PSEUDONYM LÀ GÌ

The name "David Dennison" was used as a pseudonym for Trump by his personal lawyer Michael Cohen in a 2016 pre-election non-disclosure agreement with pornographic film actress Stormy Daniels (born Stephanie Gregory Clifford and identified in the document as Peggy Peterson) regarding her allegation that she and Trump had an extramarital affair in 2006.

Bạn đang xem: Pseudonym là gì


Cái tên "David Dennison" được dùng làm bí danh cho Trump bởi luật sư riêng Michael Cohen trong một thỏa thuận không tiết lộ năm 2016 trước bầu cử với nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên khai sinh là Stephanie Gregory Clifford và được ghi trong các tài liệu là Peggy Peterson) về cáo buộc của cô cho rằng cô và Trump đã có quan hệ ngoài hôn nhân vào năm 2006.
This pseudonym was a play on his real name: Lewis was the anglicised form of Ludovicus, which was the Latin for Lutwidge, and Carroll an Irish surname similar to the Latin name Carolus, from which comes the name Charles.
Bút danh này là một phép chơi chữ của tên ông; Lewis là dạng tiếng Anh của Ludovicus- dạng La tinh của Lutwidge, và Carroll là dạng tiếng Anh của Carolus- dạng La tinh của Charles.
Kurosawa had meanwhile instructed Toho to purchase the film rights to King"s Ransom, a novel about a kidnapping written by American author and screenwriter Evan Hunter, under his pseudonym of Ed McBain, as one of his 87th Precinct series of crime books.
Kurosawa, trong khi đó, đã chỉ thị cho Toho mua bản quyền làm phim cho King"s Ransom (Tiền chuộc của nhà vua), một cuốn tiểu thuyết về một vụ bắt cóc được viết bởi tác giả và nhà biên kịch người Mỹ Evan Hunter, dưới bút danh Ed McBain, là một trong loạt truyện tội phạm 87th Precinct (Khu vực số 87).
In July of the same year, she released a song titled #LEH in a collaboration with her friend, author and rapper Kanwer Singh, who is known by the pseudonym "Humble the Poet".
Vào tháng 7 cùng năm đó, cô phát hành bài hát có tựa đề là #LEH, hợp tác cùng với người bạn là tác giả và rapper Kanwer Singh, được biết tới qua biệt danh "Humble the Poet".
Evelyn Beatrice Hall (28 September 1868 – 13 April 1956), who wrote under the pseudonym S. G. Tallentyre, was an English writer best known for her biography of Voltaire entitled The Life of Voltaire, first published in 1903.
Evelyn Beatrice Hall, (28 September 1868 – 13 April 1956) , bút danh S. G. Tallentyre, là một nhà văn người Anh được biết đến với tác phẩm tiểu sử của Voltaire có tựa đề ""The Life of Voltaire"", xuất bản lần đầu năm 1903.
Trump stopped using the pseudonym after he was compelled to testify in court proceedings that “John Barron” was one of his pseudonyms.
Trump đã ngừng sử dụng bí danh này sau khi ông bị buộc ra làm chứng trước tòa về cáo buộc “John Barron” thực ra là một bí danh của ông.
Under the title "Where Are They Now?", James Thurber pseudonymously described Sidis"s life as lonely, in a "hall bedroom in Boston"s shabby South End".
Dưới tiêu đề "Bây giờ họ ở đâu?", bài viết mạo danh mô tả cuộc sống của Sidis là cô đơn, tại một "phòng ngủ rộng lớn tại South End tồi tàn của Boston".
Before Swift and Harris announced the end of their relationship in June 2016, the two co-wrote his song "This Is What You Came For" (featuring Rihanna), for which she was initially credited under the pseudonym Nils Sjöberg.
Trước khi Swift và Harris chia tay vào tháng 6 năm 2016, họ đồng sáng tác "This Is What You Came For", nơi cô tham gia dưới nghệ danh Nils Sjöberg.

Xem thêm:


Demian was first published under the pseudonym "Emil Sinclair", the name of the narrator of the story, but Hesse was later revealed to be the author.
Mới đầu, Demian được xuất bản dưới bút danh "Emil Sinclair" - tên của người dẫn chuyện trong tác phẩm, về sau người ta mới khám phá ra chính Hesse là tác giả của cuốn tiểu thuyết này.
As he was travelling under the pseudonym "Kim Chol", Malaysian officials did not immediately formally confirm that Kim Jong-nam was the man killed.
Bởi vì ông đi du lịch ở Malaysia với tên là "Kim Chol", quan chức Malaysia không xác nhận chính thức ngay lập tức rằng Kim Jong-nam chính là người đàn ông bị giết.
Gary, who had already received the prize in 1956 for Les racines du ciel, published La vie devant soi under the pseudonym Émile Ajar in 1975.
Gary, từng nhận được giải thưởng năm 1956 dành cho Rễ trời (Les racines du ciel), đã xuất bản Cuộc sống ở trước mặt (La vie devant soi) dưới bút danh Émile Ajar vào năm 1975.
His first play, the tragedy Catilina (1850), was published under the pseudonym "Brynjolf Bjarme", when he was only 22, but it was not performed.
Vở kịch đầu tiên của ông, vở bi kịch Catilina (1850), được xuất bản với cái tên Brynjolf Bjarme, khi Ibsen mới 22 tuổi, nhưng lại không được trình chiếu.
Một trong số bút danh của ông là Belisem de Belimakom, có nghĩa là “không danh tánh, không gốc gác”.
She published her early works as "Irène Wieniawska," but after marrying Sir Aubrey Dean Paul and becoming a British subject, she used the pseudonym "Poldowski."
Xuất bản tác phẩm đầu của cô là "Irène Wieniawska," nhưng sau khi kết hôn với Dean Aubrey Sir Paul và trở thành một người Anh, cô đã sử dụng bút danh "Poldowski."
Cornell George Hopley-Woolrich (December 4, 1903 – September 25, 1968) was an American novelist and short story writer who wrote using the name Cornell Woolrich, and sometimes the pseudonyms William Irish and George Hopley.
Cornell George Hopley-Woolrich (4 tháng 12 năm 1903 – 25 tháng 9 năm 1968) là một tiểu thuyết gia Mỹ và viết truyện ngắn dưới bút danh William Irish & George Hopley.
Since 1966 he had used more than 100 pseudonyms, written some 160 youth books, 36 film scripts, 170 paperback crime novels, and 200 booklet-novels.
Từ năm 1966 ông đã sử dụng hơn 100 bút danh, viết khoảng 160 sách cho thanh thiếu niên, 36 kịch bản phim, 170 tiểu thuyết trinh thám bìa mềm, và 200 tập sách-tiểu thuyết.
Generally going by the name "Aziz Nesin", the name "Aziz" was originally his father"s nickname, used by Nesin for the pseudonym under which he started publishing.
Thường được gọi với cái tên "Aziz Nesin", đây nguyên là tên cha ông, được Nesin sử dụng làm bút danh khi bắt đầu sáng tác.
In the early 1920s, Leopold Stokowski gave Stravinsky regular support through a pseudonymous "benefactor".