Wicker là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Wicker là gì

Originally made of wicker, similar structures have sầu been used in engineering and landscape thiết kế from early times for their ability khổng lồ withstand lateral forces.
Previously, to be exempt or lớn have a reduced rate of tax, a cane or wicker basket had to be wholly of cane or wicker.
They will see that it exempts shopping baskets of cane or wicker, not being baskets that are fitted with lids.
The two most traditional crafts of the area are baskets & furniture made from wood, wicker, ratchảy và other materials.
The bowl rests in an upright frame traditionally made of rattung, but also sometimes made of sturdy wicker or wood.
Examples of the sophisticated engineering involved included the use of sophisticated spoked wheels và superstructures made of wicker or other light-weight materials.
Over time, graves became more complex, with the body toàn thân placed in a wicker basket, then later in wooden or terracotta coffins.
The observer, suspended in the wicker basket beneath, typically had a wireless transmitter, binoculars and/or a long-range camera.
The concoction reacts, và it is so svào that it cuts through a wicker chair serving as an improvised sieve.

Xem thêm: Cách Chơi Blitzcrank Tốc Chiến

Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị quan điểm của những chỉnh sửa viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press hay của những đơn vị trao giấy phép.
*

a large cylinder-shaped object that moves very fast by forcing out burning gases, used for space travel or as a weapon

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |