PEJORATIVE LÀ GÌ

Such a ruling-class oligarchy control the primary sector of the economy by way of the exploitation of labour; thus, the term banamãng cầu republic is a pejorative descriptor for a servile dictatorship that abets & supports, for kickbacks, the exploitation of large-scale plantation agriculture, especially banana cultivation.

Bạn đang xem: Pejorative là gì


Bọn trái đầu (hay đầu sỏ, giờ đồng hồ Anh: oligarch) thống trị này kiểm soát khu vực một (giỏi khu vực chế tạo sơ khai) của nền kinh tế tài chính bằng phương pháp bóc lột sức lao cồn nhân dân; điều này, cụm từ cùng hòa chuối là một trong những thuật ngữ sở hữu cách biểu hiện miệt thị đối với nền độc tài hèn hạ, xúi dục và ủng hộ mang lại văn hóa truyền thống lót tay, lại mâm, sự bóc tách lột các đồn điền nông nghiệp trồng trọt diện rộng, đặc biệt là trong khai quật chuối.
It has always been controversial because it is (in a pejorative sense) considered a subjective term, used as an ad hominem attaông chồng against groups with differing doctrines or practices.
Nó đang luôn luôn tạo tranh cãi xung đột bởi vì nó (theo nghĩa xấu) được coi là một thuật ngữ mang tính chất chủ quan, được thực hiện nhỏng một vấn đề tấn công cá nhân khi bàn cãi thân những team có các đạo giáo hoặc biện pháp thờ phượng khác nhau.
The initialism "SWPL" has been adopted in some circles as a (usually pejorative) shorthand term for the type of people depicted on the blog.
Cách viết tắt "SWPL" đã làm được thông qua trong một trong những vòng tròn nhỏng một thuật ngữ viết tắt (hay là tẩy xoá) đến một số loại tín đồ được diễn tả trên blog.
While the term Ceaușism became widely used inside Romania, usually as a pejorative, it never achieved status in academia.
Tuy thuật ngữ Chủ nghĩa Ceaușescu đã có được thực hiện thoáng rộng bên phía trong Romania, thường có nghĩa miệt thị, nó ko khi nào đạt được bốn cách hàn lâm.
The word Shina, used historically in reference to lớn China, acquired a pejorative connotation through its association with Japanese imperiamenu association in Asia & was replaced with the word Chūka, which derived from the Chinese name for the People"s Republic.
Từ Shimãng cầu, được áp dụng vào lịch sử vẻ vang Khi đề cùa đến China, mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc miệt thị trải qua link của chính nó với các đoàn thể chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản ngơi nghỉ châu Á, và được sửa chữa bằng từ Chūka, khởi đầu từ tên thường gọi China của nước Cộng hoà Dân công ty Nhân dân (Trung Hoa).
But while some, following Baronius, used "dark age" neutrally to refer to a dearth of written records, others used it pejoratively, lapsing inlớn that lack of objectivity that has discredited the term for many modern historians.
Nhưng trong những khi một trong những nhà sử học tập, nghe theo Baronius, sử dụng một biện pháp trung lập thuật ngữ “thời kỳ tăm tối” để đề cùa tới sự khan thảng hoặc những bạn dạng ghi chnghiền, các đơn vị sử gọc khác lại thực hiện nó để miệt thị, gần như là sa vào sự thiếu hụt một cách khách quan và làm xấu thuất ngữ này trong đôi mắt những đơn vị sử học văn minh.
Historically, the term "huckster" was applied khổng lồ any type of vendor or reseller, but over time it has assumed distinctive sầu pejorative connotations.
Trong lịch sử hào hùng, thuật ngữ "huckster" được áp dụng mang lại ngẫu nhiên loại đơn vị cung cấp hoặc đại lý bán lẻ nào, nhưng mà theo thời gian, nó đang trả định đa số ý nghĩa không nên lầm đặc trưng.
It is added lớn the root of the noun, và in actual usage, it takes the proper agreement for gender and number. planta → plantita / plantota ("plant" → "little plant" / "big plant") vaso → vasito / vasote ("glass" → "little glass" / "big glass") niño → niñilớn / niñote ("small boy" → "little tiny boy" / "Big (little tiny) boy") In other cases, this ending can be pejorative or belittling. señor → señorito lớn ("Sir/Mister" → "little sir/mister" (mockingly) compare señora → señorita ("Madame/Mrs." → "Miss/Ms."))
Nó được chế tạo nơi bắt đầu của danh từ bỏ, và Lúc sử dụng thực tế nó cũng theo đúng nguyên tắc kiểu như cùng con số. planta → plantita / plantota ("cây" → "cây nhỏ" / "cây lớn") vaso → vasilớn / vasote ("cốc" → "cốc nhỏ" / "ly lớn") niño → niñikhổng lồ / niñote ("cậu bé nhỏ" → "cậu bé xíu bé dại xíu" / "Cậu (bé) lớn") Trong những trường hợp khác, kết thúc này có thểtừ chê bai hoặc xem thường. señor → señorito ("Ngài" → "ngài bé" (chế nhạo) xuất xắc señora → señorita ("Bà/Mrs." → "Cô/Ms."))
I began khổng lồ view the word ‘foreign’ as pejorative & created a rule within CNN that the word could not be used either on air or in conversation around the office.
Tôi cảm thấy việc cần sử dụng từ ‘ngoại quốc’ là miệt thị. Vì vậy, tôi đặt ra nội quy trong CNN là không được áp dụng từ bỏ ‘ngoại quốc’ lúc phạt sóng cũng tương tự Khi chat chit tại slàm việc làm cho.
Douglas Allchin In science fiction fandom, the term "huckster" is used non-pejoratively to designate dealers in science fiction–related books, magazines và paraphernalia, particularly those who khuyễn mãi giảm giá at science fiction conventions.
Douglas Allchin Trong fandom công nghệ viễn tưởng, thuật ngữ "huckster" được sử dụng một bí quyết ko chuyên nghiệp hóa để chỉ định những cửa hàng đại lý trong các cuốn nắn sách, tập san với vật tư công nghệ viễn tưởng, nhất là những người dân làm việc tại các hội nghị công nghệ viễn tưởng.
Although "Indian" is a term still commonly used in legal documents, the descriptors "Indian" & "Eskimo" have sầu somewhat fallen inkhổng lồ disuse in Canada and some consider them to lớn be pejorative.
Mặc mặc dù "Ấn Độ" là một trong thuật ngữ vẫn hay được áp dụng trong những tư liệu pháp lý, những biểu thị "Ấn Độ" và " Eskimo " vẫn phần làm sao rơi vào tình thế chứng trạng không thích hợp nghỉ ngơi Canada với một vài coi bọn chúng là xứng đáng ghét.
In the English language, the word "individualism" was first introduced, as a pejorative, by the Owenites in the late 1830s, although it is unclear if they were influenced by Saint-Simonianism or came up with it independently.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Pes6 Bằng Tay Cầm, Cách Chơi Pes6 Bằng Tay Cầm


Trong tiếng Anh, thuật ngữ "nhà nghĩa cá nhân" lần thứ nhất được thực hiện là bởi vì những công ty theo tmáu của Owen vào trong thời hạn 1830, tuy nhiên còn không rõ là chúng ta bao gồm bị tác động của các bên làng hội Saint-Sitháng hay là không tuyệt là họ trường đoản cú chỉ dẫn thuật ngữ này một phương pháp độc lập.
The term Realpolitik is sometimes used pejoratively khổng lồ imply politics that are perceived as coercive, amoral, or Machiavellian.
Thuật ngữ Realpolitik nhiều lúc được áp dụng một cách miệt thị nhằm ám chỉ bao gồm trị được xem như là cưỡng chế, vô đạo đức nghề nghiệp hoặc Machiavellian.
This word is sometimes used in a pejorative sense by subcultures who view ostensibly mainstream culture as not only exclusive sầu but artistically & aesthetically inferior.
Cụm trường đoản cú này thỉnh thoảng được các tiểu văn hóa thực hiện cùng với ý nghĩa sâu sắc xấu, miệt thị do họ vốn xem văn hóa truyền thống thịnh hành, văn hóa chủ yếu có vẻ như hình thức không chỉ là chiếm độc quyền Hơn nữa tốt kỉm về tính thẩm mỹ và nghệ thuật cùng thẩm mỹ và làm đẹp.
In the early 19th century, she-male was used as a colloquialism in American literature for female, often pejoratively.
Vào cố kỷ 19, she-male là một từ thông tục hay được sử dụng trong văn uống học tập Mỹ để chỉ thiếu nữ, thường xuyên là miệt thị.
Some feel the word has come to have a negative sầu or pejorative connotation, while other observers maintain it is neutral or even positive sầu.
Một vài ba người dân có cảm giác về từ này rằng nó mang một ý nghĩa sâu sắc xấu đi hoặc có nghĩa xấu, trong lúc những người quan liêu gần kề khác bảo trì chủ kiến cho rằng đấy là một cụm từ bỏ mang nhan sắc thái trung tính hoặc thậm chí còn là tích cực.
Race traitor is a pejorative reference khổng lồ a person who is perceived as supporting attitudes or positions thought khổng lồ be against the supposed interests or well-being of that person"s own race.
Kẻ bội phản dân tộc là danh từ để nói đến một bạn được coi là có thể hiện thái độ cung ứng hoặc địa chỉ được hiểu chống lại ích lợi của đồng bào chúng ta hay thiết yếu dân tộc của mình.
Although the story has been mistakenly called "The Goblin và the Huckster," it has nothing lớn bởi vì with that term (pejoratively).
Mặc cho dù mẩu truyện đã biết thành Gọi nhầm là "The Goblin and the Huckster", tuy thế nó không liên quan gì cho thuật ngữ đó (một phương pháp miệt thị).
Homeless advocates have accused its founder, Ben Rogovy, & the process, of exploiting the poor and take particular offense to the use of the word "bum" which is generally considered pejorative.
Những người hỗ trợ người vô gia cư vẫn cáo buộc fan sáng lập, Ben Rogovy, và quá trình đó là khai thác người nghèo với đặc biệt minh chứng vấn đề thực hiện tự gồm ẩn ý xấu "bum" thường được xem là miệt thị.
However, the early 20th century saw a radical re-evaluation of the Middle Ages, which called inlớn question the terminology of darkness, or at least its more pejorative use.
Tuy nhiên, đầu thế kỷ trăng tròn, gồm một sự review lại về thời kỳ Trung Cổ, qua đó đưa ra câu hỏi về thuật ngữ “tăm tối”, hoặc ít nhất là biện pháp thực hiện có nghĩa xấu về nó.
Deciding that "Cop Killer" or "Cop Destroyer" would be tactless, they eventually settled on "Pig Destroyer" ("pig" being a pejorative American slang term for the police).
Do không muốn dùng "Cop Killer" giỏi "Cop Destroyer", ban nhạc sau cùng lựa chọn tên "Pig Destroyer" ("pig" (lợn) là 1 từ bỏ lóng sở hữu ý xấu để chỉ cảnh sát).
"Ugly American" is a pejorative term used khổng lồ refer to lớn perceptions of loud, arrogant, demeaning, thoughtless, ignorant, and ethnocentric behavior of American citizens mainly abroad, but also at home page.
Người Mỹ thiếu thẩm mỹ là một trong thuật ngữ miệt thị được dùng làm chỉ đông đảo cảm nhận về cách biểu hiện nói to, ồn ã, kiêu ngạo, thiếu nhân cách, thiếu hụt cân nhắc, gàn dốt, cho dân tộc bản thân là hơn hết của những công dân tín đồ Mỹ đa phần là ở quốc tế, mà lại còn cả sống quê đơn vị.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M