Not really là gì

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, thừa khứ phân từ giữ vai trò là tính từ với trạng từ. Very vào trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased khổng lồ get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý giải pháp cần sử dụng very (much) vào câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được cần sử dụng với thừa khứ phân từ tất cả nghĩa bị động. Ttốt vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không sử dụng Very trước so sánh nhất có most. Trong trường hợp này, ta vậy bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestunique.Be there by sixat the very lachạy thử.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng biệt anh ấy chứ ko phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu hơn của tính từ, ta dùng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very ko được dùng với tính từ với trạng từ vốn đã bao gồm nghĩa “cực kỳ”. Thay vào đó, có thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi với những tính từ sở hữu nghĩa tuyệt đối như dead, chất lượng.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very ko sử dụng với động từ. Ttốt vào đó, ta dùng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm:

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vì chưng you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe sầu I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want khổng lồ help, I really vị.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally and trulyam in love sầu this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really gồm thể thế đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề xuất xắc biết.

Dùng Really trong câu hỏi với câu phủ định khi bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me to believe sầu that?I don"t really need khổng lồ go, bởi I?

Dùng Really để diễn tả sự vui ưa thích hoặc ghê ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going khổng lồ Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc cơ mà ai đó đã có tác dụng.