Pay attention to nghĩa là gì

⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này sẽ viết về cấu trúc chú ý! Sự chú ý của bạn về cấu trúc chú ý đã được Hack Não chú ý!! ⚠️

Hãy cùng Hack Não tìm hiểu về cấu trúc pay attention to, để thể hiện sự chú ý, trong bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention to có nghĩa là chú ý đến điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention to nghĩa là gì

Trong câu, pay attention to đóng vai trò là cụm động từ. Các dạng của cấu trúc pay attention to

Dạng hiện tại ngôi ba số it: pays attention toDạng quá khứ đơn: paid attention toDạng phân từ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy chú ý đến đường đi khi cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive.Mọi người phải chú ý đến các chỉ thị của chính phủ.

I feel like I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi cảm giác như mình tàng hình ấy vì chẳng ai chú ý đến tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want to focus on my study first.Bây giờ, tôi muốn tập trung vào chuyện học hành trước đã.

It’s hard to focus on the lesson when it’s so boring.Thật khó để tập trung vào bài học khi mà nó chán quá à.

Xem thêm: Huy Hiệu Phe Phái Dùng Để Làm Gì? Quốc Hội Hoa Kỳ

I love to learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi thích lịch sử nhưng các mốc sự kiện chán quá là chán luôn á. Làm sao tôi tập trung nổi?


Lưu ý:Tất cả các cấu trúc đều có tận cùng luôn là các giới từ (to, on, of), nên chúng đều kết hợp với danh từ hoặc danh động từ.


IV. Bài tập về cấu trúc pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) cho những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with to for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

to on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to on with

4. Pay attention to Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us to pay attention ______ and ignore other skills.

to read reading to reading

6. Hang never ______ attention to what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention to your ______ and emphasis.

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo thêm nữa là tới đáp án rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay dưới này là đáp án đó bạn đọc ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn cấu trúc pay attention to. Theo đó, cấu trúc này có nghĩa là chú ý đến điều gì. Chúng ta dùng cấu trúc khi muốn người nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu trúc pay attention to, chúng ta có thêm 3 cấu trúc khác đồng nghĩa.