Underwhelming là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Underwhelming là gì

The musical world is better for the results, both the inspiring majority & the few releases that are underwhelming.
I know about his underwhelming enthusiasm for the measure that we are debating và speak merely lớn support hlặng.
Her senior campaign was solid, but a little underwhelming as she averaged only 9.7 points per game 6.7 rebounds per game.
However, due to the albums underwhelming sales, no more singles containing those tracks were released, meaning that the planned b-sides were locked in the vaults.
After undergoing several casting adjustments & receiving underwhelming ratings, the series was canceled in 2010, after airing two seasons.
The beer is light-bodied with faint sweet notes & negligible bitterness, leading to lớn reviews characterizing it as a... beer of underwhelming blandness.
Early public reaction to lớn preview footage resulted in underwhelming assumptions that the game would simply be solving simple maze puzzles.
Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ ý kiến của các biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press xuất xắc của những bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Pokemon Ở Việt Nam ? Pokemon Go Việt Nam (Pogovn)

*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng


Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly Sinh Năm, Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: KHÁI NIỆM