Pulled pork là gì

This is love in a bowl. If you’ve had bún làm thịt nướng you know what I’m talking about.

You have your sweet bits, sour bits, caramelization, some crunch, và aromatic herbs in a single, colorful arrangement. This was one of the more popular dishes at my mom’s restaurant baông chồng in the day!

Depending in which restaurant you order your grilled pork with noodles (bún thịt nướng), you’ll find that it’s presented in different ways.
Bạn đang xem: Pulled pork là gì

*
2x.jpg 600w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-300x199.jpg 300w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-340x225.jpg 340w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-356x236.jpg 356w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-395x262.jpg 395w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-392x260.jpg 392w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-680x450.jpg 680w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-380x252.jpg 380w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-590x391.jpg 590w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-610x404.jpg 610w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-330x219.jpg 330w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-385x255.jpg 385w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-290x192.jpg 290w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-346x229.jpg 346w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-210x139.jpg 210w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-110x73.jpg 110w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-188x124.jpg 188w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-200x132
2x.jpg 1536w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-600x397
2x.jpg 712w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-395x262


Xem thêm: Phiến Diện Là Gì ? Cái Giống Và Khác Nhau Của Chúng? Phiến Diện In English

2x.jpg 784w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-680x450
2x.jpg 760w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-590x391
2x.jpg 1220w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-330x219


Xem thêm: Từ Vựng Về Xếp Loại Tiếng Anh Là Gì, Xếp Loại Học Lực Tiếng Anh Là Gì

2x.jpg 770w, https://www.motoavangard.com/wp-content/uploads/bun-thit-nuong-header-290x192

Chuyên mục: KHÁI NIỆM