Screen name là gì

A descriptive sầu or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.

Bạn đang xem: Screen name là gì


Tuy nhiên Windows Explorer vẫn hiển thị một tên hiển thị khác nhau cho mỗi thư mục kia, tùy thuộc vào ngữ điệu vẫn chọn.
In addition to translation, the display name of the folder might change depending on owner of the thư mục.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members khổng lồ post with a display name or require that each member be linked lớn their Google profile.
Quý khách hàng có thể cho phép các thành motoavangard.comên đăng bởi tên hiển thị hoặc đề xuất mỗi member buộc phải links cùng với làm hồ sơ của họ trên Google bằng công motoavangard.comệc sau:
Custom URLs are assigned khổng lồ qualifying channels và can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified web domain name.
URL thiết lập cấu hình được gán cho các kênh đầy đủ điều kiện cùng có thể dựa vào tên hiển thị ngày nay, tên người tiêu dùng cũ hoặc miền website được link với xác minch của doanh nghiệp.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative sầu asphối, as it"s shown in Ad Manager when you motoavangard.comew the creative sầu details.
Để thực hiện macro này, hãy sửa chữa file_display_name bằng thương hiệu hiển thị của nội dung quảng cáo, nlỗi được hiển thị trong Ad Manager khi chúng ta coi thông tin cụ thể về PR.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center tài khoản name, & users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của các bạn sẽ theo tên mà lại chúng ta nhập có tác dụng thương hiệu hiển thị của bạn, cùng người dùng sẽ thấy tên này trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent profile is the "Network display name" as phối under Admin Global settings Network settings.
Trong trường hợp này, thương hiệu hiển thị mang lại làm hồ sơ nơi bắt đầu của chúng ta vào Thị ngôi trường là "Tên hiển thị của mạng" như đang đặt vào mục Quản trị Cài đặt phổ biến Cài đặt mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have sầu or the name of your linked website (all subject to lớn availability).
Quý Khách hoàn toàn có thể chọn URL thiết lập cấu hình dựa vào tên hiển thị, tên người tiêu dùng YouTube, URL rút ít gọn gàng hiện nay của người tiêu dùng hoặc tên website nhưng bạn vẫn link (còn tùy xem URL kia tất cả sẵn cho chính mình sử dụng xuất xắc không).

Xem thêm: Diễn Viên Ngọc Trinh Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Ngọc Trinh


In 2005, Arizomãng cầu State University opened a 250,000 square foot facility dedicated to flexible display research named the ASU Flexible Display Center (FDC).
Năm 2005, Đại học tập bang Arizona vẫn mở 1 cơ sở foot vuông 250.000 giành riêng cho nghiên cứu màn hình linh hoạt Trung trọng tâm hiển thị linc hoạt ASU (FDC).
It displays the names of the thousands of motoavangard.comctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in thương hiệu của hàng chục ngàn nàn nhân sử dụng một quan niệm giỏi đẹp được Gọi là " Sự cạnh bên ý nghĩa ".
The monument contains blue plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of motoavangard.comctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in thương hiệu của hàng nngớ ngẩn nạn nhân áp dụng một khái niệm tốt rất đẹp được điện thoại tư vấn là "Sự gần cạnh ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve sầu associated with a specific load time you’re tracking.
Trình xét nghiệm phá: Danh mục thời hạn hiển thị tên bạn đã kết phù hợp với thời hạn thiết lập rõ ràng mà bạn đang theo dõi và quan sát.
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng mong Đức Chúa Ttránh vui miệng, chúng ta phải làm cho nhiều hơn nữa là chỉ để danh Ngài vào một tòa nhà.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted Google Ads entities.
Cấu hình nhắm kim chỉ nam của một thể nghiệm bị tác động trong Tối ưu hóa đã không hề hiển thị tên hoặc tâm trạng của các thực thể Google Ads được nhắm mục tiêu.
Partner grants to lớn Google the right khổng lồ display khổng lồ any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; & (ii) the applicable Partner"s domain name or display name.
Đối tác cấp cho Google quyền hiển thị cho tới ngẫu nhiên Người cần sử dụng nào có ID cookie links bên trong Danh sách người dùng của Đối tác: (i) ID cookie links của Người dùng phía trong ít nhất một trong số Danh sách người tiêu dùng của Đối tác; cùng (ii) miền hoặc tên hiển thị tương thích của Đối tác.
Follow this example lớn set up a motoavangard.comew filter that displays domain name names in your reports when you have sầu cross domain measurement phối up.

Xem thêm: Các Tộc Thiên Có Thể Gia Nhập Các Hệ Phái Nào? Hệ Thống Gia Tộc


Thực hiện theo ví dụ này để thiết lập bộ thanh lọc chính sách coi hiển thị tên miền trong những báo cáo của người sử dụng khi bạn đã tùy chỉnh thiết lập theo dõi và quan sát tên miền chéo cánh.

Chuyên mục: KHÁI NIỆM