Seeker Là Gì

It is estimated that by 1855, at least 300,000 gold-seekers, merchants, and other immigrants had arrived in California from around the world.

Bạn đang xem: Seeker là gì


Đến năm 1855, ít nhất là 300.000 bao gồm người tìm vàng, thương nhân và những người di cư khác đã đến California từ khắp nơi trên thế giới.
The state rapid development on primary sector has attracted those job seekers in neighbouring Indonesia and the Philippines as the state labour force itself are not sufficient.
Bang phát triển nhanh chóng khu vực sơ khai tạo ra sức hút với những người tìm motoavangard.comệc tại Indonesia và Philippines do lực lượng lao động trong bang không đủ.
Even though not all of the conclusions reached by these truth seekers were in full harmony with the Bible, these men humbly searched the Scriptures and treasured the truth that they learned.
Dù không phải tất cả kết luận của ba người tìm kiếm sự thật ấy đều phù hợp với Kinh Thánh, nhưng họ khiêm nhường xem xét Kinh Thánh và quý trọng sự thật mà mình đã tìm thấy.
We should promotoavangard.comde similar help for truth seekers today and should always exercise care to handle the word of truth aright.
Ngày nay chúng ta cũng phải giúp đỡ những người tìm kiếm lẽ thật cùng một thể ấy và luôn luôn thận trọng để xử dụng một cách đúng đắn lời lẽ thật.
As soon as they learned that the court had upheld the verdict, Nguyen Ngoc Nhu Quynh’s mother, Nguyen Thi Tuyet Lan, and rights actimotoavangard.comsts staged a protest outside the court, shouting “Mother Mushroom is innocent,” “My daughter is innocent,” “To defend the enmotoavangard.comronment is not a crime,” “Down with the unjust trial,” and “ oppose a trial that silenced justice seekers.”
Ngay sau khi nghe kết quả tòa xử y án, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, và một số nhà hoạt động nhân quyền đã biểu tình phản đối ngay ngoài tòa án, hô khẩu hiệu “Mẹ Nấm vô tội”; “Con tôi vô tội”; “Bảo vệ môi trường là không có tội”; “Đả đảo phiên tòa bất công”; và “Phản đối phiên tòa bịt miệng những người đòi công .”
Nhưng nếu người tìm bắt được một người chơi khác trước khi đến vị trí sân nhà, người đó sẽ trở thành "người tìm" lần sau.
Những lời giải đáp lý thú và lối sống của ông đã để lại những bài học quý giá cho những người tìm kiếm lẽ thật ngày nay.
Many gold-seekers took the overland route across the continental United States, particularly along the California Trail.

Xem thêm:


Nhiều người tìm vàng sử dụng các tuyến đường trên bộ trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là dọc theo California Trail.
Đây quả là một sự kiện cho thấy những người tìm kiếm lẽ thật tỏ chú ý khi nghe lẽ thật của Kinh-thánh được rao giảng không theo thể thức thường lệ.
The L-111E seeker of the anti-radar version has a unique antenna, an interferometer array of seven spiral antennas on a steerable platform.
Đầu dò L-111E của phiên bản chống radar có duy nhất một anten, một mạng giao thoa của 6 tấm anten dạng xoắn trên một đế có thể điều khiển được.
However, research compiled among professionals from 40 countries shows that only 5 percent of the job seekers among them actually find work through this medium.
Tuy nhiên, những số liệu thu được từ nhiều ngành nghề khác nhau ở 40 quốc gia cho thấy chỉ 5 phần trăm số người tìm motoavangard.comệc bằng phương tiện này thật sự tìm được motoavangard.comệc làm.
So since 1945 a perilous situation prevails that might affect the seeker after life eternal on a Paradise earth.
Do đó kể từ năm 1945 tới nay tình thế đã trở nên nguy hiểm cho những ai tìm kiếm sự sống đời đời trong Địa-đàng trên đất.
Teams that are losing will defend the snitch by placing themselves between the Snitch Runner and the opposing seeker.
Nếu đội nhà đang để thua quá xa, tầm thủ sẽ hỗ trợ phòng thủ bằng cách đứng giữa quả snitch và tầm thủ đội đối phương.
Is it any wonder that missionaries inmotoavangard.comte sincere seekers of truth to begin their study of the Book of Mormon in 1 Nephi?
Có đáng để ngạc nhiên khi những người truyền giáo mời những người chân thành tìm kiếm lẽ thật bắt đầu học về Sách Mặc Môn trong 1 Nê Phi không?