.

Tệp tin Extension Dictionary

Mass Downloader Partial Tải về (MetaProducts Corporation)

English Synonym và Antonym Dictionary

masses|massed|massingsyn.: accumulation amount batch bulk chunk heap hunk load lump measure pile quantity slew stack volumeant.: bit

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Mass Là Gì – Nghĩa Của Từ Mass Trong Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://motoavangard.com Mass Là Gì – Nghĩa Của Từ Mass Trong Tiếng Việt


Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.