Pork Chop Là Gì

Well, I suppose as hobbies go, This is damn sight better Than grilling yourself like a bloody pork chop.

Bạn đang xem: Pork chop là gì


From the Inchon landings to Pork Chop Hill, American and South Korean soldiers have fought together, sacrificed together, and triumphed together.
Từ những lần đổ bộ vào Inchon cho đến Pork Chop Hill, những người lính Mỹ và Hàn Quốc đã chiến đấu cùng nhau, hy sinh cùng nhau, và chiến thắng cùng nhau.
Thai support was important to battles determining the outcome of the war, including Pork Chop Hill and the Third Battle of Seoul.
Sự hỗ trợ của Thái Lan rất quan trọng đối với các trận đánh quyết định kết quả chiến tranh, bao gồm Trận chiến của Sườn Đồi và Trận đấu thứ Ba của Seoul.
motoavangard.comdeo: Homer Simpson: We have a tennis court, a swimming pool, a screening room -- You mean if I want pork chops, even in the middle of the night, your guy will fry them up?
(motoavangard.comdeo: Chúng tôi có một sân quần vợt, một bể bơi, một phòng chiếu phim -- Ý ông là nếu tôi muốn ăn thịt bò miếng, kể cả vào nửa đêm, người của ông sẽ nướng cho tôi chứ?
“I’m a traditional Jew, and I observe the biblical dietary laws. ... I suspect most of you assume I go around all day saying to myself, ‘Boy, would I love to eat pork chops, but that mean old God won’t let me.’
“Tôi là một người Do Thái theo truyền thống, và tôi tuân theo luật ăn kiêng trong Kinh Thánh ... Tôi nghĩ rằng đa số quý vị cho rằng suốt ngày tôi tự nói: ‘Ôi, tôi thích được ăn sườn heo nhưng Thượng Đế độc ác sẽ không cho phép tôi’.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Truy Kích Trung Quốc, Bỏ Túi Hướng Dẫn Tải Truy Kích Mobile Trung Quốc


Battle of Pork Chop Hill Third Battle of Seoul The Battle of Porkchop Hill (31 October to 11 November 1952) involved numerous battles struggling for the control of key and dominant outpost hills along the front line while hamotoavangard.comng a truce talk at Panmunjeom.
Trận Chiến của Sườn Đồi Trận thứ ba của Seoul Trận chiến của Sườn Đồi (31 tháng 10 đến 11 tháng 11 năm 1952) liên quan đến nhiều cuộc chiến đấu để kiểm soát các đồi then chốt và chi phối chủ đạo dọc theo tuyến tiền tuyến trong khi nói chuyện với nhau tại Panmunjeom.
The name originates from mett, either meaning "chopped pork meat without bacon", or the Old Saxon meti, meaning "food".
Tên bắt nguồn từ mett, có nghĩa là "thịt lợn băm nhỏ mà không có thịt xông khói", hoặc meti Saxon cũ, có nghĩa là "thực phẩm".
The name is derived from Low German mett for "chopped pork meat without bacon", or Old Saxon meti for "food".
Tên này có nguồn gốc từ tiếng Đức thấp nghĩa là "thịt lợn băm nhỏ không có thịt xông khói", hoặc meti Saxon cũ cho "thực phẩm".