MẪU CÔNG VĂN THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.6 KB, 6 trang )

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾTên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ(2)

Thông tin đăng ký mới(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế4. Quyết định thành lập

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh10. Loại hình kinh tế

11. Hình thức hạch tốn kế toán về kết quả kinh doanh

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư

12. Năm tài chính

13. Thơng tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

15. Các loại thuế phải nộp

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan17. Thơng tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc,Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanhnghiệp.Bạn đang xem: Mẫu công văn thay đổi số tài khoản ngân hàng

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hồn tồn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ... Khoản ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

Bạn đang xem: Mẫu công văn thay đổi số tài khoản ngân hàng

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆNHỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn:

- Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

- Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

- Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Mẫu công văn điều chỉnh số tài khoản ngân hàng lên Phịng đăng ký kinh doanh?

Đối với mẫu cơng văn điều chỉnh số tài khoản ngân hàng nộp lên Phòng đăng kýkinh doanh thì cần phải tuân thủ theo mẫu II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:

TÊN DOANHNGHIỆP

(4)

Số: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpKính gửi: Phịng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu khơng có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾST

T Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám

đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ...Điện thoại: ...

2

Thơng tin về Kế tốn trưởng/Phụ trách kế tốn (nếu có)2:

Họ và tên Kế tốn trưởng/Phụ trách kế tốn: ...Điện thoại: ...3 Địa chỉ nhận thơng báo thuế:

(5)

Tỉnh/Thành phố: ...Điện thoại: ………Fax (nếu có): ... Email (nếu có): ...4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..

Xem thêm: Guide Singed Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Chơi Singed Tốc Chiến

5

Hình thức hạch tốn (đánh dấu X vào ơ thích hợp):Hạch tốn độc lập □Hạch toán phụ thuộc □

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày .../... đến ngày .../... 4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động: ...

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M khơng?□ Có □ Khơng

9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ □Trực tiếp trên GTGT ... □

Trực tiếp trên doanh số ... □Không phải nộp thuế GTGT... □

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng

(6)

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăngký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh

dấu X vào ơ vng nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổinội dung đăng ký doanh nghiệp).

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợppháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Tài liệu liên quan


*

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC 18 2 7