Truy âm dương sư global

Thức thầnGợi ýVị trí
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/motoavangard.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/motoavangard.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/motoavangard.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼

Các chương: 1 (bao gồm 4) và (có 2) , 2 (bao gồm 4), 3 (tất cả 4), 5 (có 1), 6 (bao gồm 2), 7 (gồm 1), 9 (gồm 5), 13 (tất cả 1), 17 (bao gồm 1)

Chương 1 – Amanojaku Midori thứ nhất có 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ 2 có 2 vào Khó;

Cmùi hương 2 – Hakaarashi no Rei thứ 2 gồm 2; Kiseirei trước tiên gồm 2;

Cmùi hương 3 – Akajita trước tiên có 2, Heiyo thứ 2 tất cả 2;

Chương 5 – quái vật Kamikui gồm 1;

Chương thơm 6 – 2 Chouchin Obake mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 7 – Kappa thứ hai có 1;

 Chương thơm 9 – Chouchin Kozou thứ nhất có 3, Chouchin Kozou thứ hai có 1, trùm cuối Mouba gồm 1;

Chương thơm 13 – quái nhân Kubinashi gồm 1;

Chương thơm 17 – quái vật Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 bao gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 từng nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 5 cùng 7 từng khu vực 1 con;

*
Akajita – Xích Thiệt – 赤舌
Các chương: 3 (tất cả 2), 10 (gồm 1), 15 (bao gồm 6), 16 (gồm 4), 23 (bao gồm 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thiết bị hai tất cả 1;

Chương 10 – Satori vật dụng nhị có 1;

Chương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều phải có 1;

Cmùi hương 16 – Akajita thứ nhất có một, Akajita thứ 2 có 2, Akajita sản phẩm công nghệ 3 gồm 1;

 Cmùi hương 23 – 2 con Hone Onna mỗi nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 với 7 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 5 và 6 mỗi khu vực 1 con;

*
Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤
紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi đen đét

Các chương: 4 (có 7) và (gồm 6) , 5 (có 7), 6 (bao gồm 4), 7 (bao gồm 2), 11 (có 4), 13 (tất cả 12), 14 (bao gồm 12), 15 (có 6)

Cmùi hương 4 – Karakasa Kozou trước tiên bao gồm 3, Karakasa Kozou thứ hai có một trong Thường, 2 Amanojaku Aka từng nơi 1 con;

Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 2, Norikabe thứ 2 gồm 3, 2 Hokigami từng địa điểm 1 con;

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi địa điểm 2 con;

Chương thơm 7 – Boss Youko tất cả 2;

Chương 11 – 2 Hitotsume Kozou từng địa điểm 2 con;

 Chương thơm 13 – 3 Gaki từng địa điểm 3 bé, 3 Karakasa Kozou từng khu vực 1 con;

 Cmùi hương 14 – 3 Hokigamày mỗi địa điểm 3 con; monster Yumekui bao gồm 3;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori từng địa điểm 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, và Kyonshi Ani mỗi địa điểm 1 con; Umibouzu tất cả 2

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 gồm 1;

*
Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿
Các chương: 1 (tất cả 4), 2 (có 2), 5 (bao gồm 3), 6 (tất cả 9), 8 (tất cả 2), 13 (gồm 6), 15 (bao gồm 3)

Chương 1 – 2 Amanojaku Midori mỗi địa điểm 1 bé, Chouchin Kozou thứ nhất gồm 2;

Chương thơm 2 – Boss Zashiki có 2;

Chương 5 – Kanko cuối gồm 3;

 Chương thơm 6 – 2 Amanojaku Ao từng khu vực 3 con, quái vật Kodokushi gồm 3;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi vị trí 2 con;

Cmùi hương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – quái dị Kuro Mujou có 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu có 8, Gaki tất cả 6, Hone Onmãng cầu có 6, Kyonshi Ani có 4, và Sea Monnk có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6 và 7 từng vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 1;

*
Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄
鼓 – Trống

單眼 – Một mắt

Các chương: 3 (tất cả 3), 5 (bao gồm 4), 8 (bao gồm 4), 12 (tất cả 1)

Chương thơm 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi chỗ 1 con, Akajita thứ hai gồm 1;

Chương 5 – Hokigami thứ hai gồm 2, Kanko đầu tiên gồm 2;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi khu vực 2 con;

Chương 12 – Oguna thứ nhất gồm 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu tất cả 3, Shouzu có 2, và Kyonshi Ani có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 5/6 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở hơi – Tầng 2 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 5 tất cả 1;

*

Hokigami – Chửu Thần – 帚神

Các chương: 2 (gồm 1), 3 (gồm 2), 4 (bao gồm 4), 5 (gồm 2), 6 (tất cả 6), 7 (tất cả 4), 8 (bao gồm 8), 9 (gồm 5), 12 (gồm 1), 14 (tất cả 3)

Cmùi hương 2 – Hokigami tất cả 1;

Cmùi hương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên gồm 2 vào Thường, có một vào Khó;

Chương 4 – 2 Hokigamày mỗi chỗ 1 con, monster Ame Onna bao gồm 2;

Chương thơm 5 – 2 Hokigangươi mỗi địa điểm 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng chỗ 3 con;

Chương 7 – Koi đầu tiên có một, Koi thứ hai bao gồm 3;

Cmùi hương 8 – 2 Momo từng vị trí 1 bé, Karakasa Kozou thứ nhất gồm 3, Karakasa Kozou thứ hai có 2, trùm cuối Momo tất cả 1;

Cmùi hương 9 – Tesso đầu tiên gồm 3, Tesso thứ hai bao gồm 2;

Cmùi hương 12 – Umibouzu thứ nhất có 1;

Cmùi hương 14 – 3 Hokigami từng vị trí 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakubỏ ra tất cả 4, Kuro Mujou có 3, Hone Onmãng cầu gồm 4, và Kyonshi Ani tất cả 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootedại – Tầng 1 tất cả 4, Tầng 2 mang đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 mỗi chỗ 3 con;

*
Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Thanh khô – 天邪鬼青
Con DiềuCác chương: 2 (gồm 1), 5 (gồm 2), 6 (gồm 2), 8 (gồm 3), 10 (bao gồm 4), 11 (gồm 2)

Chương 2 – monster Zashiki bao gồm 1;

Cmùi hương 5 – quái nhân Kamikui tất cả 2;

Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao từng khu vực 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con, monster Momo gồm 1;

 Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki từng chỗ 2 con;

Chương thơm 11 – boss khủng Momiji có 2;

Chương nước ngoài truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi chỗ 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakubỏ ra bao gồm 3, Kyonshi Ani có 3, cùng Umibouzu có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 1 mang lại 3 bao gồm 4 each, Tầng 4 mang lại 9 mỗi khu vực 3 con, cùng Tầng 10 gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 mỗi vị trí 1 con;

*
Kiseirei – Ký Sinc Hồn – 寄生魂
Các chương: 2 (có 5), 3 (gồm 3), 5 (tất cả 2), 11 (có 3), 12 (có 1), 16 (bao gồm 9)

Chương 2 – Hokigangươi có một, Hakaarashi no Rei trước tiên tất cả 2, với 2 Kiseirei từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 3 – quái thú Hououka tất cả 3;

Chương thơm 5 – 2 Kanko từng địa điểm 1 con;

Chương thơm 7 – quái thú Youko mỗi khu vực 1 con;

Chương 11 – Hồn Samurai trước tiên có 3;

Cmùi hương 12 – trùm cuối Yuki Onna tất cả 1;

 Cmùi hương 16 – 3 con Akajita, từng nhỏ tất cả 3;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 mỗi chỗ 3 con;

*
Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖
Các chương: 4 (bao gồm 7), 8 (gồm 2), 13 (tất cả 3)

 Chương 4 – Hokigamày thứ 2 bao gồm 2 trong Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou mỗi địa điểm 1 nhỏ, Amanojaku Aka đầu tiên có 1, Amanojaku Aka thứ 2 có 2;

Cmùi hương 8 – 2 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 13 – 3 Karakasa Kozou từng khu vực 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang lại 3 mỗi nơi 1 nhỏ, Tầng 4 mang đến 6 mỗi nơi 3 con;

 Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 2 bao gồm 3;

*
Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼
Các chương: 2 (tất cả 5), 12 (bao gồm 2), 23 (bao gồm 5)

Cmùi hương 2 – Hokigami có 1, 2 Hakaarashi no Rei từng vị trí 1 bé, Kiseirei thứ 2 tất cả 2;

Cmùi hương 12 – 2 Doujo mỗi nơi 1 con;

Chương thơm 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng nơi 1 con; quái vật Kairaishi gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 bao gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 50% mỗi chỗ 1 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1/2/3 từng vị trí 3 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 tất cả 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 mang lại 6 từng khu vực 3 con;

*
Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧
Các chương: 1 (có 4), 3 (có 3) và (có 4) , 7 (bao gồm 3), 8 (có 2), 9 (có 2), 12 (bao gồm 2), 15 (gồm 3)

Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori thứ hai tất cả 2, 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 3 – Akajita trước tiên có 1, Heiyo thứ nhất có 1 trong Thường (2 vào Khó), Heiyo lắp thêm nhị có 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi nơi 1 con;

Chương 8 – quái nhân Momo gồm 2;

Cmùi hương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 12 – Doujo đầu tiên gồm 2;

Chương thơm 15 – 3 Chouchin Kozou từng chỗ 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3, Futakuchi gồm 4, Kuro Mujou có 3, và Umibouzu có 4;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 50% từng khu vực 3 con;

*
Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁
石 – 青苔

Tường Đá

Các chương: 3 (bao gồm 1), 4 (tất cả 9) và (có 10) , 5 (tất cả 4), 6 (bao gồm 2), 7 (bao gồm 3), 8 (bao gồm 5), 11 (có 2), 12 (gồm 3), 14 (bao gồm 18)

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên có một vào Thường (2 vào Khó);

Chương thơm 4 – Hokigamày trước tiên tất cả 2, Hokigamày thứ hai có một trong Thường, Karakasa Kozou thứ 2 có 2 vào Thường (3 trong Khó), Amanojaku Aka trước tiên bao gồm 2 trong Thường (3 vào Khó);

Cmùi hương 5 – Norikabe đầu tiên có một vào Thường (2 vào Khó), Norikabe thứ hai có một, Hokigami đầu tiên tất cả 2;

Chương thơm 6 – 2 Kochosei từng chỗ 1 con;

Chương 7 – Kappage authority trước tiên có 2, quái nhân Youko có 3;

Chương thơm 8 – Momo trước tiên có 2, Momo thứ hai tất cả 3;

Chương 11 – Hitotsume Kozou đầu tiên có một, Gaki trước tiên có 1;

Chương thơm 12 – Umibouzu thứ nhất bao gồm 2, Umibouzu thứ hai bao gồm 1;

 Cmùi hương 14 – 3 Norikabe mỗi nơi tất cả 6;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có một, Kuro Mujou gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi khu vực 1 con;

*
Hắc Báo – 黑豹
Chương 5 – Norikabe thứ nhất có 1 trong Thường (không có trong Khó);

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 gồm 3;

*
Ma Chó – 跳跳犬
Chương thơm 1 – Amanojaku Midori thứ nhất tất cả 2 trong Khó;

 Chương thơm 7 – 2 Chouchin Kozou đầu từng nơi 3 con, Chouchin Kozou vật dụng 3 có 1, Kappage authority cuối bao gồm 2;

*
Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐
Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (gồm 2), 18 (có 6)

Chương thơm 6 – 2 Kochosei từng khu vực 1 con;

Chương thơm 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ từng địa điểm 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có một, Phó bản Nghiệp Nguim Hỏa có 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 4 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootedở hơi – Tầng 1 mang lại 4 mỗi khu vực 4 bé, Tầng 5/6 từng địa điểm 3 con, với Tầng 9 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7 tất cả 1;

*
Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子
Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (tất cả 1), 7 (tất cả 2), 10 (tất cả 4), 23 (có 4)

Chương thơm 2 – quái vật Zashiki tất cả 1;

Chương 7 – trùm cuối Kanko gồm 2;

Chương 10 – Satori thứ hai bao gồm 2, Kairaishi thứ hai gồm 2;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi nơi 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 bao gồm 2 và Tầng 6 tất cả 1;

 Phá Kết giới/PVPhường – hầu hết mỗi team hầu hết có 1 bắt buộc không hẳn cần sử dụng đến sushi;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 2/6 từng địa điểm 1 con;

*
Koi – Lý Ngư Tinch – 鲤鱼精
Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (tất cả 7)

 Chương 7 – Koi trước tiên bao gồm 3, Koi thứ 2 có một, Kappage authority thứ nhất có một, Chouchin Kozou bên yêu cầu bao gồm 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 từng khu vực 1 con

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8/9 có 2, Tầng 10 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng khu vực 1 con;

*
Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫
Các chương: 1 (có 3), 15 (gồm 9), 18 (tất cả 24)

Cmùi hương 1 – Boss Kyuumei Neko có 3;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou từng vị trí 2 con, quái vật Kyonshii Imokhổng lồ có 3;

 Chương 18 – 3 Kyuumei Neko từng nơi có 6, 3 Sanbi no Kitsune mỗi địa điểm 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 8 với 9 từng địa điểm 1 nhỏ, Tầng 10 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 mang đến 3 mỗi khu vực 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi vị trí 2 con;

*
Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫
Các chương: 10 (tất cả 5), 17 (tất cả 3)

Cmùi hương 10 – Satori thứ nhất bao gồm 3, Kairaishi trước tiên gồm 2;

Cmùi hương 17 – 3 Bakedanuki mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 9 có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 1 mang lại 3 từng khu vực bao gồm 4 bé, Tầng 4 mang đến 10 mỗi khu vực 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 2 gồm 3;

*
Kappa – Hà Đồng – 河童
Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (có 2), 23 (có 2)

Chương thơm 7 – 2 Kappage authority mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 8 mang đến 10 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 mang lại 10 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 bao gồm 5 dẫu vậy tầng này khó;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 cho 6 mỗi khu vực 3 con;

*
Ogumãng cầu – Đồng Nam – 童男
Cánh/Vũ Y/Hiến TếChương 12 – 2 Oguna từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 9 tất cả 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ooteđần – Tầng 8 cùng 9 từng địa điểm 1 con;

*
Doujo – Đồng Nữ – 童女
Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (tất cả 7) và (tất cả 6) , 11 (bao gồm 1), 12 (có 5)

 Chương thơm 3 – Heiyo thứ nhất bao gồm 2 vào Thường (1 trong các Khó), Akajita thứ hai bao gồm 2, Amanojaku Ki thứ 2 gồm 3;

Cmùi hương 11 – quái thú Momiji gồm 1;

Chương thơm 12 – Doujo đầu có 1, Doujo thứ hai bao gồm 3, Ogumãng cầu sản phẩm công nghệ nhì bao gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 2, Tầng 4 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 có 3;

*
Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼
Các chương: 9 (gồm 3), 11 (bao gồm 4), 13 (bao gồm 3), 16 (có 3)

Chương 9 – trùm cuối Moucha bao gồm 3;

Cmùi hương 11 – Gaki trước tiên có một, Gaki thứ 2 có 3;

Chương thơm 13 – 3 Gaki từng địa điểm 1 con;

Chương thơm 16 – 3 Gaki từng vị trí 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 cho 3 mỗi vị trí có 4, Tầng 4 mang đến 10 từng khu vực 3 con;

*
Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师
Độc/TrùngChương thơm 6 – monster Kodokushi bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 7 đến 10 từng chỗ 1 con;

*
Karasu Teđần độn – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗
Naginata/Cánh

Mặt Nạ

Các chương: 3 (gồm 2), 9 (có 4), 12 (bao gồm 6), 17 (tất cả 3), 18 (gồm 3)

Chương 3 – 2 Akajita từng chỗ 1 con;

Cmùi hương 9 – 2 Yamausagi từng chỗ 1 con, boss khủng Moutía bao gồm 2;

 Cmùi hương 12 – Umibouzu vật dụng hai có 2, 2 Ogumãng cầu từng chỗ 2 con (nhiều nhất 4 bé ví như Ogumãng cầu cần sử dụng skill hồi sinh);

Cmùi hương 17 – 3 Karasu Tengớ ngẩn mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 18 – quái vật Ootedại có 3;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 có 2 với Tầng 9 gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/7 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 mang lại 9 mỗi chỗ 3 con, Tầng 10 có 5;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó phiên bản Bí mật Ootengốc – Tầng 5 tất cả 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 3 bao gồm 2;

*
Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼
Các chương: 5 (bao gồm 1), 10 (bao gồm 2), 21 (gồm 3)

Chương 5 – trùm cuối Kamikui bao gồm 1;

Chương thơm 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 21 – 3 Kamikui từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 có 3;

*
Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草
Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguyên ổn Hỏa – mỗi tầng gồm 4;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 cùng 9 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4/9 mỗi nơi 1 bé, Tầng 10 có 3;

Mhình họa khế ước – Hotarugusa bao gồm 3;

Phá Kết giới/PvP.. – thường xuyên gặp ngơi nghỉ fan chơi level thấp

*
Hồn Samurai – 武士之灵
Chương 11 – 2 Hồn Samurai mỗi địa điểm 1 con;

Chương thơm 12 – Boss Yuki Onmãng cầu bao gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 3 có 3;

*
Kyonshii Imoto lớn – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹
Các chương: 12 (gồm 1), 15 (có 1)

 Cmùi hương 12 – monster Yuki Onna có một, và hoàn toàn có thể hồi sinh Kyonshi Ani;

Chương thơm 15 – Boss Kyonshii Imoto lớn có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 mỗi khu vực 1 con;

*
Heiyo – Binh Dũng – 兵俑
Binch Giáp

Hóa Đá

Các chương: 3 (gồm 2), 10 (gồm 1), 21 (tất cả 3)

Chương thơm 3 – 2 Heiyo mỗi địa điểm 1 con;

Cmùi hương 10 – trùm cuối Shuten Doji có 1;

Cmùi hương 21 – Enenra thứ hai có một, Kamikui thứ 2 với 3 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Ngulặng Hỏa có 1;

Phá Kết giới/PVPhường.


Bạn đang xem: Truy âm dương sư global


Xem thêm: Cuộc Sống Ca Sĩ Minh Tuyết Tuổi 44, Minh Tuyết: Chị Em Ca Sĩ Cẩm Ly Giàu Tới Mức Nào


Xem thêm: 5 Cách Khắc Phục Wifi Laptop Bị Lỗi Chấm Than Limited Access


– Hay gặp ở fan nghịch tầm trung;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 4 với 10 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 4;

*
Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女
Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (tất cả 2), 21 (có 7)

Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki mỗi nơi 1 con;

Chương thơm 21 – Kamikui đầu tất cả 3, Kamikui thứ hai và 3 từng khu vực 2 con;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 với 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 9 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 4 mỗi địa điểm 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 mang lại 6 mỗi khu vực 1 con;

*
Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧
Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kyên Cang Kinh

Các chương: 11 (có 5) với (tất cả 7)

 Cmùi hương 11 – Hồn Samurai thứ 2 gồm 3, 2 Hitotsume Kozou từng vị trí 1 bé trong Thường (từng địa điểm 2 trong Khó);

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 01/05 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 2 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ooteđần – Tầng 4 có 1;

*
Tesso – Thiết Thử – 铁鼠
Các chương: 9 (tất cả 6)

Chương thơm 9– Tesso đầu có 1, Tesso thứ hai tất cả 2, Chouchin Kozou thứ 2 tất cả 2, Yamausagi thứ hai tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu tất cả 16 (Nkhô giòn tuyệt nhất là trường đoản cú bắt cặp trong thực đơn Tổ đội);

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 3 có 1;

*
Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图
Quạt/Nước

Vỏ Sò/Đuôi

Các chương: 22 (tất cả 1)

Chương 22 – quái thú Jorogumo bao gồm 1;

 Ecounter – Shouzu bao gồm 3;

Phá Kết giới/PVPhường – không hay gặp;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 mang lại 8 mỗi địa điểm 1 con, Tầng 9/10 từng tầng gồm 2;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8/10 mỗi chỗ 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 8 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 tất cả 1;

*
Ame Onmãng cầu – Vũ Nữ – 雨女
Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (bao gồm 1)

Cmùi hương 4 – boss khủng Ame Onmãng cầu có 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 3 gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 tất cả 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang đến 10 mỗi tầng trệt dưới con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7/9 từng tầng trệt con;

*
Kanko – Quản Hồ – 管狐
Các chương: 5 (tất cả 3), 7 (tất cả 2), 11 (bao gồm 4)

Chương thơm 5 – Kanko đầu tất cả 2, Kanko thứ 2 bao gồm 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou từng vị trí 1 con;

Chương thơm 11 – Hitotsume Kozou thứ 2 có 1, Gaki đầu tất cả 2, Gaki thứ 2 tất cả 1;

Chương ngoại truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) từng chỗ gồm 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 mỗi địa điểm bao gồm 4 con, Tầng 4 mang đến 10 từng nơi 3 con;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 9 có 5 mà lại khó;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 bao gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 gồm 3;

*
Yamausagi – Sơn Thố – 山兔
Các chương: 9 (bao gồm 7), 13 (tất cả 1), 16 (tất cả 3), 17 (tất cả 1), 23 (gồm 9)

 Chương 9 – Yamausagi đầu có 4, Yamausagi thứ 2 gồm 3;

Chương thơm 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi khu vực 1 con;

Chương thơm 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương thơm 23 – 3 Moucha từng khu vực 3 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 có 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp

*
Kochosei – Hồ Điệp Tinh – 蝴蝶精
Trống Tay

Khả Ái

Chương thơm 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – quái nhân Momo gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3/8 từng chỗ 1 bé, Phó bản Nghiệp Ngulặng Hỏa bao gồm 1;

 Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 2 bao gồm 3, Tầng 4/5 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 cho 6 mỗi địa điểm 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 mỗi nơi 1 con;

*
Yamawaro – Sơn Đồng – 山童
Thạch Chùy

Quái Lực

Các chương: 8 (gồm 1), 16 (gồm 6)

Cmùi hương 8 – Karakasa Kozou thứ 2 có 1;

Cmùi hương 16 – 3 Gaki mỗi vị trí gồm 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 bao gồm 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 2 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Ootegàn – Tầng 3 có 3;

*
Kubinashi – Vô Thủ – 首无
Các chương: 13 (bao gồm 3), Ngoại truyện 1 (có 4) cùng (bao gồm 6)

Chương thơm 13 – Gaki cuối có 1. Karakasa Kozou cuối có một, monster Kubinashi bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 2 tất cả 3;

 Phó bản Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 1 gồm 3;

*
Satori – Giác – 觉
Các chương: 10 (có 4), 11 (có 2)

Cmùi hương 10 – 2 Satori từng chỗ 1 bé, 2 Kairaishi mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 11 – quái thú Momiji gồm 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi vị trí 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 10 bao gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 4 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 mỗi vị trí 3 con;

*
Jikigaeru – Tkhô nóng Oa Từ Khí – 青蛙瓷器
Xúc Xắc/Hũ

Gian Lận

Các chương: 4 (gồm 1)

Cmùi hương 4 – monster Ame Onmãng cầu gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 10 có 5 tuy thế khôn cùng khó;

Phó bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 3 tất cả 1;

*
Yuki Onna – Tuyết Nữ – 雪女
Các chương: 8 (tất cả 2), 12 (gồm 4)

Chương 8 – 2 Sakura mỗi nơi 1 con;

 Cmùi hương 12 – 2 Doujo mỗi địa điểm 1 bé, boss khủng Yuki Onna tất cả 2;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 tất cả 4;

*
Inugangươi – Khuyển Thần – 犬神
Gâu Gâu

Thủ Hộ

Các chương: 10 (gồm 2), Ngoại truyện 1 (tất cả 9)

 Chương 10 – Satori thứ hai có 1, Kairaishi thứ hai gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 8 mang lại 10 mỗi khu vực 1 con;

*
Hone Onmãng cầu – Cốt Nữ – 骨女
Đầu Lâu

Oán Hận

Các chương: 10 (có 2), 11 (tất cả 1), 13 (bao gồm 1), 17 (gồm 1), 23 (gồm 2)

Chương 10 – trùm cuối Shuten Doji tất cả 2;

Chương thơm 11 – quái vật Momiji có 1;

Cmùi hương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Cmùi hương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Chương 23 – 2 Hone Onna mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 tất cả 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onmãng cầu gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 gồm 4;

*
Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主
Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương thơm 12 – 2 Umibouzu từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi khu vực 1 nhỏ, Tầng 8 có 5;

*
Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥
Nến/Quan TàiCác chương: 10 (gồm 1), 12 (có 2)

Cmùi hương 10 – boss khủng Shuten Doji có 1;

Cmùi hương 12 – quái nhân Yuki Onna có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani bao gồm 3

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi nơi 1 con;

*
Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师
Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (tất cả 4), 23 (có 2)

 Chương 10 – 2 Ushi no Toki từng nơi 1 bé, 2 Kairaishi từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 23 – quái thú Kairaishi có 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 5 gồm 1

*
Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶
美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – Accessories

Các chương: 11 (bao gồm 2)

Chương thơm 11 – quái vật Momiji gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 cho 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

*
Hangan – Phán Quan – 判官
Các chương: 16 (tất cả 1)

Chương 16 – quái vật Hangan có 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 7 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 7 tất cả 3, 8 mang lại 10 mỗi khu vực có 2;

*
Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖
Các chương: 8 (bao gồm 3)

 Cmùi hương 8 – 2 Sakura từng nơi 1 nhỏ, boss khủng tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/10 từng nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;

*
Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘
Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (tất cả 6)

 Chương 14 – Norikabe cuối có 1, monster Yumekui có 5;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 gồm 2, Tầng 9 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 1;

*
Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火
Các chương: 3 (bao gồm 1), trăng tròn (tất cả 1)

Chương thơm 3 – quái dị Hououka bao gồm 1;

Chương thơm trăng tròn – Hannya thứ 2 gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 với 7 mang đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka bao gồm 3;

*
Momo – Đào Yêu – 桃花妖
花 – Flower

舞 – Dance

Các chương: 8 (có 1)

Chương thơm 8 – trùm cuối Momo có 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/10 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có 1, Tầng 10 gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 gồm 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 gồm 2, 9 có 1;

*
Moutía – Mạnh Bà – 孟婆
Bát/Cầm

Nha Nha

Các chương: 9 (bao gồm 2), 23 (có 3)

Chương 9 – quái thú Moubố tất cả 2;

Cmùi hương 23 – Cả 3 Moubố mỗi nơi 1 con;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 có 2, Tầng 6 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 7 có 1, 8 gồm 2, 9/10 từng chỗ 3 con;

*
Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬
Dơi/MáuCác cmùi hương 21 (có 4), 22 (tất cả 1)

Chương 21 – 2 Kyuuketsuhime, quái dị Hotarugusa từng khu vực 1 con;

Chương 22 – quái dị Jorogumo gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVPhường. – Không phổ biến;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 tất cả 2, Tầng 10 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 bao gồm 5 but the fight is Khó;

Phó bản Bí mật Ooteđần độn – Tầng 10 bao gồm 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 10 gồm 2;

*
Kuro Mujou – Quỷ Sđọng Hắc – 鬼使黑
Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minc GiớiCác chương: 16 (gồm 1)

Chương thơm 16 – quái thú Hangan có 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou có 3;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 gồm 1;

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 tất cả 3;

*
Shiro Mujou – Quỷ Sđọng Bạch – 鬼使白
Minc Giới/Trắng

Đoạt Mệnh

Các chương: 16 (bao gồm 1)

Chương 16 – quái vật Hangan tất cả 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 7 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 9 gồm 2 cơ mà cạnh tranh đánh;

Phó bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 6 có 2;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;

*
Kamaitachi – Liêm Dứu – 镰鼬
Chùy/Đinh Ba/RìuPhó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 7/8 từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 9 tất cả 1;

Chương 18 Kamaitađưa ra có 14 bé (Khuim chọn vì chưng phần thưởng tất cả cả Mảnh Thức thần);

*
Youko – Yêu Hồ – 妖狐
Thư Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (gồm 2)

Chương 7 – quái nhân Youko gồm 2;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2 có một, Phó phiên bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 10 bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần độn – Tầng 8 có 5;

*

Ootengu – Đại Thiên Cẩu – 大天狗

Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (gồm 1), 18 (tất cả 2)

Chương 15 – Chouchin Kozou cuối tất cả 1;

Cmùi hương 18 – Sanbi no Kitsune trước tiên có 1, quái thú Ootegàn gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 có một, Tầng 10 tất cả 2;

 Phá Kết giới/PVP – Khá phổ biến;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 mang đến 10 từng chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 gồm 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần độn – Tầng 8/9 có 2, những tầng khác mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 gồm 1;

*

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子

Các chương thơm 10 (2) , 22 (1)

Chương thơm 10 – monster Shuten Doji bao gồm 2;

Cmùi hương 22 – quái vật Jorogumo bao gồm 1

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7/10 tất cả 1;

Phá Kết giới/PVP – hên xui;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 đến 10 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 9 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 8 có 2;

*
Enma – Diêm Ma – 阎魔
Mây/Minh Giới Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 gồm 1;

*
Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuyên ổn Chi Chủ – 荒川之主
Chương thơm 17 – monster Lãnh chúa Arakawa tất cả 1;


Chuyên mục: PHẦN MỀM